09:53
  • وضعیت بازار
  • باز
  • شاخص کل
  • ۸۱،۱۷۹.۱
   ۵۴.۶۸
  • ارزش بازار
  • ۳،۳۱۳،۴۴۵ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۶/۰۳/۰۲    ۰۹:۵۲

دعوت از دوستان

دعوت از دوستان

saba642

رضا بنیامینی عضو از ۱۳۹۳/۱۰/۲۲

  رضا بنیامینی(@saba642)
  #ثباغ متاسفانه درکف ترین قیمتها هم انرژی زیادی برای فروش است باهمین شاخص 81هزارسال 92ثباغ ثتران وثشاهد100تا150درصدازقیمت فعلی بالاتربودندوبازاسفند94وفروردین 95نیز30تا60درصدی ازاین قیمتهابالاتربوداماالان در10درصدکف ترین قیمتهاهم کلی نازوکرشمه داره برسراین سهمهاچه اومده
  رضا بنیامینی(@saba642)
  #خودرو یک زمانی اکثراوقات قیمت خساپا60درصدخودروبودواین تناسب حفظ می شدنمونه اش کف ترین قیمتهای خودرووخساپاقبل ازاجرایی شدن برجام اذر94که قیمت خساپاقبل ازافزایش سرمایه 125درصدی 85تومن بودوخودرو150ولی حالا بااحتساب افزایش سرمایه 125درصدی خساپاوالبته 12درصدی خودروکه ازاورده بوده قیمت خساپا 10درصدبیشترازخودروهست ایااین خودروخیلی ارزونه وقیمتش باید70تا80درصدبالاترباشه یاخساپاخیلی گرونه وقیمتش باید40تا50درصدپایین ترباشه چراتناسب به هم خورده شایدضعف بسیارشدیدمدیریت خودروباشه که نتونسته ارزش ذاتی سهامش روحفظ کنه
  رضا بنیامینی(@saba642)
  #خبهمن اخه اونهایی که وبملت وساختمانی وپالایشی وپترویی اول این دولت 4سال پیش و2تا3برابرقیمت فعلی خریده اندبه اصل پولشون کی قراره برسندکه حالامشکل اینه که پولهایکهویی ازادنشه اینهاتوهمه دولت خودش چهارسال پیش سیگنال ورودبه بورس رودادوخواسته یاناخواسته این اتفاقات افتادمثلاکاهش قیمت نفت وفلزات دست دولت نبودامابحث حسابرسی بانکهابایدعاقلانه ترانجام می شدوفرصت برای خروج سهامداران خردکه دراین سهمهاهیچ سودنکرده بودندوالان دردوبانک ملت وتجارت که بازشدندپولشون 50تا60درصددودشده فراهم می شدیامشکل نرخ خوراک پترویی که بهانه ای برای نصف قیمت شدن سهمهایی چون پارسان تاپیکوفارس پترول ووپتروشددرست مدیریت می شدیابهره مالکانه معادن که کگل کچادوومعادن راباوجودرشدهای یک سال اخیرهنوزنصف قیمت اوایل دولت قرارداده یاساختمانیهاکه بدلیل رکودوبهانه های دیگردرکف قیمتشان که نسبت به چهارسال پیش یک سوم است تقلامی کنندخودرویهاهم بایدبعدازافت 40درصدی ازپارسال راه خوشون روپیداکنندالبته باتمدیدقانون افزایش سرمایه باتجدیدارزیابی می تونه تناسب قیمتی شرکتهایی مثل ایرانخودرو نسبت به اونهاکه مانندسایپاافزایشدادندوالان قیمتشون خیلی بیشترازایرانخودروه بازگرده
  رضا بنیامینی(@saba642)
