02:46
  • وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • ۸۱،۷۴۱.۹
   ۴۵.۵۹
  • ارزش بازار
  • ۳،۲۲۳،۷۸۵ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۶/۰۵/۲۵    ۱۲:۴۰

دعوت از دوستان

دعوت از دوستان

sedighh

عماد صدیقین عضو از ۱۳۹۳/۱۰/۲۵

  عماد صدیقین(@sedighh)
  #خودرو خدا لعنت کنه حسن کلید ساز را.مرتب میاد میگه ما از رکود گذشتیم.تورم ما صفر شده و خیلی مزخرفات دیگه.بر همان مبنا سود بانکها را کم کرده.(سود حساب 18 درصدی بانک قوامین بدون اینکه به مشتری ها اطلاع دهند دو ماهه ده درصد شده)بورس که فقط نزولیه.بنزین از قیمت خلیج فارس هم بالاتر زده.بعد میگوئید چرا باران نمیبارد.طبق روایات زمانی که حکومت ها به مردم دروغ میگویند باران نمیبارد.البته ناگفته نماند به گفته اندیشمندان حکومتها بر اساس لیاقت مردم حکومت میکنند و لیاقت مردم ایران در همین حد است. بد بین
  عماد صدیقین(@sedighh)
  #وپترو خدا لعنت کنه حسن کلید ساز را.مرتب میاد میگه ما از رکود گذشتیم.تورم ما صفر شده و خیلی مزخرفات دیگه.بر همان مبنا سود بانکها را کم کرده.(سود حساب 18 درصدی بانک قوامین بدون اینکه به مشتری ها اطلاع دهند دو ماهه ده درصد شده)بورس که فقط نزولیه.بنزین از قیمت خلیج فارس هم بالاتر زده.بعد میگوئید چرا باران نمیبارد.طبق روایات زمانی که حکومت ها به مردم دروغ میگویند باران نمیبارد.البته ناگفته نماند به گفته اندیشمندان حکومتها بر اساس لیاقت مردم حکومت میکنند و لیاقت مردم ایران در همین حد است. بد بین
  عماد صدیقین(@sedighh)
  #کاریس خدا لعنت کنه حسن کلید ساز را.مرتب میاد میگه ما از رکود گذشتیم.تورم ما صفر شده و خیلی مزخرفات دیگه.بر همان مبنا سود بانکها را کم کرده.(سود حساب 18 درصدی بانک قوامین بدون اینکه به مشتری ها اطلاع دهند دو ماهه ده درصد شده)بورس که فقط نزولیه.بنزین از قیمت خلیج فارس هم بالاتر زده.بعد میگوئید چرا باران نمیبارد.طبق روایات زمانی که حکومت ها به مردم دروغ میگویند باران نمیبارد.البته ناگفته نماند به گفته اندیشمندان حکومتها بر اساس لیاقت مردم حکومت میکنند و لیاقت مردم ایران در همین حد است. بد بین
  عماد صدیقین(@sedighh)
  #وپترو خدا لعنت کنه حسن کلید ساز را.مرتب میاد میگه ما از رکود گذشتیم.تورم ما صفر شده و خیلی مزخرفات دیگه.بر همان مبنا سود بانکها را کم کرده.(سود حساب 18 درصدی بانک قوامین بدون اینکه به مشتری ها اطلاع دهند دو ماهه ده درصد شده)بورس که فقط نزولیه.بنزین از قیمت خلیج فارس هم بالاتر زده.بعد میگوئید چرا باران نمیبارد.طبق روایات زمانی که حکومت ها به مردم دروغ میگویند باران نمیبارد.البته ناگفته نماند به گفته اندیشمندان حکومتها بر اساس لیاقت مردم حکومت میکنند و لیاقت مردم ایران در همین حد است. بد بین
  عماد صدیقین(@sedighh)
  #پترول خدا لعنت کنه حسن کلید ساز را.مرتب میاد میگه ما از رکود گذشتیم.تورم ما صفر شده و خیلی مزخرفات دیگه.بر همان مبنا سود بانکها را کم کرده.(سود حساب 18 درصدی بانک قوامین بدون اینکه به مشتری ها اطلاع دهند دو ماهه ده درصد شده)بورس که فقط نزولیه.بنزین از قیمت خلیج فارس هم بالاتر زده.بعد میگوئید چرا باران نمیبارد.طبق روایات زمانی که حکومت ها به مردم دروغ میگویند باران نمیبارد.البته ناگفته نماند به گفته اندیشمندان حکومتها بر اساس لیاقت مردم حکومت میکنند و لیاقت مردم ایران در همین حد است. بد بین
  عماد صدیقین(@sedighh)
