17:39
  • وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • ۹۸،۹۲۳.۵۳
   ۳۲۶.۶۵
  • ارزش بازار
  • ۳،۹۴۳،۸۶۴ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۶/۱۰/۲۷    ۱۳:۲۵

دعوت از دوستان

دعوت از دوستان

sheikh

نجم الدین شیخ عطاری عضو از ۱۳۹۲/۰۵/۱۰

  نجم الدین شیخ عطاری(@sheikh)
  #سبد پارسان (11.43%) شکربن (7.11%) وصنا (6.68%) وصندوق (6.3%) شخارک (6.21%) وبهمن (5.92%) وسپه (5.8%) وبانک (5.54%) ونیکی (5.21%) وبصادر (5%) خعتبار (5.18%) وبوعلی (4.23%) وتوکا (4.22%) کرماشا (3.62%) پارسیان (2.89%) وبشهر (2.04%) وغدیر (0.64%) غشهد (0.47%) وبملت (0.34%) وتوسم (5.06%) وساخت (0.19%) وتوصا (0.08%) وپترو (0%) وتوشه (5.83%)
  نجم الدین شیخ عطاری(@sheikh)
  #سبد
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  پارسان84411118832.54 %12.84 %
  شکربن4332579633.8 %7.78 %
  وصنا2359301727.89 %7.31 %
  وصندوق5824705021.05 %7.03 %
  شخارک1262235536181.54 %6.91 %
  وبهمن1655191015.41 %6.71 %
  وسپه231025359.74 %6.38 %
  وبانک18566320240.52 %6.22 %
  ونیکی2864427849.37 %5.9 %
  وبصادر12001158-3.5 %5.76 %
  خعتبار1732197914.26 %5.76 %
  وبوعلی1823229525.89 %4.88 %
  وتوکا5399641118.74 %4.6 %
  کرماشا7702877513.93 %4.05 %
  پارسیان1527247462.02 %3.28 %
  وبشهر17443782116.86 %2.29 %
  وغدیر2975547083.87 %0.72 %
  غشهد10003822282.2 %0.53 %
  وبملت10002785178.5 %0.39 %
  وتوسم10002678167.8 %0.35 %
  وساخت10003763276.3 %0.21 %
  وتوصا10002451145.1 %0.09 %
  وپترو10002917191.7 %0 %
  نجم الدین شیخ عطاری(@sheikh)
  #سبد
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  پارسان84411118832.54 %12.84 %
  شکربن4332579633.8 %7.78 %
  وصنا2359301727.89 %7.31 %
  وصندوق5824705021.05 %7.03 %
  شخارک1262235536181.54 %6.91 %
  وبهمن1655191015.41 %6.71 %
  وسپه231025359.74 %6.38 %
  وبانک18566320240.52 %6.22 %
  ونیکی2864427849.37 %5.9 %
  وبصادر12001158-3.5 %5.76 %
  خعتبار1732197914.26 %5.76 %
  وبوعلی1823229525.89 %4.88 %
  وتوکا5399641118.74 %4.6 %
  کرماشا7702877513.93 %4.05 %
  پارسیان1527247462.02 %3.28 %
  وبشهر17443782116.86 %2.29 %
  وغدیر2975547083.87 %0.72 %
  غشهد10003822282.2 %0.53 %
  وبملت10002785178.5 %0.39 %
  وتوسم10002678167.8 %0.35 %
  وساخت10003763276.3 %0.21 %
  وتوصا10002451145.1 %0.09 %
  وپترو10002917191.7 %0 %
  نجم الدین شیخ عطاری(@sheikh)
  #سبد پارسان (12.84%) شکربن (7.78%) وصنا (7.31%) وصندوق (7.03%) شخارک (6.91%) وبهمن (6.71%) وسپه (6.38%) وبانک (6.22%) ونیکی (5.9%) وبصادر (5.76%) خعتبار (5.76%) وبوعلی (4.88%) وتوکا (4.6%) کرماشا (4.05%) پارسیان (3.28%) وبشهر (2.29%) وغدیر (0.72%) غشهد (0.53%) وبملت (0.39%) وتوسم (0.35%) وساخت (0.21%) وتوصا (0.09%) وپترو (0%)
  نجم الدین شیخ عطاری(@sheikh)
  #سبد پارسان (12.84%) شکربن (7.78%) وصنا (7.31%) وصندوق (7.03%) شخارک (6.91%) وبهمن (6.71%) وسپه (6.38%) وبانک (6.22%) ونیکی (5.9%) وبصادر (5.76%) خعتبار (5.76%) وبوعلی (4.88%) وتوکا (4.6%) کرماشا (4.05%) پارسیان (3.28%) وبشهر (2.29%) وغدیر (0.72%) غشهد (0.53%) وبملت (0.39%) وتوسم (0.35%) وساخت (0.21%) وتوصا (0.09%) وپترو (0%)
  نجم الدین شیخ عطاری(@sheikh)