  #شبندر اقای محمدعلی پورانهایی مثل من دروبملت 60درصددرساختمانیهایی مثل ثتران ثباغ وثشاهد50تا60دروپترووتجارت وشبندر50ودرپارسان وتاپیکو40درصددرشپناوخارزم کاذرشسپاوبشهرولغدرخودروخبهمن30تا50درصددردماوند20درصدودربانک دی وصادرات هم20تا30درصدتاحالاضررکردندمجبورندصبرکنند
  رضا بنیامینی(@saba642)
  #پارسان این هم رشد750واحدی شاخص وهمچنان سهمهایی چون پارسان تاپیکو وبملت وساختمانیهادرکف بااین عددشاخص قیمتش اذر92دوبرابربودودرکف شاخص قبل برجام قیمتش 30درصدبالاتربودتقریباقیمتش برابرباشاخص 47هزاردقیقا4سال پیش قبل ازشروع دوران دولت یازدهمه
  رضا بنیامینی(@saba642)
  #پارسان چهارساله امروزوفردامی کنیدکه رشدشروع می شه تواین مدت برخی سهم هانوسان چندصددرصدی داده امااین سهم وسایرهلدینگهای پترویی والبته ساختمانی بانکی وپالایشیهاکله شده اندوقیمتشون تایک سوم افت کرده
  رضا بنیامینی(@saba642)
  #شبندر اقانیمای عزیزانصاف من ازچندین صنعت مختلف سهام دارم پارسان وتاپیکووپترووفارس من که حدودیک چهارم پرتفوی من هستندایعنی 25درصدزاوج نصف شدنددرپالایشیها هم شبندرشپناشتران ونفت وشسپاکه حدود12درصدپرتفوی من هستندنصف تاثلث اوجنددربین فلزی معدنیهاهم کگل فولادفملی وذوب که 6درصدپرتفوی من هستندبه جزذوب که 32درصدتااوج 92می خواهدبقیه حدود50درصد92هسندونصف اوج دربانکیهاوبملت من ازپارسال 50درصدافت داشته ودقیقا 60درصدازاوجش ریخته ووتجارت هم نصفه شده دی صادرات وگردش هم بسته ونامشخصنداینهاهم 13درصدپرتفوی مننددرحالیکه قبلافقط وبملت 13درصدپرتفوم بودوبدلیل ریزش الان نصف شده انبوه سازی هم که بعدازپترویهابیشترین سبدسهام من هستندثتران افت 60درصدی وثباغ ثشاهدوثغرب 50درصدی داشتندحدود17درصدپرتفوی من غذاییهای وبشهروغبشهرمن هم قیمتشون نصف شده وزیان 50درصدی زدندالبته 2/5درصدپرتفوی منه کانه های غیرفلزی کفراوکاذرمن هم که فقط1درصدپرتفوی من هستند50تا70درصدافت داشتندهمین خودرویهایی که فرمودیدمن خودروراازقیمت 363تومن سال 92دارم که البته اون مقطع تا410رفت وبازتیرامسال باامیدواری که اقای یکه زارع درمجمع دادمن 342تومن اضافه کردم خودروهم ازاوج اسفند94که 475تومن بود40درصدافت کرده وخبهمن هم ازاوج 327تومن همین مقدارنگاه به کفهای قلابی 150تومنی این دوسهم که باشعارخودرونخریدراه افتادنکنیداین دوازکف تقریبا ثابتشون 240و175تومن چقدربالاترندنگاه به خساپاوخپارس که الان تناسب قیمتیشون بالیدریعنی خودروبه هم خورده نکنیدکه البته اینهاهم ضمن رشدازکف ازسقف افتهای زیادی داشتند من خبهمن رادومقطع اذر92حدود330وتابستان امسال 265خریدم وبعدازاین همه مدت چقدرزیان سرمایه گذاری ولیزینگیهایی مانندوخارزم ولغدروغدیرهم ازاوج نصفه شدندحتی من حمل ونقلی مثل توریل دارم که زیان داده بیمه ای مثل ودی خلاصه هرچه به پرتفوی خودباسهمهای جورواجورنگاه می کنم جززیان نیست نمونه دیگرش شسپاودماوندروکه روزدوم بعدازعرضه اولیه بارشدده درصدیشون خریدم ویکی باهمه سودهایش نصفه شده ودیگری 30درصدزیان زده پس کمی انصاف این بودوعده هاوامیدهاعلی برکت الله
