05:38
  • وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • ۸۲،۰۱۶.۲
   ۶۱.۳
  • ارزش بازار
  • ۳،۲۳۴،۵۲۴ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۶/۰۵/۲۹    ۱۲:۴۱

دعوت از دوستان

دعوت از دوستان

saba642

رضا بنیامینی عضو از ۱۳۹۳/۱۰/۲۲

  رضا بنیامینی(@saba642)
  #خبهمن قیمت سهم نصف شداز327تومن تا200تومن ریخت الان هم که سهم خردشده ومی تونست راحت 140تا150بازبشه همین 100تومن و3درصدمثبت زورشون اومدچرا
  رضا بنیامینی(@saba642)
  #خودرو اخه مگه این لامذهب امسال مجمع نداشت چرابه مدیرعاملش گیرندادین توکهدرمجمع تیر95صحبت ازارزندگی سهم کردی زمانی که قیمت 340بودهمه فکرکردنددوباره قیمتهای 400و470تومن روپس می گیره وبیشترهم می شه چه غلطی کردی که فاصله مجمع 95تا96رشدکه هیچ بیش از30درصدافت کردوالان ازاوجش تقریبانصف شده بعدچراتناسب این سهم باخساپابه هم ریخته وخساپاکه همیشه قیمتش نصف تادوسوم خودروبودالان بااحتساب افزایش سرمایه 125درصدیش تازه 20درصدی بالاترازخودروهم هست
  رضا بنیامینی(@saba642)
  #شبندر اگه زنگنه رای اعتمادنیاره که عالیه ورشدپالایشیهابسیارروانتروالبته اگه بیاره هم وضعیت بنیادی پالایشیهاعالی وانتظاررشدونوسان 100درصدی تاپایان سال ازشون می ره بعیدنیست شبندربه کانال 1000تومن برگرده وبه سمت اوج قدیمش یعنی 1800تومن
  رضا بنیامینی(@saba642)
  #وبملت اقای ایران بورس نصف اصل سرمایه مون سوخت اگه بجای سهام بانکی تواین چهارسال گزینه سپرده بانکی روانتخاب کرده بودیم به جای نصف شدن دوبرابرشده بودواگه بجای سهام بانکی فلزی معدنی خریده بودیم ازدوبرابرسهام سنگین فلزی معدنی تاچندبرابرسهام سبک اون حالابخوادقیمت وبملت به فرض محال4برابربشه ایاجبران ضررهارومی کنه البته من بدترازوبملت که جداازضررش بایدضررتعویضهاش روهم جبران کنه و260تومن بشه سهم بسیاربدتری دارم واون ثترانه که بایدرشد260درصدی بکنه تاجبران ضررهاوتعویضهاش بشه وسهام ساختمانی دیگرم مثل ثباغ وثغرب هلدینگهای پترویم مثل پارسان تاپیکووپتروسرمایه گذاریهام مثل ولغدروغدیروخارزم پالایشیهام ازقدیم مثل شبندرشپناونفت وشسپاغذاییهام مثل وبشهروغبشهروخودرویهام مثل خودروخبهمن وخزامیادهم نصف شدندوسهمهایی مثل دماوندکاذرولصنم وذوب رمپناوحتی مقدارکمی ازفلزیهامثل فملی وفولادروهم که نگه داشتم درزیانم شایدباورتون نشه بخدامن فباهنربهترین سهم این روزهای بازارروپارسال 180با20تا25درصدی سوددادم ووبملت 232تومن خریدم که الان بااحتساب افزایش سرمایه نصف شده امافباهنر4برابروبقیه فلزی معدنیهاروبازیان سنگین روزهای اول حرکت بازاردربهمن 94مثل فولادومعادن وفملی راباوبملت ووبصادرعوض کردم
  رضا بنیامینی(@saba642)
