05:32
  • وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • ۷۹،۲۸۰.۴
   ۱۹۶.۲۱
  • ارزش بازار
  • ۳،۳۳۶،۲۰۰ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۵/۱۰/۲۸    ۱۳:۰۳

دعوت از دوستان

دعوت از دوستان

saba642

رضا بنیامینی عضو از ۱۳۹۳/۱۰/۲۲

  رضا بنیامینی(@saba642)
  #دماوند چه احساسی دارید30تا35درصدقیمتش کمترازخریدتون درروزدوم بعدازعرضه است بعدخیلی سهام هرچنداونهاهم ته جهنمندمثبت شده واین سهم همچنان منفی
  رضا بنیامینی(@saba642)
  #ونفت ازقیمت 230تومن منتظررشدش بودیم بعدهم پولی برای کم کردن میانگین خرید243تومن وخریدهای 223تا232تومن نبودلابدالان هم کف قیمت خریدماودرواقع کف قبلی سهم می شه سقفش فقط بورس برای اونهایی خوبه که نوکی می زنندومی روندنه درازمدتی مثل ماکه بعداز4سال که حداقل متناسب باسودبانکی باید100درصدرشدداشتیم ازاصل سرمایه 33درصدکم شده
  رضا بنیامینی(@saba642)
  #شپنا چه بدبختی گیرکردیم ملت سهم می خرندشلیاکیمیاکگل زاگرس مرقام ازاول سال بازه چندده تاچندصددرصدی ماهم سهم داریم شپناونفت شبندرثتران پارسان تاپیکووبملت وپتروشتران خبهمن وخارزم دی وبصادرخساپاکه ازاول سال چندده درصدمنفی تازه
  رضا بنیامینی(@saba642)
  #ذوب ظاهرااگه تجدیدارزیابی احیاء بشه دوباره به نفع ذوب است چون 322درصدازماشین الاتش است ومی تونه اززمینهاش هم که درحال برگشته دوباره افزایش سرمایه بده
  رضا بنیامینی(@saba642)
  #ونفت متاسفانه نقدینگی ازمدتهاپیش درسهامی که اکثرااز10تا15درصدگرفته تاحتی 180درصدبالاترازقیمت فعلی خریدم گیربود واندک پولی راهم که می شدبه بازارواردکرداکثرابااشتباه اوردم نمونه اش همین ونفت که از232تومن تا222تومن اضافه کردم وهرچندزیان تواین سهم زیادنیست اما28هزارسهم بامیانگین 242تومن ازقدیم وجدیددارم حدودیک میلیون وچهارصدهزارزیان تاحدودزیادی حدس می زدم 175و180مفته اماپولی برای خریدنبود
  رضا بنیامینی(@saba642)
  #شبندر ازفرط افت وپایین اومدن مگه بالابره وگرنه دیدیدنفت ودلاربالارفت امانصیبش به پالایشیهاوپترویهای اصلی نرسیداگه متوازن بافلزی معدنیهابالارفته بودندالان بایدشبندر800وشپنا600بودلااقل نصف ونیم ضررهاروجبران می کرد
  رضا بنیامینی(@saba642)
  #خساپا قیمت 115تومنش متناسب با330تومن خودرواست بایدخودرورشدکنه وبعدادامه مسیرررواین دوباهم رشدکنند
  رضا بنیامینی(@saba642)
  #ثباغ یک موقع یادمه قیمت کرمان که ساختمونیه 670وثباغ 320تومن بودالان کرمان تقریبادوبرابروثباغ نصف شده البته ثتران بایک سوم شدن بیشترازثباغ افت کرده
  رضا بنیامینی(@saba642)
  #شبندر دولت باسهام پترویی پالایشی مشکل داره تواین سه سال ونیم غیرازسه چهارماه اول که این سهمهابه همراه بقیه سهام رشدکردندهرموقع درمقاطع کوتاهی به اصطلاح بازاربهترشده اینهادرجازده یادرازای رشدچندده درصدی بقیه سهام 4و5درصدی رشدکردندبعدبرگشتندسرجای قبلشون توبازارسه سال ونیم گذشته رکوردافت رواول پالایشیهابعدساختمانی معدنی فلزی وپترویهاداشتندازسهام معدنی به شدت حمایت شدودرصدی ازضررهاروجبران... نمایش بیشتر
  رضا بنیامینی(@saba642)
  #دماوند بغیرازعرضه های کوچک والبته بعضی عرضه های بزرگترمثل اپ مبین وبفجرتواین سه سال اکثرعرضه هابسیارناموفق بودندشماشسپارونگاه کنیدکه دوروزاول از1760تومن عرضه اولیه تا1900رسیدبعدباکله اومدپایین وازدماوندهم بدتر60درصدقیمت عرضه باسودهاش است بدون انها45درصدقیمت عرضه است سخوزکه نصف قیمت عرضه سیدکوقاسم گوهران راببینیدبمپناوتیپیکو باوجودرشدتواین سه سال قیمت فعلیشون جمعا20تا25درصدرشدباسودبدون ان زیرقیمت... نمایش بیشتر
