14:00
  • وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • ۷۷،۵۷۴.۷
   -۲۸۸.۸
  • ارزش بازار
  • ۳،۲۵۳،۵۲۴ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۵/۱۲/۰۸    ۱۳:۴۶

دعوت از دوستان

دعوت از دوستان

saba642

رضا بنیامینی عضو از ۱۳۹۳/۱۰/۲۲

  رضا بنیامینی(@saba642)
  #پارسان عیب بورس اینه که فقط این افت واوج شاخص رومی بیندنه عمق فاجعه روبورس دردوران شکوفایی هم تازه نصف افت ارزش پول ملی رشدنکرده بوددرحالیکه قیمت زمین ومسکن دههابرابرشده بودوطبیعی است که الان رکودباشدواقعاایاکسی که قیمت شبندررایک چهارم سه سالونیم پیش می دهدحاضراست مسکنش رایک چهارم قیمت 4سال قبل بفروشد البته بقیه متغیرها دقیقندمثلا کسی که سودبانکی گرفته در4سال بیش از100درصدپولش رشدداشته یاسکه که... نمایش بیشتر
  رضا بنیامینی(@saba642)
  #پارسان 20خساپابا60درصدرشدبه قیمت اول سال می رسد21.ولغدرو22.ثغرب ازاول سال 40درصدافت کرده اندوبابیش ازدوبرابرشدن به اوج می رسند23و24کگازوکاذرتااوجشون 150درصدفاصله دارندوافت امسالشون قابل توجه بوده ونهایتا ذوب که ضمن نوسانات امسال 40درصدپایین ترازاوج 92است من همه سهامم روگذاشتم خودتون بررسی کنیدببینیدزیان امسال وچندسال دولت تدبیردراینها10درصده یابیش از50درصد
  رضا بنیامینی(@saba642)
  #پارسان 14و15ونفت وشتران ازاول سال 30و50درصدافت کرده اندورشد110و190درصدی تااوجشون نیازدارند16وبصادرباافت 10درصدی ازاول سال وبسته بودن 7ماهه انتظارافت بیشترش رادارند17و18دماوندوبمپناباافت 30و40درصدی امسال روبروینددرحالیکه اولی عرضه اولیه است19.شسپاازاول عرضه 40درصدافت کرده وبه غیرازروزاول بعدازنزدیک سه سال هرگزبالاترازقیمت عرضه نبوده
  رضا بنیامینی(@saba642)
  #پارسان 10.دی ضمن افت 20درصدی ازاول سال انتظاربازگشایی وافت شدیدتررامی کشدو7ماه بسته است11.خبهمن ضمن اینکه نیازدارد90درصدرشدکندتابه قیمت اول سالش برسد60درصدی هم می خواهدتابه قیمت 92برسد12.وخارزم قیمتش ازاول سال 45درصدافت کرده وبارشدبیش از100درصدبه اوجش می رسد13وپترو50 درصدتااول سال و170درصدتااوج 92فاصله داردوبه قیمتهایی رسیدکه دردوره 4ساله ونیمه هیچ وقت اینقدرپایین نبود
  رضا بنیامینی(@saba642)
  #پارسان 5.ثباغ 60درصدتااوج امسال و150درصدتاحداکثرقیمت 92فاصله دارد6.شپنا35درصدتاقیمت اول سال فاصله داردو185درصدرشدمی خواهدتابه اوج 92برسد7.شبندر18درصدزیرقیمت اول سال است و215درصدتااوج 92فاصله دارد8.خودروبرای رسیدن به قیمت اول سال رشد68درصدی می خواهدو18درصدزیرقیمت حداکثری پاییز92است 9.ثشاهدهم نصف قیمت حداکثری خوددرپاییز92است
  رضا بنیامینی(@saba642)