  #خزامیا سایپاکفش 85تومن بوده وسقفش 190که بااحتساب افزایش سرمایه 125درصدیش حدود430تومن یعنی حتی رشد5برابری 400درصدی داشت اماخودروکفش بااحتساب افزایش سرمایه 12درصدیش 140وسقفش 470 بودورشد230درصدی تاسقفش داشت کمترازنصف سایپاهرچنداون افزایش سرمایه روهم خودروبیشتراز400نفروختندوهم سایپابیشتراز150بااین اوصاف قیمتهای کف قلابی بودوبه بهانه تحریم خریدخودروپاییز94رقم خوردوگرنه کف پایدارخودرو240بودیعنی همین قیمتی که الان هست به جز12درصدافزایش سرمایه اش که اون هم عمده اش ازاورده بوداماکف سایپا130تومن بودامانه 130تومن الان که با125درصد افزایش سرمایه ازتجدیدارزیابی است بنابراین همین الان سایپاقیمتش 120درصدازروی تناسب ازخودروبیشتره یعنی بیش ازدوبرابرخودرواست ازطرفی افت سایپاازسقفش 30درصدبوده درحالیکه خودروحدود48درصدپس یابایدخودروقیمتش دوبرابربشه وخساپارشدملایم داشته باشه یااینکه ارزندگی این دوجابجاشده وتناسب به هم خورده
  رضا بنیامینی(@saba642)
  #تاپیکو اقای ویسی واقعا خوب می شه برج اذر94قبل ازاجرایی شدن برجام 225تا230تومن بود16تومن سود95روداده 96که هنوزمجمع نگرفته می شه 210تا215 یعنی 18تا21درصدافت تازه بعدازافتهای وحشتناک از620تومن اذرودی 92همون زمان فباهنربین 95تا100تومن بودودوالان 660تومن که بادوتاسود33و15تومن دوسال می شه 710تومن یعنی بین 7تا7.5برابررشدوبه عبارت دیگه 650درصد بقیه فلزی معدنیهاحتی فولاد100تومنی فملی 115تومنی وکگل170تومنی اون موقع رونگاه کن که باسودوافزایش سرمایه شون باوجودسنگین بودن مثل تاپیکورشد100درصدی داشتندازفلزی معدنیهایی مثل فلوله فراورکیمیاکه بگذریم سبک بودندوتا500درصدهم رشدداشتندشیمیاییهامثل شلیازاگرس وغیره راهم ببین که چندبرابرشدندالبته من همه سهمهایم به سان تاپیکویندوالبته بدتروبسیاربدترازاین هم دارم مثل ثتران وبملت وپتروکه بسیاربدتربودندووخارزم وبشهرشسپاونفت ثباغ ثغرب که بدترندوالبته سهمهایی مثل پارسان خودروخبهمن دماونددی وبصادرشبندرشپناوشتران که خریدقدیمندازنظرزیان درردیف تاپیکویند
  رضا بنیامینی(@saba642)
  #ولغدر اقای شفیعی واقعاراست می گی نمونه اش خودمن که فقط تواین چهارسال نصف سرمایه ام دودشده وهرروزمنتظرجبران زیانم ازپترویهابگم که تازه کم ریسکهای بازاربودندپارسان وتاپیکویم نصف ووپتروثلث شدساختمونیهام ثتران ثلث وثباغ وثغرب هم نصف شدند پالایشیهام شبندرشپناوشتران نسبت به سال 92واون قیمت خریدکذایی ثلث شدندوبااندک پولهایی که بعداتونستم میانگین کم کنم هنوز50درصددرزیانم به علاوه شسپایی که ازخریدروزهای اول بعدازعرضه 50درصدزیان زدوونفتی هم که 30درصدزیان زده بانکیهاکه باهزارویک امیدوباشایعه برقراری سویفت وگشایش بعدازبرجام حتی بهترین سهام این روزهایعنی فلزی معدنیهارواون هم بازیان کذایی ان روزهاباهاشون عوض کردم وبه جای فملی فولادومعادن حتی فباهنری که 7و8برابرشده تمام وبملت وبعدبانک دی صادرات وتجارت خریدم والان فقط دردوبانک ملت وتجارت که بازشدندنزدیک 50درصدزیانم که باجبران تعویضها65تا70درصدزیان می شود وهنوزمنتظرادامه زیان دربانکهایی که بیش ازیک سال بسته انددرخودرویهاهم اگرسوداندکی درخودرووخبهمن بودتبدیل به زیان شدوزیان بیش از30درصدی روبه ارمغان اورددرسرمایه گذاریهولیزینگی هاهم مثل وخارزم وغدیرولغدرهرچه بوده ضرربوده تازیان 40درصددرغذای هامثل وبشهروغبشهرهم که نصف شده اندوبالاخره سهمهایی مثل دماوندکاذرکفراکگازهم بازیان حدود30درصدی
  رضا بنیامینی(@saba642)
