11:13
  • وضعیت بازار
  • باز
  • شاخص کل
  • ۷۷،۸۵۸
   ۱۰.۸۲
  • ارزش بازار
  • ۳،۲۶۳،۸۰۸ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۵/۱۲/۰۷    ۱۱:۱۱

دعوت از دوستان

دعوت از دوستان

sahra87111

صحرا برزیده عضو از ۱۳۹۲/۰۹/۰۱

  صحرا برزیده(@sahra87111)
  #خپارس ﺳﻼﻡ – ﻋﺼﺮ ﺑﺨﻴﺮ – ﺭﻭﻧﺪ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻛﻢ ﺟﻨﺐ ﻭ ﺟﻮﺵ ﻭ ﻛﺴﻞ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻭﺁﺭﺍﻡ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺍﮔﺮ ﭼﻨﺪ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﺑﻠﻮﻛﻲ ﻧﺒﻮﺩ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻛﻢ ﺣﺠﻢ ﻫﻢ ﺑﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺭﺍﻛﺪ ﻧﻮﻳﺪﻳﻚ ﺣﺮﻛﺖ ﭘﺮﺷﺘﺎﺏ ﺭﺍ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺗﻲ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻃﻮﻓﺎﻥ ﺭﺍﺷﺎﻫﺪﻳﻢ. ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ 120 ﺩﺭﺻﺪﻱ ﺧﻜﺎﺷﺎ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺭﻭﻱ ﻛﺪﺍﻝ ﺁﻣﺪﻛﻪ ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺫﻛﺮ ﻧﺎﻡ ﭘﺎﺭﺱ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺎﻟﻚ 49 ﺩﺭﺻﺪﻱ ﺍﻳﻦ ﺳﻬﻢ ﺑﻮﺩﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ... نمایش بیشتر خوش بین
  صحرا برزیده(@sahra87111)
  #خپارسکارشناس بورس سلام.مطلبی در مورد افزایش سرمایه پارس خودرو در سایت بورس 24 دیدم و واقعا تاسف خوردم به بی توجهی مسئولان این سایت نسبتا پرمخاطب به کم اطلاعی و دروغ بافی نویسنندگانش . افزایش سرمایه پارس خودرو چنان دقیق و منطقی و مهندسی شده طراحی شده که واقعا باید به سطح دانش مهندس جمالی آفرین گفت . دوستان این افزایش سرمایه پارس خودرو را متحول کرده و با دقت در گزارش توجیهی در کدال معلوم می شود که به مرور زمان زیان انباشته این شرکت پاک خواهد شد . البته شرکت برای تسریع در خروج اززیان قصد فروش... نمایش بیشتر
  صحرا برزیده(@sahra87111)
  #خپارس ﺳﻼﻡ - ﺑﺴﻴﺎﺭﻣﻬﻢﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺧﺒﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺩﺭﺯ ﻛﺮﺩﻩ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﻋﻈﻴﻤﻲ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﺧﺎﺭﺟﻲﺩﺭ ﺻﻨﺪﻭﻗﻬﺎﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺗﺠﻤﻴﻊ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﻭﺍﺭﺩ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﻨﺎﺑﻪ ﺩﺭﮔﻴﺮﻱ ﻭ ﺍﺧﺘﻼﻓﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻛﻼﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻴﻦ ﺩﻭ ﻃﻴﻒ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺩﺭﻭﻥﺩﻭﻟﺖ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﺰﺭﮔﺎﻥ ﺑﻮﺭﺱ ﻧﻴﺰ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﻣﺴﺘﺜﻨﻲ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﻪﺗﺎﺧﻴﺮ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﻭ ﺭﺍﻳﺰﻧﻲ ﻫﺎﻱ ﻣﻬﻤﻲ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺟﻠﻮﻱ ﻧﺰﻭﻝ... نمایش بیشتر خوش بین
  صحرا برزیده(@sahra87111)