  #سبد پارسان (12.84%) شکربن (7.78%) وصنا (7.31%) وصندوق (7.03%) شخارک (6.91%) وبهمن (6.71%) وسپه (6.38%) وبانک (6.22%) ونیکی (5.9%) وبصادر (5.76%) خعتبار (5.76%) وبوعلی (4.88%) وتوکا (4.6%) کرماشا (4.05%) پارسیان (3.28%) وبشهر (2.29%) وغدیر (0.72%) غشهد (0.53%) وبملت (0.39%) وتوسم (0.35%) وساخت (0.21%) وتوصا (0.09%) وپترو (0%)
  نجم الدین شیخ عطاری(@sheikh)
  #سبد پارسان (12.84%) شکربن (7.78%) وصنا (7.31%) وصندوق (7.03%) شخارک (6.91%) وبهمن (6.71%) وسپه (6.38%) وبانک (6.22%) ونیکی (5.9%) وبصادر (5.76%) خعتبار (5.76%) وبوعلی (4.88%) وتوکا (4.6%) کرماشا (4.05%) پارسیان (3.28%) وبشهر (2.29%) وغدیر (0.72%) غشهد (0.53%) وبملت (0.39%) وتوسم (0.35%) وساخت (0.21%) وتوصا (0.09%) وپترو (0%)
  نجم الدین شیخ عطاری(@sheikh)
  #سبد پارسان (12.84%) شکربن (7.78%) وصنا (7.31%) وصندوق (7.03%) شخارک (6.91%) وبهمن (6.71%) وسپه (6.38%) وبانک (6.22%) ونیکی (5.9%) وبصادر (5.76%) خعتبار (5.76%) وبوعلی (4.88%) وتوکا (4.6%) کرماشا (4.05%) پارسیان (3.28%) وبشهر (2.29%) وغدیر (0.72%) غشهد (0.53%) وبملت (0.39%) وتوسم (0.35%) وساخت (0.21%) وتوصا (0.09%) وپترو (0%)
  نجم الدین شیخ عطاری(@sheikh)
  #سبد
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  پارسان84411118832.54 %12.84 %
  شکربن4332579633.8 %7.78 %
  وصنا2359301727.89 %7.31 %
  وصندوق5824705021.05 %7.03 %
  شخارک246623553644.09 %6.91 %
  وبهمن1655191015.41 %6.71 %
  وسپه231025359.74 %6.38 %
  وبانک18566320240.52 %6.22 %
  ونیکی2864427849.37 %5.9 %
  وبصادر12001158-3.5 %5.76 %
  خعتبار1732197914.26 %5.76 %
  وبوعلی1823229525.89 %4.88 %
  وتوکا5399641118.74 %4.6 %
  کرماشا7702877513.93 %4.05 %
  پارسیان1527247462.02 %3.28 %
  وبشهر17443782116.86 %2.29 %
  وغدیر2975547083.87 %0.72 %
  غشهد10003822282.2 %0.53 %
  وبملت10002785178.5 %0.39 %
  وتوسم10002678167.8 %0.35 %
  وساخت10003763276.3 %0.21 %
  وتوصا10002451145.1 %0.09 %
  وپترو10002917191.7 %0 %
  نجم الدین شیخ عطاری(@sheikh)
  #سبد
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  پارسان1123411188-0.41 %12.84 %
  شکربن58015796-0.09 %7.78 %
  وصنا30243017-0.23 %7.31 %
  وصندوق70797050-0.41 %7.04 %
  شخارک3670335536-3.18 %6.91 %
  وبهمن19701910-3.05 %6.71 %
  وسپه25662535-1.21 %6.37 %
  وبانک63236320-0.05 %6.22 %
  ونیکی42804278-0.05 %5.9 %
  وبصادر115811580 %5.76 %
  خعتبار19901979-0.55 %5.76 %
  وبوعلی229522950 %4.88 %
  وتوکا641164110 %4.6 %
  کرماشا88008775-0.28 %4.05 %
  پارسیان25002474-1.04 %3.28 %
  وبشهر38003782-0.47 %2.29 %
  وغدیر54905470-0.36 %0.72 %
  غشهد367238224.08 %0.53 %
  وبملت28302785-1.59 %0.39 %
  وتوسم27152678-1.36 %0.35 %
  وساخت37673763-0.11 %0.21 %
  وتوصا24902451-1.57 %0.09 %
  نجم الدین شیخ عطاری(@sheikh)
  #سبد پارسان (12.84%) شکربن (7.78%) وصنا (7.31%) وصندوق (7.04%) شخارک (6.91%) وبهمن (6.71%) وسپه (6.37%) وبانک (6.22%) ونیکی (5.9%) وبصادر (5.76%) خعتبار (5.76%) وبوعلی (4.88%) وتوکا (4.6%) کرماشا (4.05%) پارسیان (3.28%) وبشهر (2.29%) وغدیر (0.72%) غشهد (0.53%) وبملت (0.39%) وتوسم (0.35%) وساخت (0.21%) وتوصا (0.09%)
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت نمادهای زیر برای بازه یک ماهه معاملاتی آتی چیست؟( تاثیر در امتیاز دهی)
#SECTIONS#
#LOGO# #SYMBOL#
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت یک ماهه نماد ##SYMBOL# چیست؟