  #ثتران امروزحقوقی 542000سهم فروخت اخه نامسلمون بخداقیمت 273تومن اسفند93که این سهم روخریدم تعادلیش می شه 180تومن وباتوجه به زیان حدود50درصدی درسهامی که بااین جابجاکردم می شه 350تومن این قیمت روسهم دراردیبهشت 94دیده ودراذر92تاحدود450بوده حالا95تومن قیمتیه که فروش می زنی اخه 260درصدرشددراین سهم که تازه بشه اصل پول وخواب پول هم پیشکش بااین عرضه هاکی محقق می شه من واقعااینگونه فروشنده هاروحلال نمی کنم
  رضا بنیامینی(@saba642)
  #ثباغ بایدقبل ازمجمع افزایش سرمایه تا230بالابره 230کف دومش هست فکرمی کنم بابهترشدن شرایط این سهم راه خودش روبه سوی قیمتهای سابق وسقفهای 230و270و320و350و430ونهایتابالای 500پیداکنه باوجودیکه توسهمهای ساختمونی من نسبت به ثتران که وحشتناک درضررم غیراززیان 45درصدی خودش زیان تعویضهاش هم هست که من رودرزیان بیش از72درصدی قرارداده وباید3/5برابربشه تابه اصل پول برسم وثغرب هم رشدحدود70درصدی رومی طلبه اماقیمت تعادلی من درثباغ 220تومن والبته باجبران زیانهای تعویض حدود240تومنه
  رضا بنیامینی(@saba642)
  #پارسان ماچهارساله تواین سهم منتظررشدیم سرمایه مون نصف وبه تعبیری بااحتساب خواب پول یک چهارم شده سقف این سهم بااحتساب تعدیل سودوافزایش سرمایه اش 400وکفش 170والان که به اصطلاح تعدیلهی فلان وچنان داشته 10درصدازکفش بالاتره توهمین یک سال ونیم اخیرسنگین ترین سهمهای فلزی معدنی مثل کگل فملی وفولادکه مثل همین پارسانندتقریبادوبرابرشدندیعنی رشد100درصدی ازکف درحالیکه دراین حوزه سهمهای سبک وچابک مثل فباهنرازکف قیمت 7برابرفلوله 5.5برابرکیمیافراورفزرین وسهمهای دیگراین حوزه 3تا4برابرشدندوهنوزبه رشدشان امیدوارند سهمی مثل شلیا12برابرشدوبرخی قندیهاچندبرابراتفاقابه جزسهمهایی که من دارم مثل پارسان وتاپیکوکه افت 20تا30درصدی ازقبل ازاجرایی شدن برجام داشتندووبملت دی وتجارت وبصادروگردش که قصه شون معلومه وثتران وثباغ وثغرب که بازازروزهای اول اجرایی شدن برجام نصف شدندوشپناوشبندرکه اگه رشداندکی داشتندقیمت خریدسال 92شون بیش ازدوبرابرالانه ووپتروووبشهروخارزم ونفت ولغدرووغدیرکه فقط افت داشتندوخودرووخبهمن که هرچه رشدداشتندروپس گرفتندودماوندوشسپاکه کلی ازقیمت خریدعرضه اولیه پایین ترندودرجامی زنندوکاذروکفراوفاذرکه قیمتهای خریدقدیمشون خیلی بالاتره وولصنم وجم که نه کورکنندونه شفاده وخساپاکه خیلی دیروگران واردشدیم خلاصه غیرازاین سهام بنده وضعیت خیلی سهام بهتره
  رضا بنیامینی(@saba642)
  #ثتران به خدانگاه کنیدزمانی که ثتران دراوج 2/5برابری این قیمت بودسهم توسعه وعمران کرمان حدود40 درصدقیمت فعلیش بودحالادقیقابرعکس ثتران نزدیک به یک سوم شده واون سهم سه برابرتازه باتعدیل مثبت سنگینش باعث صف خریددوسهم وساخت وثنوساکه سهام دارعمده اش هستندشده شماهرسهم ساختمانی دروپیتی هم گرفته بودیدبه نکبتی این سهم نبودبایدازمدیران جهادیش مجسمه ساخت یابرای تکثیراونهاچندتاشون روصادرکرد
  رضا بنیامینی(@saba642)