  #پارسان 2.تاپیکو 25درصدتاقیمت اول سال و70درصدتااوج 92فاصله دارددرحالیکه 92عرضه شده بودودرپاییز92رشدان راتادوبرابرقیمت اوجش که 615تومن بودحتمی می دانستند3.وبملت 50درصدازاول سال افت کرده ورشدبیش از120درصدی می خواهدتابه اوجش برسددرحالیکه معتقدبودندبانکیهابعدازبرجام رشدی نداشتندونوبت به رشدشون می رسدواقعالمس کردیم رشدشون را4.ثتران 60درصدتااوج امسال وحدود190درصدتااوج 92فاصله دارد
  رضا بنیامینی(@saba642)
  #پارسان جالبه زیان بورس روازاول 93دودرصدوازنقطه اوج دردی 92سیزده درصدوازاول امسال هم 2درصدمی دانندطبق شاخص درحالیکه من فقط سهمهای اول تادهمم راباتحلیل قیمتشون اینجامی گذارم ببینیدواقعیت چقدرفرق می کندپارسان 28درصدرشدمی خواهدتابه اول امسال برسد115درصدرشدتابه اوج قیمت دی92و33درصدرشدبه اولین قیمتی که دردولت جدیدخوردبعدازبازگشایی درشهریور92وقیمتش 10درصدی ازاوج اوایل بهمن 91پایین ترومعادل قیمت بهار92است
  رضا بنیامینی(@saba642)
  #پارسان میانگین خریدبالای 260تومنه از1260تومن تا830تومن 92و93تاخریدهای 94و95خصوصادر240تا250میانگین باهمه سودهاوافزایش سرمایه 260کاش زودتربه اون قیمت برسه وسودی هم بده
  رضا بنیامینی(@saba642)
  #برکت ازشسپاکه نصف قیمت عرضه است باافت 50درصدی ودماوندکه بیش از30درصدافت کرده وسخوزهم که نصف قیمت عرضه است بدترنیست تازه هنوز 17درصدافت داشته
  رضا بنیامینی(@saba642)
  #شتران شتران که قیمتش اولین روزکاری 95حدود490بودوباسودوافزایش سرمایه اش 43درصدافت کرده رکوردافت رادرپالایشیها داره وبایدرشدبسیارخوبی داشته باشه
  رضا بنیامینی(@saba642)
  #خپارس این مالکان جدیدخبهمن ازاونهاش هستندخبهمن دررالی رشدپارسال خودرویهااخربودودررال افت ازاول سال مخصوصاازموقعی قدم نحس اینمالکان جدیدبازشداوله سهم ازقیمت 327تومنی اخرین روزکاری پارسال به 170تومنه دیروزوامروزرسیده یعنی 47درصدافت
  رضا بنیامینی(@saba642)
  #پارسان خیلی باحاله یک موقع درقیمت 1600تومن قبل ازافزایش سرمایه 92ودرقیمت 1300بعدازافزایش سرمایه اذر92هنوزانتظاررشدقیمت می رفت الان درقیمت 170تومن هنوزمیل به خریدنیست می دونیداونهایی که بااون قیمتهاخریدندوسهم رودارندجداازخواب پول بیش ازسه سال اگه قیمت سهم حوالی 400تومن برسه تازه به اصل پولشون می رسندالبته این قصه همه هلدینگهای پتروشیمی هست پالایشیهاوساختمانیهاهم بدترسرمایه گذاریهاوغذاییهایی مثل... نمایش بیشتر
  رضا بنیامینی(@saba642)
  #خودرو عجب سال پربرکتی بوددنبال این بودیم زیانهای قبل روجبران کنیم کلی زیانهابیشترشداول سال بعدازسه سال سهامداری زیانمون 20درصدبودحالاشده 33درصدوحدود80میلیون ان هم بعداز4سال سهامداری کلیه سهام ازاول سال از10تانزدیک 50درصدافت نمونه اش وبملت خبهمن وخارزم خودرو شتران هستندکه بیش از40درصدزیان دادندوشپناونفت وپترو ثتران دماوندثباغ ولغدروثغرب واعتبارکگازبیش از30درصدوشبندرپارسان تاپیکووتجارت بمپنا بیش... نمایش بیشتر
  رضا بنیامینی(@saba642)