  رضا بنیامینی(@saba642)
  #کرازی اقای رضااصفهانی عزیزماکه شاخص رونخریدیم سهام بورس روخریدیم نگاه به سهمهای کوچک نکن ایااصلی ترین پتروییهاچون پارسان تاپیکوفارس وسرمایه گذاریهاشون چون وپترووپترول وبعضی زیرمجموعه هاشون چون شیرازوکرمانشاه نصف وحتی 40درصدقیمت اوج باشاخص 89000نیستنداگه دروغه خودت برووقیمت سقف وکف راباقیمت فعلی باکم کردن سودوافزایش سرمایه حساب کن این ازصنعت اول بورس صنعت دوم فلزی معدنی وفولادی مگرباوجودرشدهای یکساله فملی فولاذکگل ومعادن کچادو... هنوز50درصدقیمت اوجشون بیشترندجالبه شاخص 10درصدتااوج می خوادامااینها100درصدصنعت سوم پالایشی اصلی ترین انهاشبندربعدشپناوشتران ایایک سوم اوجشون نیستندوفاصله 200درصدی تااوج ندارندصنعت چهارم بانک وبیمه کی قیمت وبملت 102تومن بوده والبته بدون تقسیم سوددرسال گذشته مگردریک چشم به همزدن 40درصدش نریخت مگرنصف قیمت یک سال پیش نیست صنعت پنجم خودرومگرپارسال تاامسال خودلیدریعنی ایرانخودرونصف نشده مگرخبهمن 40درصدازپارسال ریزش نداشته صنعت ششم انبوه سازی زیرمجموعه های ثمسکن روببین ثتران ثغرب حدود40درصداوجندثباغ وثشاهدنصف نشدندصنعت غذایی رونگاه کن برسرلیدرشان وبشهروغبشهرچه امدکمترازنصف شدندسرمایه گذاریهاولیزینگهاچه وخارزم ولغدروغدیرچه بودندوچه شدند اینهاسهام من بودندانچه می بینم جزضررنیست بنده شسپاودماوندرابعدازعرضه اولیه با5تا10درصدقیمت بالاترازعرضه خریدم قیمتهایی راکه هرگزندیددواولی 100ودومی 35درصدتاانقیمتهافاصله دارندعلی برکت الله
  رضا بنیامینی(@saba642)
  #خساپا اقای شفیعی اگه بادیدانصاف وخالی ازهرتعصب نگاه کنیم والبته ان شاء الله انچه خیروصلاح هست درمساله انتخابات رخ دهدامابحث سفته بازی و...نیست دراین چهارسال جزهمین سهام کوچک که محلی ازاعراب ندارندبقیه بازارسرمایه باتراژدی وافت وحشتناکی روبروبودحداقل پرتفوی من که به زعم خودم ازسهمهای رگوریشه داربوده ودرقیمت خریدشون هم دراون مقطع دقت کرده بودم 35درصدطی این 4سال زیان زده وبااحتساب خواب پول که در4سال تقریباباتوجه به نرخ سوددرکشورمان که میانگین بالای 20بوده وبایدپول من رشد100درصدی می داشت بایدگفت ارزش سرمایه حداقل بنده یک سوم شده ببینیدمادرسهمهای پترویی سهمهایی مهم ترازپارسان فارس وتاپیکونداریم حدود24درصدپرتفوی من ازاین سهام به اضافه وپترواست که واقعاقیمتشون ازاوج نصف شددربین بانکیهاکم ریسک ترینشانت وبملت باp/eچهاربودکه 