  #پارسان فقط قراره نیم درصدمالیات سهامی که بازیان فروخته می شوندحذف شودوگرنه ربطی به سهام سودده نداره هرچند این سهمهای مابادووسه برابرشدن هم باتوجه به خواب پول 4ساله به سودنمی رسندنمونه اش سهمهای اول تاحدود2درصدپرتفوم به ترتیب هست که باجبران زیان تعویض تا260درصدرشدهم که بدترین سهمم ثترانه نیازدارندبالای به ترتیب پارسان رشد28درصدیش می شه قیمت خریدو41درصدیش جبران زیان تعویضهارومی کنه البته همه چیزتعدیل شده وباکم کردن سودوافزایش سرمایهتاپیکورشد35درصدی برای خودش و50درصدی جبران تعویضهاشوبملت 90وباجبران ضررهای تعویض 145درصدثتران 93درصدوباجبران زیانهای تعویض 260درصدثباغ 25وباجبران زیانهای تعویض 45درصدشبندر98درصدشپنا43درصدثشاهدصفراماباجبران زیانهای تعویض 15درصدخودرو43درصددی تاهمینجا40درصدکه یک سال بسته ونامعلومه ذوب8درصداماباجبران زیانهای تعویض 23درصدخبهمن 35درصدوخارزم 53درصدوبشهرباجبران زیانهای تعویض 75درصدوپترو93درصدباجبران زیانهای تعویض 115درصدوبصادرتاهمیجاکه بسته است 13درصدوولصنم هیچی وونفت 35درصداین حدود79درصدپرتفوی منه 21درصددیگه هم همین طورشایدفقط 1یا2درصدش مثل ولصنم بدون زیان یامثل ثشاهدکم زیان باشندمثلاشاراک جم تیپیکوورتاپ بدون زیاننددرعوض وتجارت ولغدرشسپاشتران دماوندوغدیروگردش غبشهرپرزیانندیافولادکفراوبانک حفاری توریل کگازکم زیانندبعضی هم مثل فملی وکگل که ازقبلندپرزیان
  رضا بنیامینی(@saba642)
  #ثتران اقامهدی عروسیه تلخیه وقتی سهمی یک سوم قیمت شده واون روازاوجش داری حالا200درصدبایدرشدکنه تابه اصل پولت برسی و400درصدرشدکنه تاخواب پولت هم جبران شه تازه اگه باسهمهای زیاندیده عوض کرده باشی دیگه اون هم اضافه مثل خودمن که ثتران رو273تومن اسفند93که تعدیل شده اش 180تومنه خریدم اونهم بافروختن سهم کگل اون موقع با50درصدزیان والان بایدثتران بشه 360تومن تازه بشه اصل پول
  رضا بنیامینی(@saba642)
  #ثتران اقای احمدزاده شایدباورش برات سنگین باشه من قسمت عمده سهم رواسفند93قیمت 273تومن انهم باکگلی که اون موقع 265فروختم خریداری کردم جالبه خودکگل روبا50درصدزیان فروختم قیمت تعدیل شده ثترانم باتوجه به دوتاافزایش سرمایه اش حدود187تومنه که باجبران زیانهای تعویض بایدبین 360تا370بشه یعنی رشد230درصدی اون هم بدون محاسبه چندین سال خواب پول وبدتراینکه اگردرهمون کگل مانده بودم الان نصف ونیم زیانهاش جبران شده بودواقعاچکاربایدکردقبل ازبازگشایی ثتران بعدازپارسان وتاپیکوسومین سهم من با6/5درصدپرتفوبودالان شدپنجمین سهم من ازاون دوووبملت وثباغ کمتره وبدبختی اینه که دروبملت هم همین اشتباه تعویض وزیان روباگولخوردنp/eچهارکردم همان طورکه درتاپیکودرگذشته به هرحال همه اینها از25درصدثباغ تا30درصدتاپیکووپارسان تا60درصدوبملت و70درصدثتران بااحتساب تعویضهازیان زدند
  رضا بنیامینی(@saba642)
  #ثتران واقعاخیلی هنرمی خوادسهمی روازp/eچهاروقیمت 400تومن p/eمنفی وقیمت 100تومن یعنی یک چهارمش کنی احسنت به مدیریت جهادی یک مشت بچه ونابلدپول وسرمایه ملت روگرفتندواین بلا روبه سرمی اورندیک خورده خودتون روجمع کنیداین همون سهمیه که صحبت از1000تومن قیمتش می شدکجابودوبه کجارسید
  رضا بنیامینی(@saba642)