  رضا بنیامینی(@saba642)
  #وبملت اجی مجی لاترجی باp/eچهاروسود55تومن می بندیمت باp/eبیست وسه وسود10تومن وپوشش 3ریال بازت می کنیم خداریشه ظلم روبخشکونه فقطع دابرالقوم الذین ظلموا
  رضا بنیامینی(@saba642)
  #ثباغ اقای مردصفت من موافقم فروش تواین قیمتهاتوجیه نداره وممکنه 5درصدپایین بیادامابایددرنظربگیرندملت این سهم رو530تومنه 92و350تومنه همین چندماهه پیش هم خریدندوچه بسا50درصددرزیان باشندولی ازاون طرف کسی هم به فکرسهامدارهانیست که حمایت کنه من 20سهم مختلف دارم که یاکفهای قبل برجام وبه طورکلی این سه سال روشکوندندیااینقدرافت کردندکه اگه بخوانداززیان بیرون بیانددوبرابرهم کمشونه مثل پارسان تاپیکوثتران... نمایش بیشتر
  رضا بنیامینی(@saba642)
  #شپنا اگه 8درصدتعدیل سودداده 20درصدکه ازاول فروردین تاحالا 5درصدهم همین امروزمنفی خوردبعدش چه بلایی سراین سهام پالایشی اوردندازچه نوعی که یک زمانی باچهاربرابراین قیمتهاهمه انتظاررشدبیشترانهاراداشتندالان که یک چهارم شده اندونفت ودلارهم درهمین مدت چندماه 20درصدرشدقیمت داشته هنوزانتظاررشدقیمت نیست وحرف ازافت می زنندبالاخره تواین سهام جزچندماه شهریورتادی94هرکه خریداربوده از3و4درصدتا75درصدضررکرده
  رضا بنیامینی(@saba642)
  #فملی تاجوافزایش سرمایه به پرتفوی هست شایددوهفته تایک ماه قیمت سهم به احتمال قوی بین 182تا197تومنه بعدازاون رشدوپله اول 217تومن وبعدش هم بسته به قیمت جهانی مس قدرت رشدتاحوالی 300ودرصورت شرایطخیلی خوب تا340روداره
  رضا بنیامینی(@saba642)
  #شبندر اقایاخانم فردوس فقط هرکه نخریده ضررنکرده وگرنه همین شبندرروکسانی که ازفروردین 92جزاونهایی که توفاصله شهریورتادی 94خریدندتاالان از2و3درصدگرفته تا70درصددرزیانند
  رضا بنیامینی(@saba642)
  #پارسان این پارسان که پارسال بدون رشدارزونفت هم تا300رسیدمهم اینه که حداقل بتونه به قیمت اوج دی 92که باتعدیل شده الانش می شه 500برسه تاحداقل منهای خواب پول اصل پول اونهایی که تواوج وبالای 1200خریدندروبرگردونه البته نمی دونم چرادندونگردی می کنه چون بامحاسبات جدیدارزش ذاتی سهم می تونه بالای 300وناواون حدود360تومن باشه به علاوه دربین زیرمجموعه هاش حتی رشد120درصدی زاگرس روداشتیم اماخودش ازکف ترین قیمتش... نمایش بیشتر
  رضا بنیامینی(@saba642)
  #ثباغ اقای نوروزی اونهایی که 530تومن 92یا350تومن اردیبهشت امسال خریدندوتاحدود55درصددرضررندوسهم بایددوبرابرشه تاجبران ضررشه چیکارکنندبالاخره سهم بایدبره بالا فکرکنم خیلی خیلی ظلمه که تصورکنیم ازاین قیمت هم پایین تربخوادبیاد
  رضا بنیامینی(@saba642)
  #ثتران حتماکف قبلیش 130بوده می شه سقفش پارسال 210 شدنفروختیم چون گفتیم از400تومن اومده رواون قیمت لااقل 300بشه تانصف ونیم زیانها جبران شه حالااصلاجاداشت اگرکسی می گفت این سهام 117تومن هم معامله می شه شاخ دربیاره
  رضا بنیامینی(@saba642)
  #شتران شایدچون اخرایه عمردولته
  رضا بنیامینی(@saba642)
  #خودرو ناراحت نباشیدخودروازاوج 45درصدافت کرده اماشاخص همچنان مثبته
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت نمادهای زیر برای بازه یک ماهه معاملاتی آتی چیست؟( تاثیر در امتیاز دهی)
#SECTIONS#
#LOGO# #SYMBOL#
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت یک ماهه نماد ##SYMBOL# چیست؟