22:17
  • وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • ۸۱،۲۵۰.۵
   -۹۱.۱
  • ارزش بازار
  • ۳،۴۱۷،۸۲۶ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۵/۰۹/۲۰    ۱۲:۴۴

دعوت از دوستان

دعوت از دوستان

saba642

رضا بنیامینی عضو از ۱۳۹۳/۱۰/۲۲

  رضا بنیامینی(@saba642)
  #وبصادر جالبه زمانی که سهام خودرویی هرروزرشد می کردوفلزی معدنیهاهم مقداری راه افتاده بودبقیه سهام هاهم کم وبیش رشدمی کردنداین فقط بانکیها وپترویهابودندکه درجامی زدندهرروزامثال بورس نیوزوسایتهای دیگرامروزوفردامی کردندکه شروع حرکت ورشدمحسوس بانکیهاهم شروع می شه وخیلیهاحتی سهمهای دیگرشون روبابانکیهای رشدنکرده وازبازارعقب عوض می کردندچون هم p/eمناسب داشتندوهم چون سالهای قبل درصدکمی ازسودشان راتقسیم... نمایش بیشتر
  رضا بنیامینی(@saba642)
  #شبندر یک موقع شبندرروبستندیک سوم قیمت بزش کردندمی شه حالاکه اون روبستندسه برابربازش کنندیافقط بلدندپایین بیارنداخرش این پالایشی وپترویها که یک سوم وحتی کمترازقیمت سه سال قبله به قیمتهای قبل می رسه
  رضا بنیامینی(@saba642)
  #شبندر قول دوستمون شاخص 10درصدتاقیمت قبله اماهمین فلزی معدنیهای که این روزهاترکوندند50تا60درصدقیمت اوجندحداقل خودرویهایی که من دارم خبهمن اون دفعه باشاخص 89هزار350بودوخودرو410بماندکه باشاخص 78هزاراین دفعه خودرو480وخبهمن 328بودوالان حدود60درصدتااون قیمتهافاصله دارندپالایشیهاپترویهاوساختمانیهاروکه نپرسیداولی 30درصدقیمت شاخص 89000قبل دومی 40وسومی 50درصد
  رضا بنیامینی(@saba642)
  #ونفت قیمت زیر200مبارک سهام داران
  رضا بنیامینی(@saba642)
  #شبندر دیروزدرروزرشد750واحدی شاخص که تقریبایکدرصدمی شودرشدپرتفوی من چندصدم درصدبودوامروزبارشدبیش از500واحدی وحدودهفت دهمی واحد تقریبایک درصدپرتفوی من منفی سهام من 13درصدپارسان منفی12درصدوبملت بسته9درصدتاپیکومنفی 8درصدثتران که امروزمنفی تپل خورد 4درصدشپنا4درصدشبندرمنفی که انگاربالارفتن قیمت نفت برای بقیه بازاراست نه انها4درصدثباغ و4درصدثشاهدکه توهمین قیمت گیره ومنفی 4درصدخودروکه امروزیک ذره ضررجبران... نمایش بیشتر
  رضا بنیامینی(@saba642)
  #ثتران یکی ازسهامی که ضررمن رودوچندان کرد7ونیم درصدپرتفوی من وعمده اونهاروبه سفارش کسی بافروختن کگل 360تومن دراسفند93به قیمت 275تومن خریدم خودکگلهاتقریبا38درصدزیان بود وکگل رواگه نگه داشته بودم قیمت الانش براون مبنا می شد حدود430تومن درحالیکه ثتران می شه 170وبه جزاون 38درصد35درصدزیان خودش هم اضافه شده والان برای اینکه دوضررراجبران کنه بایدحدود350تومن بشه یعنی 170درصدرشددرسته که خیلی سخته امامجبورم... نمایش بیشتر
  رضا بنیامینی(@saba642)