  #شبندر من برخی رواشتباه حساب کردم ودرصدروکمترنوشتم عذرمی خوام اینجوری حساب کردم شبندراوج 1770تومن منهای 285تومن سودی که چهارسال داده می شه 1485تومن حال که قیمتش 460تومنه اگه بخوادبشه 1485 باید230درصدرشدکنه البته با10درصداینورواونورتقریباهمشون درسته خودتون حساب کنید
  رضا بنیامینی(@saba642)
  #شبندر اخه وجدانهای بیداردقیقاحساب کنیدببینیدمشکل کجاست من دقیق سهمهای خودم روبه ترتیب پرتفوم می گم که باوجودمیانگین کم کردن باتوجه به اینکه عمده خرید92بوده حدود40درصددرزیانم و40درصداصل سرمایه رفته درحالیکه دراین 4سال اگه نرخ سودبانکی راحساب کنیم درواقع سرمایه به جای دوبرابرتقریبانصف شده می شودیک چهارم حال اصل حرف این است که شاخص فقط 8درصدتافتح قله 92می خواهداماسهام من به ترتیب پرتفوببینیم چقدرتااوجشون فاصله دارندباکم کردن سودوافزایش سرمایه ودقیق 1.پارسان 102درصد2.تاپیکو86درصد3.ثتران 146درصد4.وبملت138درصد5.ثباغ70درصد6.شپنا150درصد7.شبندر185درصد8.خودرو84درصد9.ثشاهد93درصد10.بانک دی40درصدوالبته یک سال بسته ونامعلوم 11خبهمن 48درصد12.ذوب47درصد13وخارزم 130درصد14وپترو175درصد15.وبشهر110درصد16.وبصادر40درصدوالبته یک سال بسته ونامعلوم 17.ولصنم 20درصد18.ونفت 115درصد16.رمپنا47درصد17شسپا98درصدولبته عرضه اولیه ای بوده که فقط زیان زده 18.شتران 135درصد19.کگل 72درصد20.جم 15درصد21تیپیکو5درصد22.دماوند32درصدوالبته عرضه اولیه بدون سوده 23.وتجارت140درصد24.بمپنادراوجه 26.کاذر83درصد27ثغرب 95درصد28فملی 65درصد29.واعتبار100درصد30فولاد65درصد31.ولغدر120درصد32.وغدیر90درصد33.غبشهر135درصداوضاع سهام بقیه هم همینه؟خساپاکه 1درصدپرتفووردیف 23بودفراموش شدحدود47درصدشایدفقط1درصدپرتفوروکه سهماش یکی دودهم درصدبودنیاوردم از11/5درصدپارسان و8/2درصدتاپیکوو6/5درصدثتران ووبملت تاسه دهم وچهاردهم درصداخریا
  رضا بنیامینی(@saba642)
  #شبندر متاسفانه باشاخص سازی وهرچه بودشا خص به همون قله نزدیک می شه وبسیاری ازسهمهای اصلی بازاردریک سوم قیمت اوجشونندنمونه اش شبندر1800تومن که 470تومنه وپارسان تاپیکو شپناساختمانیهایی چون ثباغ وثتران ثغرب ثشاهدوبملت وتجارت دی وبصادروگردش خودروخبهمن وخارزم وپترووبشهر ونفت شسپاشپناولغدروغدیرکفراکاذرفاذردماوندرمپنافولادغبشهرو...خودتون قیمت اوج اینهاروباشاخص اون موقع حساب کنیدوقیمت فعلی ببینیدچقدرافت داشتنداینها99درصدسهمهای من هستند
  رضا بنیامینی(@saba642)
  #وصنعتح حقش 6تومانه نه 60والبته این 4تومن بیشترروبه این امیدمی خرندکه یک تحرک 10درصدی درسهم اصلی می تونه حق رواز6تومن 12تومن کنه وبشه 100درصدسود
  رضا بنیامینی(@saba642)
  #ثتران خوب یک دوسه سال تعطیل می کردندلابدثتران حقوق کارکنان روازمایه خورده سهمی که درقیمت 350تومنepsحدود4تا5یعنی سود80و90داشت الان دریک سوم قیمت منفی وزیان 30تومنی ساخته خسته نباشیدمدیران جهادی
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت نمادهای زیر برای بازه یک ماهه معاملاتی آتی چیست؟( تاثیر در امتیاز دهی)
#SECTIONS#
#LOGO# #SYMBOL#
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت یک ماهه نماد ##SYMBOL# چیست؟