  #خپارس ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺑﻮﺭﺱﺳﻼﻡ.ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺳﺎﻝ 95 ﺗﺎ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺁﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻴﺸﺪ ﻧﺸﺪﻩ ﻛﻪ ﭼﻨﺪ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺮﺷﻤﺮﺩ.1 - ﻋﺪﻡ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻛﻞ ﺳﺎﻝ 95 ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺍﺻﺮﺍﺭ ﻭ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺮﺍﻱﺗﺼﻮﻳﺐ ﺁﻥ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻩ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺳﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻧﺘﻮﺍﻧﺪ ﺁﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺷﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺧﺮﻭﺝ ﺍﺯ ﺭﻛﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﺪﻫﻲ ﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩﺭ ﺭﺍ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊﺭﺍ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﻫﺪ . ﻛﻪ ﺍﺯ ﺧﺮﺩﺍﺩ ﻣﺎﻩ ﺍﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﺑﺮ ﻃﺮﻑ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.2 –... نمایش بیشتر خوش بین
  صحرا برزیده(@sahra87111)
  #خپارس سلام، یکی لطفا به من توضیح بده در رابطه با افزایش سرمایه از آورده نقدی، سهام به ما تعلق میگیره یا حق تقدم؟متشکرم خوش بین
  صحرا برزیده(@sahra87111)
  #خپارس سلام، مگه خپارس می خواد بره مجمع ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  صحرا برزیده(@sahra87111)
  #خودرو سلام صبح همگی بخیر، خودرو اصلاحیه زده، چرا این کارو کرده؟
  صحرا برزیده(@sahra87111)
  #خوساز سهم بره مجمع چند باز میشه؟
  صحرا برزیده(@sahra87111)
  #خوساز سلام خوبه الان بخریم؟
  صحرا برزیده(@sahra87111)
  #خساپا تبریک میگم توافق حاصل شد. خوش بین
  صحرا برزیده(@sahra87111)
  #خساپا سلام خدمت همه دوستان، بر چه اساسی فکر میکنید سایپا تا 10 تیر ماه به 300 میرسه؟ خوش بین
  صحرا برزیده(@sahra87111)
  #خساپا سلاممی خواستم بدونم افزایش سرمایه سایپا چقدر طول می کشه وارد پرتفوی بشه؟
  صحرا برزیده(@sahra87111)
  #خساپا سلاماینبار تاچند میره؟من کل سبدم #خساپا ست خوش بین
  صحرا برزیده(@sahra87111)
  سلام #لابسا با قیمت 5273 خریدم, مجمع این سهم کی هست؟سودش چقدره,می ارزه مجمع برم با این سهم؟ممنون میشم پاسخ بدین
  صحرا برزیده(@sahra87111)
  سلام خدمت همه دوستان, خوبه با #لابسا بریم مجمع ؟ خوش بین
  صحرا برزیده(@sahra87111)
  #خساپا سلاممن خساپارو تو قیمت 230 خریدم، کی به این قیمت میرسه؟ بد بین
  صحرا برزیده(@sahra87111)
  #وساپا من الان یکجا خوندم 50% تعدیل منفی داره؟ آیا حقیقت داره؟
  صحرا برزیده(@sahra87111)
  #وصنعت سلام، وقت بخیر من تو قیمت 320 تومان وارد شدم به نظرتون نگه دارم سهمو؟ سهم کی بسته میشه؟
  صحرا برزیده(@sahra87111)
  نظرتون راجع به سبد من چی هست؟ #خساپا _ #وساپا_ #شبندر _ #اخابر
  صحرا برزیده(@sahra87111)
  #خساپا سلام به همگی دوستانٰ، به نظرتون فردا خساپا مثبت هست؟ مجبورم بفروشمش اما اصلا دوست ندارم :(
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت نمادهای زیر برای بازه یک ماهه معاملاتی آتی چیست؟( تاثیر در امتیاز دهی)
#SECTIONS#
#LOGO# #SYMBOL#
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت یک ماهه نماد ##SYMBOL# چیست؟