60درصدقیمتش ریخت البته بانک دی صادرات وتجارت هم درصدهایی ازپرتفوی من بودفقطوبملت که زمانی حدود13درصدپرتفوم بودالان به نصف تقلیل پیداکرده شبندرشپناوشتران ونفت وشسپاهم درگروه پالایشیهاباافت های بسیارشدید75تا50درصدی روبروشدندبنده شسپاراازروزبعدعرضه اولیه بازیان 50درصدوشبندرراازقیمتهای 1500تا450بامیانگین 50درصدزیان دارم والبته دربقیه هم 20تا30درصدزیان تاحدی که می شده میانگین کم کردم ساختمانیهاهم قصه جدادارندوثتران ثباغ ثشاهد ثغرب باوجودیکه بیش از50درصدافت داشتنددر10درصدپایین ترین قیمتهایشان سیرمی کننددرسرمایه گذاریهاوخارزم راباافت 40درصدی دارم که بیش از50درصدافت داشته ولغدروغدیرهم به همین نحودرخودرویهاباوجودخریدخودرودر340وخبهمن در260حداقل 25درصدی زیان خوابیده باتوجه به اینکه اینهاهم حدود70درصدتااوجشون فاصله دارندشمابه سایپانگاه نکنیدکه همواره60و65درصدقیمت خودروبوداماالان بااحتساب 125درصدافزایش سرمایه اش قیمتی بالاترازخودروداردخلاصه این ضررهاکه البته بخشی ازپرتفوم روگفتم بایدجبران شود
  رضا بنیامینی(@saba642)
  #خودرو ونفت روهم ازقلم انداختم بااحتساب سودهاوافزایش سرمایه اش تقریبا95درصدتااوج فاصله داره همه اینهاروبه همین نحوحساب کردم مثلاشبندرکه 1770تومن بالاترین قیمتش بوده منهای سودسه ساله به ترتیب 150و50و20تومن شده و1550تومن بدست اومده که ازقیمت 520تومن فعلی 200درصدتااون قیمت راه هست وخودرواز280تا475تومن اوج 70درصدو...
  رضا بنیامینی(@saba642)
  #خودرو شاخص 10درصدتااوج92داره اماسهمهای من تااوجشون دههادرصدفاصله دارندبه ترتیب پرتفو پارسان 95درصدتاپیکو80درصدوبملت125درصدثتران 120درصدثباغ100درصدشبندر200درصدشپنا180درصدذوب 35درصدخودرو70درصدثشاهد100درصدخبهمن 60درصدبانک دی60درصدوخارزم 90درصدوپترو160درصدوبشهر90درصدوبصادر40درصدشتران150درصدشسپا110درصدالبته باشاخص خیلی پایین ترعرضه شدرمپنا60درصدکگل 120درصدبمپناودماوندهم که باشاخصهای خیلی پایین ترعرضه شدندهرکدام 30درصدوتجارت 90درصدخساپا45درصدکاذر130درصدثغرب 100درصدولغدر100درصدوغدیر70درصدغبشهر150درصدفملی 110درصدفولاد110درصدفارس 100درصدو...کاش خودشاخص راخریده بودیم که تواین سه سال ونیم به فرض خریدن دراوج 10درصددرزیان بودیم نه اینکه تازه خیلی هاروپایین هم خریدیم 35درصددرزیانیم علی برکت الله
  رضا بنیامینی(@saba642)
  #خودرو اقای نادری مهم این نیست مثلاخودرواز270شد285حالاشده 280مهم اینه که اونهایی قیمت 400وبالاترخریدندبعدازیک سال وخورده ای به پولشون برسندبازاین سهام خودرویی تحرک بالاوپایین هردوروداشتندسهمهایی مثل هلدینگهای پترویی پارسان فارس وتاپیکویاساختمانیهایی مثل ثباغ وثتران وثشاهدیابانک ملت که تواین سه چهارسال نصف تاثلث شدندوالان هم ازکفترین قیمتهاشون رشدنمی کنندزجراورندیاپالایشیهی شبندروشپناکه بایدسه برابرشوندتابه قیمت قدیم سه سال وهفت ماه پیش برسند