  #حسینا خدا لعنت کنه حسن کلید ساز را.مرتب میاد میگه ما از رکود گذشتیم.تورم ما صفر شده و خیلی مزخرفات دیگه.بر همان مبنا سود بانکها را کم کرده.(سود حساب 18 درصدی بانک قوامین بدون اینکه به مشتری ها اطلاع دهند دو ماهه ده درصد شده)بورس که فقط نزولیه.بنزین از قیمت خلیج فارس هم بالاتر زده.بعد میگوئید چرا باران نمیبارد.طبق روایات زمانی که حکومت ها به مردم دروغ میگویند باران نمیبارد.البته ناگفته نماند به گفته اندیشمندان حکومتها بر اساس لیاقت مردم حکومت میکنند و لیاقت مردم ایران در همین حد است. بد بین
  عماد صدیقین(@sedighh)
  #شتران خدا لعنت کنه حسن کلید ساز را.مرتب میاد میگه ما از رکود گذشتیم.تورم ما صفر شده و خیلی مزخرفات دیگه.بر همان مبنا سود بانکها را کم کرده.(سود حساب 18 درصدی بانک قوامین بدون اینکه به مشتری ها اطلاع دهند دو ماهه ده درصد شده)بورس که فقط نزولیه.بنزین از قیمت خلیج فارس هم بالاتر زده.بعد میگوئید چرا باران نمیبارد.طبق روایات زمانی که حکومت ها به مردم دروغ میگویند باران نمیبارد.البته ناگفته نماند به گفته اندیشمندان حکومتها بر اساس لیاقت مردم حکومت میکنند و لیاقت مردم ایران در همین حد است. بد بین
  عماد صدیقین(@sedighh)
  #سمگا خدا لعنت کنه حسن کلید ساز را.مرتب میاد میگه ما از رکود گذشتیم.تورم ما صفر شده و خیلی مزخرفات دیگه.بر همان مبنا سود بانکها را کم کرده.(سود حساب 18 درصدی بانک قوامین بدون اینکه به مشتری ها اطلاع دهند دو ماهه ده درصد شده)بورس که فقط نزولیه.بنزین از قیمت خلیج فارس هم بالاتر زده.بعد میگوئید چرا باران نمیبارد.طبق روایات زمانی که حکومت ها به مردم دروغ میگویند باران نمیبارد.البته ناگفته نماند به گفته اندیشمندان حکومتها بر اساس لیاقت مردم حکومت میکنند و لیلقت مردم ایران در همین حد است. بد بین
  عماد صدیقین(@sedighh)
  #وبصادر خدا لعنت کنه حسن کلید ساز را.مرتب میاد میگه ما از رکود گذشتیم.تورم ما صفر شده و خیلی مزخرفات دیگه.بر همان مبنا سود بانکها را کم کرده.(سود حساب 18 درصدی بانک قوامین بدون اینکه به مشتری ها اطلاع دهند دو ماهه ده درصد شده)بورس که فقط نزولیه.بنزین از قیمت خلیج فارس هم بالاتر زده.بعد میگوئید چرا باران نمیبارد.طبق روایات زمانی که حکومت ها به مردم دروغ میگویند باران نمیبارد.البته ناگفته نماند به گفته اندیشمندان حکومتها بر اساس لیاقت مردم حکومت میکنند و لیلقت مردم ایران در همین حد است. بد بین
  عماد صدیقین(@sedighh)
  #شاوان خدا لعنت کنه حسن کلید ساز را.مرتب میاد میگه ما از رکود گذشتیم.تورم ما صفر شده و خیلی مزخرفات دیگه.بر همان مبنا سود بانکها را کم کرده.(سود حساب 18 درصدی بانک قوامین بدون اینکه به مشتری ها اطلاع دهند دو ماهه ده درصد شده)بورس که فقط نزولیه.بنزین از قیمت خلیج فارس هم بالاتر زده.بعد میگوئید چرا باران نمیبارد.طبق روایات زمانی که حکومت ها به مردم دروغ میگویند باران نمیبارد.البته ناگفته نماند به گفته اندیشمندان حکومتها بر اساس لیاقت مردم حکومت میکنند و لیلقت مردم ایران در همین حد است. بد بین
  عماد صدیقین(@sedighh)
  #شبندر خدا لعنت کنه حسن کلید ساز را.مرتب میاد میگه ما از رکود گذشتیم.تورم ما صفر شده و خیلی مزخرفات دیگه.بر همان مبنا سود بانکها را کم کرده.(سود حساب 18 درصدی بانک قوامین بدون اینکه به مشتری ها اطلاع دهند دو ماهه ده درصد شده)بورس که فقط نزولیه.بنزین از قیمت خلیج فارس هم بالاتر زده.بعد میگوئید چرا باران نمیبارد.طبق روایات زمانی که حکومت ها به مردم دروغ میگویند باران نمیبارد.البته ناگفته نماند به گفته اندیشمندان حکومتها بر اساس لیاقت مردم حکومت میکنند و لیاقت مردم ایران در همین حد است. بد بین