  #شبندر جالبه شش ماه پیش مقداری فملی 150تومنی رودادیم وشبندر540تومنی گرفتیم ازاون موقع شبندر14تا15درصدافت داشته درحالیکه فملی بااحتساب سودوافزایش سرمایه اش 65درصدرشدداشته
  رضا بنیامینی(@saba642)
  #ذوب جالبه توفلزی ومعدنی فقط دوسهم داریم یکی ذوب ودیگری فباهنرانگاراصلااینهابجای فلزی پنبه ایندزمانی که فملی از110تا112تومن دی 92استارت زدقیمت ذوب تا225تومن هم بودذوب تااخربهمن اون سال 360شددرحالیکه فملی دراون بازه 140تومن شده بودحالاذوب ازسقف پارسالش دراون زمان 30درصدپایین تره وازکفش 20درصدبالاتردرحالیکه فملی ازسقفش باسودوافزایش سرمایه اش 65درصدوازکفش 110درصدبالاتره نمی دانم چه سری است بقیه سهام... نمایش بیشتر
  رضا بنیامینی(@saba642)
  #پارسان بازهم شاخص رشدقابل توجه 650واحدی وسهام عمده ما پارسان با13درصدپرتفوکمتراز2درصدوبملت با12درصدپرتفوبسته تاپیکوبا9درصدپرتفوچنددهم درصدثتران با8درصدپرتفوبسته شپنابا4ونیم درصدکمترازیک خودروبا4وخبهمن با3ونیم درصدتقریبامنفی وصفرشبندربا4وذوب با3ونیم درصدتقریبا هیچ وثشاهدبا4درصدهم منفی دی با3درصدوبصادرووتجارت هم بادودرصدپرتفوبسته پس کی نوبت اینهامی شه
  رضا بنیامینی(@saba642)
  #دماوند بیش از20درصدزیرقیمت عرضه و30درصدزیرقیمت اوجش دوروزبعدازعرضه می خوادصدقه بده که برای دوریال بالازورمی زنه بیچاره هایی که برمبنای 1300تومن خریدندکه فکرکنم بیشترین خریدتواون قیمته تقصیرشون چیه
  رضا بنیامینی(@saba642)
  #شپنا واقعاسهام پالایشی درحق سهامدارانشون ظلم مضاعف می کنندیک سوم تایک چهارم قیمت اوجشون هستندالان که نفت ظرف دوسه روزبیش از15درصدبالارفته واحتمال رشداینده اون هم زیاده وجالبه حداقل این سهم وسهمی مثل شبندروونفت ازاول سال به جای رشدافت 20درصدی داشته البته سهم شتران افت 40درصدی بازهم برای رشداین دست واون دست می کنندبه این مسائل رشدقیمت دلاروفراورده های فتی درسال اینده روهم اضافه کنید
  رضا بنیامینی(@saba642)
  #خبهمن حلاج از328تومن اومده 190وهمین 7ماه پیش بالای 300بودو5ماه پیش 270و280 یک ماه پیش 240تا250وهفته پیش 210دیگه هنوزهم ازاین بیادپایین تر بیش از40درصدافت کرده وهمین الان بخوادبه قیمت قبل برسه بایدبیش از70درصدرشدکنه
  رضا بنیامینی(@saba642)
  #شبندر فقطع دابرالقوم الذین ظلمو اوالحمدلله رب العالمین
  رضا بنیامینی(@saba642)
  #شبندر متاسفانه سهمهای پالایشی پترویی اززمین واسمون براشون بلامی باره وخیلی بدشانسنداتفاقات جدیدنفتی می تونست اینهارو60و70درصدتکون بده ولااقل مقداری ازضررهاشون روجبران کنه امابه جریانات این روزهاخوردان شائ الله که سریع این جوخنثی شه اخه دیگه وقتی تاپایان دولت روحانی نمونده که اینها بتونندبه قیمت های اوج پاییز92برسند
  رضا بنیامینی(@saba642)