  رضا بنیامینی(@saba642)
  #وپترو ای بابا این که ناراحتی نداره کسی 160تومن یامثلاپارسال 190تا240تومن گرفته حالااین قدراومده پایین این سهم روزهای اول دولت معظم قیمتش 250بودکه با20تومن سودسه ساله اش می شه 230واذر92تا395تومن هم بوداونهایی که 4سال پیش 300تا390خریدندبایدناراحت باشندکه پولشون توبانک شده بوتاالان 600تا800والان شده 150یعنی به جای دوبرابرنصف وثلث چه مدیران جهادی وچه کشورگل وبلبلی داریم
  رضا بنیامینی(@saba642)
  #ثتران یادمه یک موقع که ثتران حوالی 280تومن بودوکرمان حدود600تومن دوستی گفت ثتران برای خریدترجیح داره حالا قیمت سهم ماثتران نصف شده وکرمان 1700یعنی حدودسه برابرالبته این ازشانس ماست وبملتمان هم دریک چشم به همزدن نصف شدپارسان وتاپیکوهم نصف شدندشبندروشپنادیگه ثلث شدندثباغ ووپترووخارزم وخودرووخبهمن وبشهرودیگرسهمهای اصلی من هم نصف شدند
  رضا بنیامینی(@saba642)
  #وبملت امروز3/5درصداز130درصدی روکه بایدبالابره تاجبران ضررخودش وتعویضهاش روبده بالارفت فکرمی کنیدچنددرصدبالامی ره وتاکی به قیمت تقریبی 230تومن می رسه
  رضا بنیامینی(@saba642)
  #خودرو اقای چاوشی خوب اومدی 4سال 40درصدزیان لابد4سال دیگه هم همین قدریک 20درصدی اخرش باقی می مونه مثلاپارسان روکه گل سرسبدپترویهاوتاپیکوکه فوق العاده ترین سهم بورس بودروخریدیم والان بیش ازنصف قیمتشون دودشدشبندروشپناراکه براشون قسم می خوردندواکنون 4سهم اونهاقیمت یک سهم 92روداره خودرووخبهمن راکه قیمتشون نصف شدثتران وثباغ که قراربوددوبرابرشونداماثلث شدندوبملت روکه تارگت 1000تومن می دادندامابه قیمت اسمی 100تومن رسیدبانک دی ووخارزم ووپتروووبشهروبقیه هم بماند
  رضا بنیامینی(@saba642)
  #خودرو اخه بعضیهااستدلال می کنندکه مقصردولت قبله عزیزم ده بارهمین منسوبین به دولت ازجمله وزیراقتصادسیگنال سرمایه گذاری دربورس رادادندان هم زمانی که قیمت مثلاشبندرشپناپارسان تاپیکووبملت وتجارت وساختمانیهادوبرابرالان بودجالبه مدیران خودرویی هم چه گندی زدندمدیرعامل ایران خودرودرقیمت 340تومن خودروان هم 10ماه پیش بعدازاینکه قیمت سهمش از470سی درصدارزشش روازدست داده بودبرارزنده بودن ورشدقیمت سهم تاکیدمی کنداما20درصدناقابل دیگرافت هم برای سهم رقم می خوردوالبته جالب تراینکه بورس ماباری به هرجهت است خساپاکه همواره تناسب قیمتیش 60تا70درصدخودرواست 125درصدافزایش سرمایه تجدیدارزیابی می دهدواکنون قیمت واقعیش ازبرادربزرگترش هم بیشترمی شودو...