  عماد صدیقین(@sedighh)
  #حکمت خدا لعنت کنه حسن کلید ساز را.مرتب میاد میگه ما از رکود گذشتیم.تورم ما صفر شده و خیلی مزخرفات دیگه.بر همان مبنا سود بانکها را کم کرده.(سود حساب 18 درصدی بانک قوامین بدون اینکه به مشتری ها اطلاع دهند دو ماهه ده درصد شده)بورس که فقط نزولیه.بنزین از قیمت خلیج فارس هم بالاتر زده.بعد میگوئید چرا باران نمیبارد.طبق روایات زمانی که حکومت ها به مردم دروغ میگویند باران نمیبارد.البته ناگفته نماند به گفته اندیشمندان حکومتها بر اساس لیاقت مردم حکومت میکنند و لیلقت مردم ایران در همین حد است. بد بین
  عماد صدیقین(@sedighh)
  #حکمت #سشرق #سیدکو #خودرو #وبصادر هیچ وقت فکر کردید چرا کشورهای عربی خلیج فارس مشکل آب ندارند با این حال که انها هم بارندگی ندارند؟ولی ما تو ایران دچار این وضعیت وحشتناک شدیم که مردم یک استان ما به خاطر انتقال آب بوسیله یک لوله چند اینچی به استان همجوار شورش میکنند.یک استان دیگه به خاطر انتقال آب مازاد بوسیله چند تونل به استان همجوار اینطور غیر منطقی معترض هستند؟هیچ وقت فکر کردید چرا کشور ما از تکنولوژی آب شیرین کن استفاده نمیکنه؟ بد بین
  عماد صدیقین(@sedighh)
  #سیدکو #سپاها #خودرو #شتران #شبندروقتی ادم خونه یا ماشین میخره و قیمت ان کاهش پیدا کنه ادم لااقل میتونه از خونه و ماشین استفاده کنه.ولی وقتی سهم میخره و قیمتش کم میشه باید با سهام سوخته هاش چه کار کنه؟چقدر سخته ادم هر روز از سر کار بیاد خونه و وقتی کامپیوتر را روشن میکنه نابود شدن سرمایش را نظاره گر باشه
  عماد صدیقین(@sedighh)
  عماد صدیقین(@sedighh)
  #سشرق وقتی ادم خونه یا ماشین میخره و قیمت ان کاهش پیدا کنه ادم لااقل میتونه از خونه و ماشین استفاده کنه.ولی وقتی سهم میخره و قیمتش کم میشه باید با سهام سوخته هاش چه کار کنه؟چقدر سخته ادم هر روز از سر کار بیاد خونه و وقتی کامپیوتر را روشن میکنه نابود شدن سرمایش را نظاره گر باشه. بد بین
  عماد صدیقین(@sedighh)
  #حکمت وقتی ادم خونه یا ماشین میخره و قیمت ان کاهش پیدا کنه ادم لااقل میتونه از خونه و ماشین استفاده کنه.ولی وقتی سهم میخره و قیمتش کم میشه باید با سهام سوخته هاش چه کار کنه؟چقدر سخته ادم هر روز از سر کار بیاد خونه و وقتی کامپیوتر را روشن میکنه نابود شدن سرمایش را نظاره گر باشه. بد بین
  عماد صدیقین(@sedighh)
  #حکمت شب گذشته آخر شب گفتم نگران نباشید. بد بین
  عماد صدیقین(@sedighh)
  #حکمت نگران نباشید مقاومت 107 تومان تا پایان سال بد بین
  عماد صدیقین(@sedighh)
  #حکمت از چند ماه پیش هم گفتم باز هم تکرار میکنم مقاومت حکمت بعد از نیمه دی ماه روی 107 تومان تا پایان سال.قیمتهای بالاتر موقتی است و تا پیان امسال منتظر اتفاق خاصی نباشید و فقط مواقعی که قیمت بالای 107 است نوسان بگیرید و بچپونید به خلق الله. بد بین
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت نمادهای زیر برای بازه یک ماهه معاملاتی آتی چیست؟( تاثیر در امتیاز دهی)
#SECTIONS#
#LOGO# #SYMBOL#
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت یک ماهه نماد ##SYMBOL# چیست؟