  #خبهمن تواین چندماه اول گفتنداز280برمی گرده بعدشد260بعد240بعد227بعد205حالاهم که اومدزیر200بالفرض 50درصدرشدکنه دوباره روزازنوروزی ازنووقتی 327تومن دراوج اسفندگذشته بودگفتندخساپابا125درصدافزایش سرمایه از80تومن شده 180بیش از4برابرشده خودرواز150شده 380دووهفت دهم برابراماخبهمن از170شده 320ورشدی نکرده پس نگه دارین بعدهم که تا290افت کردگفتن صاحبدارشده وگروهی که اون روخریده اله وبله هست حالابعدازاین همه... نمایش بیشتر
  رضا بنیامینی(@saba642)
  #خودرو مگه سهام خودرویی دفعات قبل بابنیادی بالا رفته که این دفعه بابنیادی بالاوپایین بشه فعلاجوشایعات خوابیده امامطمئن باشیداین افت قیمته پتانسیل ان رابرای رشدقیمت بیشترمی کنه واستارتهای اصال حوالی بهمن واسفندتاچندروزی مانده به انتخابات اردیبهشت است انوقت هم هست که بازارشایعات اعم ازقراردادوسوداوری راجع به انهاداغ بشه بعدش هم الفرارکاش بقیه سهامهاهم ازخودرویی هایادمی گرفتندمثلاپترویهاوسرمایه... نمایش بیشتر
  رضا بنیامینی(@saba642)
  #شبندر اقای مشکاتیان بعدازاینکه قیمت نفت از100دلار30دلارشدیعنی یک سوم شرکت پخش فراورده های نفتی تعیین کردقیمت سهم شبندر1800تومنی بشه 300تا400تومن یعنی 80تا85درصدش دودبشه وسهمی مثل شسپاکه باحدود1800تومن عرضه اولیه شده بودقیمتش به یک سوم عرضه برسه سری قبل هم که نفت تاحدود55دلاررشدکردقیمت شبندرتا580وشپناتا350یعنی 30درصدبالاترازالان ونفت تا280وشتران تا500یعنی 40درصدبالاترازالان رشدکردندالان هم نفت ظرف... نمایش بیشتر
  رضا بنیامینی(@saba642)
  #شپنا هرچندهمه چیزبه نفع پالایشیهاست واین اخباراگه برای سهام دیگه خصوصاسهام کوچک بودمی تونست اونهاروسه تاچهاربرابرکنه همون طورکه کنتور7برابروالبته ازکف یک سال قبلش تا13برابرهم بالا رفت یاخساپاباچیزهای راست ودروغ 4برابرشدیاشلیاحدود5برابرامانکته این است که این دولت تاحالاباپترویی وپالایشی میونه خوبی نداشته نمی دونم شایدبرخی بی مهریهاش جبران شه درموردخودرویی هاکه باجوهای مختلف مثبت خوب بالا می... نمایش بیشتر
  رضا بنیامینی(@saba642)
  #ونفت همانطوری که دوستان گفتندمتاسفانه چون قیمت خیلی پایین اومده بعضیهابا10درصدمثبت می فروشنددرحالیکه کف سهم دوماه پیش 230 تومن بوده
  رضا بنیامینی(@saba642)
  #شبندر من خیلی به افزایش قیمت خصوصاشبندروبعدشپنابه عنوان لیدرپالایشیهاامیدوارم خصوصااینکه این دوسهم درکف کانال صعودیندولی متاسفانه دفعات قبل بادومثبت انرژیشون تخلیه شده خداکنداین دفعه شپنابه 310و330و350وشبندربه 540و570قانع نباشه ومثل سهم شرازکه دوبرابرشده لااقل50تا60درصدی رشدکنندتاحداقل بخشی اززیانهاجبران شه
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت نمادهای زیر برای بازه یک ماهه معاملاتی آتی چیست؟( تاثیر در امتیاز دهی)
#SECTIONS#
#LOGO# #SYMBOL#
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت یک ماهه نماد ##SYMBOL# چیست؟