  رضا بنیامینی(@saba642)
  #خودرو جالبه طرف می گه بلدنبودیدچی بخریداخه عزیزمن سهام اصلی بازاررونگاه کنیدمگه هلدینگ پترویی فارس سهم اول نیست وغولهای پارسان وتاپیکواصلی ترین پترویی هانیستندووپترووپترول مهمترین صندوقهای سرمایه گذاری دراین حوزه نیستندمگرمهمترین پالایشیهاشبندروشپنانیستندمگرمهمترین بانکیهاوبملت وتجارت ووبصادرنیستندمگرفولادمبارکه مهمترین فولادی نیست مگرکگل وهلدینگ ومعادن مهمترین معدنی نیست مگرفملی مهمترین فلزات اساسی نیست مگردماوندمهمترین نیروگاه برق نیست مگروخارزم جزء مهمترین سرمایه گذاریهانیست مگرهلدینگ وبشهرمهمترین غذایی نیست مگروغدیرغول سرمایه گذاری چندرشته ای نیست مگرثمسکن وزیرمجموعه هاش مثل ثتران وثغرب یاثشاهدثاخت ووساخت ثباغ مهمترین ساختمانیهانیستندجزاینکه این سهام بعدازرشددوسه ماهه اول این دولت نصف وثلث شدندوامروزه زیان وحشتناک به سهام دارانشان زدند وامروزباسه وچهاربرابرشدن هم جبران پذیرنیستندمگرهمین خودرومهمترین خودروسازکشورمان طی یک سال اخیرنصف نشده لابدبایدمی رفتیم درگذشته اکنتور می خریدیم والان کاسه چه کنم رودست می گرفتیم یاثنوساوکرمان وسمگاکه باسفته بازی چندبرابرشدندوعاقبت برخی رادیدیم یامی بینیم یاخاذین قشرین شلیاکیمیافلوله فباهنرفراورمی خریدیم که خیلی ازاونهابه اندازه یکی دوساختمان این سهمهای اصلی نمی شوندواینده شان قابل پیش بینی یاازبازارپایه لکماوخصدراوفاهوازکه می بینیم اقادولت تدبیربدسیگنال دادچه ظلم باورنکردنی به سهامداران پالایشی دریک مقطع وبانکی سال گذشته وپترویی وساختمانی دراین چندسال رفت بایک اجی مجی p/eوبملت از4به 20تغییریافت وقیمت از200به 100همانطورکه شبندر1700تومنی 500شدوکگل 1400تومنی 200وومعادن 1200تومنی تازیرصدتومن پایین اومدبنده خودم کگل رابازیان 50درصدی باثتران وومعادن رابازیان 60درصدی باوبملت عوض کردم که متاسفانه ضربه بیشتری هم دراین دوسهم خوردم والاندوسهم وبملت وثتران هریک باید150درصدرشدکنندکه جبران زیان خودوتعویضهاروکنندو...و.
  رضا بنیامینی(@saba642)
  #شپنا اقای جوگیرواقعاچراشراز350تومن بودشبندرهمین حوالی 500بود1800تومن هم شدهمین حوالی بودشاوان هم 700تومن بودشبندرهمین قیمتهاالان هم که دوبرابریعنی 1400شده همین انگارنه انگارسال 92باهمین شاخص 80هزار1750تومن یعنی سه ونیم برابرحال حاضربوده
  رضا بنیامینی(@saba642)
  #پارسان علی اقاخسته که هیچی اصلا دیونه شدیم ببین سال 92دراوج شاخص 89هزارقیمت 1600و1200روکه بعدازافزایش سرمایه بودوبالاتراز1600ارزشداشت پارسان دیدالان باسه سودوافزایش سرمایه هاتعدیل شده اش می شه 370شاخص در12درصدی اون قله هست امااین سهم تااون قیمت 120درصدفاصله داره این یعنی ضرروحشتناک اخه سه وچهارسال زمان کمی نیست البته نمی دانم چه سری هست همه سهمهای به اصطلاح بنیادی ماجداازاینکه پیوندی بارشدوافت شاخص ندارنداز20تا70درصدزیان زدندوبرخی برای رسیدن به قیمت خریدوفاجعه بارترزیان تعویضهایی هم که بخاطرهمین اشتباه بنیادی بودن انهاداشته ایم حتی تا150درصدهم بایدرشدکنندنمونه اش سهم اول ودوم پارسان وتاپیکوکه باید50درصدرشدکنندوسهم سوم وچهارم ثتران ووبملت که 150درصدوسهم پنجم شبندر100درصد شپناثشاهدخودروخبهمن دی وخارزم وپترووبشهروبصادروتجارت شسپاونفت شتران دماوندثغرب ولغدرکاذروغدیرفولادهم دست کمی ندارندنمی دانم چرانبایدرشدهای چندده تاچندصددرصدی نظیرشلیاکیمیاخاذین فلوله فباهنرشتوکازاگرس شرازکرمان نصیب یکی ازسهمهای ماشود
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت نمادهای زیر برای بازه یک ماهه معاملاتی آتی چیست؟( تاثیر در امتیاز دهی)
#SECTIONS#
#LOGO# #SYMBOL#
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت یک ماهه نماد ##SYMBOL# چیست؟