  #خبهمن اقای عسگری بخوادبه قیمت اخرین روزکاری پارسال یعنی 327تومن برسه والبته تعدیل شده اش باسود17تومنیش می شه 310بایدبه ترتیب 89و79درصدرشدکنه قبول داریداین هم بورسی نیست که ماداریم تواین سال اخردولت برعکس شددرحالی که انتظارداشتیم زیانهامون کمترشودوروندرشددوماه اخرپارسال که جزء معدودایام رونق بورس دردوره این دولت بوددنبال شودحداقل سهام من بین 10تاحتی 45درصدافت کردوکلی زیانهاسنگین ترشد
  رضا بنیامینی(@saba642)
  #ثباغ می بخشیدثتران افتش ازهمه بیشتربوده وتعدیل شدهاش تااوجهای قبل بیش از155درصداست
  رضا بنیامینی(@saba642)
  #ثباغ گروه ساختمانی گروهی نیست که مردم بادوسه مثبت ازضرربیان بیرون همین ثباغ ازاین قیمتش تاتعدیل شده 350تومن هفت ماه پیشش 67درصدفاصله داره وتاتعدیل شده 540تومن اذریادی92حدود80درصدفاصله داره ثتران وثشاهدهم همین حدودهاثغرب هم همین بعضیهامثل خودثمسکن ثاخت وثشرق افتشون کمتره البته برخی مثل وساخت وثنوسااوج قبلشون هم خیلی بیشترازاینهابوده است
  رضا بنیامینی(@saba642)
  #ثباغ اقای قمارکده کدوم سهم ساختمونی رشدکرده ثباغ وثتران هردویک سوم سه سال قبلندثغرب هم همین طورثشاهدهم نگاه به رشدامروزش نکیدیک سوم قیمت قدیمه البته ظاهراسهمهایی مثل کرمان هستندکه سفته بازندوقیمتشون چندبرابرارزش ذاتیشونه برعکس سهمهای مذکورکه قیمتشون نصف وثلث قیمتهایی که می بایست باشندهستند
  رضا بنیامینی(@saba642)
  #خاور اقای رنای کف خاورشصت ودووسه تومن بوده والان 90درصدازکفش بالاتره اصلی خودرو240بودهرچندبعدازکمپین خودرونخریدقلابی تا150هم پایین امدکف خودرویی بهمن نیز155تومن بودوالان 179تومنه وازسقف اخرپارسالش 45درصدافت داشته حالاخودروفقط16درصدازکف معتبرش بالاتره وخبهمن 10درصدازکفش بالاتره خساپاخپارس خزامیاورناباتوجه به افزایش سرمایه شون باوجودافتشون خیلی ازکف بالاترندمثلاخساپاازکف 90تومنیش باتوجه به افزایش... نمایش بیشتر
  رضا بنیامینی(@saba642)
  #خبهمن حقوقی از300تومن به پایین داره جمع می کنه
  رضا بنیامینی(@saba642)
  #خودرو من خودوخودرو با3ونه دهم پرتفوم وخبهمن با2وهشت دهم به ترتیب سهم سهم هفتم ودوازدهمم هست ویک درصدپرتفوم هم خساپاست باوجودی که اولی رومیانگین 309تومن وسومی روهمین خردادامسال 129تومن خریدم امابسیارراضیم وقتی مقایسه باسهمهایی می کنم که ازشروع کارم دربورس دیماه 91وبعدعمده خریدهایم درپاییز92سهامی دارم که قیمتشان الان یک سوم ویک چهارم انهم بعدازسه وچهارسال سهامداری شده ثتران 400وثباغ 500تومنی... نمایش بیشتر
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت نمادهای زیر برای بازه یک ماهه معاملاتی آتی چیست؟( تاثیر در امتیاز دهی)
#SECTIONS#
#LOGO# #SYMBOL#
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت یک ماهه نماد ##SYMBOL# چیست؟