01:23
  • وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • ۸۲،۳۷۲.۴
   ۲۹۷.۴۴
  • ارزش بازار
  • ۳،۲۴۸،۶۲۹ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۶/۰۵/۳۱    ۱۲:۳۷

دعوت از دوستان

دعوت از دوستان

rsams

رضا كاظمي عضو از ۱۳۹۲/۰۹/۱۹

  رضا كاظمي(@rsams)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  شبندر87521072722.57 %30.46 %
  خگستر29722963-0.3 %8.01 %
  کساوه100001267526.75 %4.67 %
  شپنا2910027031-7.11 %8.3 %
  شپاکسا213004982-76.61 %1.53 %
  پسهند104838102-22.71 %4.97 %
  رمپنا5000730246.04 %4.48 %
  ذوب300430330.97 %1.86 %
  رتاپ113538398-26.03 %2.71 %
  شیران360547363-79.58 %4.68 %
  وتوشه2810339820.93 %5.22 %
  فارس131001500214.52 %0.22 %
  غبشهر165005674-65.61 %0.98 %
  فاذر33002126-35.58 %5.01 %
  شلعاب136863886-71.61 %1.73 %
  کگاز109246045-44.66 %1.86 %
  کپشیر118546599-44.33 %2.03 %
  واتی58293689-36.71 %2.27 %
  شکربن55502942-46.99 %9.03 %

  #سبد
  رضا كاظمي(@rsams)
  #سبد شبندر (30.46%) خگستر (8.01%) کساوه (4.67%) شپنا (8.3%) شپاکسا (1.53%) پسهند (4.97%) رمپنا (4.48%) ذوب (1.86%) رتاپ (2.71%) شیران (4.68%) وتوشه (5.22%) فارس (0.22%) غبشهر (0.98%) فاذر (5.01%) شلعاب (1.73%) کگاز (1.86%) کپشیر (2.03%) واتی (2.27%) شکربن (9.03%)
  رضا كاظمي(@rsams)
  #سبد شبندر (30.46%) خگستر (8.01%) کساوه (4.67%) شپنا (8.3%) شپاکسا (1.53%) پسهند (4.97%) رمپنا (4.48%) ذوب (1.86%) رتاپ (2.71%) شیران (4.68%) وتوشه (5.22%) فارس (0.22%) غبشهر (0.98%) فاذر (5.01%) شلعاب (1.73%) کگاز (1.86%) کپشیر (2.03%) واتی (2.27%) شکربن (9.03%)
  رضا كاظمي(@rsams)
  #سبد شبندر (30.46%) خگستر (8.01%) کساوه (4.67%) شپنا (8.3%) شپاکسا (1.53%) پسهند (4.97%) رمپنا (4.48%) ذوب (1.86%) رتاپ (2.71%) شیران (4.68%) وتوشه (5.22%) فارس (0.22%) غبشهر (0.98%) فاذر (5.01%) شلعاب (1.73%) کگاز (1.86%) کپشیر (2.03%) واتی (2.27%) شکربن (9.03%)
  رضا كاظمي(@rsams)
  #سبد شبندر (30.46%) خگستر (8.01%) کساوه (4.67%) شپنا (8.3%) شپاکسا (1.53%) پسهند (4.97%) رمپنا (4.48%) ذوب (1.86%) رتاپ (2.71%) شیران (4.68%) وتوشه (5.22%) فارس (0.22%) غبشهر (0.98%) فاذر (5.01%) شلعاب (1.73%) کگاز (1.86%) کپشیر (2.03%) واتی (2.27%) شکربن (9.03%)
  رضا كاظمي(@rsams)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  شکربن46002942-36.04 %34.99 %
  ولیز23622000-15.33 %11.89 %
  وخارزم20501465-28.54 %13.77 %
  غبشهر165005674-65.61 %24.56 %
  کهمدا125007898-36.82 %4.7 %
  کگاز90006045-32.83 %5.03 %
  فاذر30002126-29.13 %5.06 %

  #سبد
  رضا كاظمي(@rsams)
  #سبد شکربن (34.99%) ولیز (11.89%) وخارزم (13.77%) غبشهر (24.56%) کهمدا (4.7%) کگاز (5.03%) فاذر (5.06%)
  رضا كاظمي(@rsams)
  #سبد شکربن (34.99%) ولیز (11.89%) وخارزم (13.77%) غبشهر (24.56%) کهمدا (4.7%) کگاز (5.03%) فاذر (5.06%)
  رضا كاظمي(@rsams)
  #سبد شکربن (34.99%) ولیز (11.89%) وخارزم (13.77%) غبشهر (24.56%) کهمدا (4.7%) کگاز (5.03%) فاذر (5.06%)
  رضا كاظمي(@rsams)
  #سبد شکربن (34.99%) ولیز (11.89%) وخارزم (13.77%) غبشهر (24.56%) کهمدا (4.7%) کگاز (5.03%) فاذر (5.06%)
  رضا كاظمي(@rsams)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  ونفت39152493-36.32 %6.15 %
  بترانس64004498-29.72 %14.8 %
  غپینو74224725-36.34 %15.55 %
  وپترو37932301-39.34 %15.14 %
  زمگسا28200283110.39 %35.36 %
  کهمدا134207898-41.15 %13 %

  #سبد
  رضا كاظمي(@rsams)
  #سبد ونفت (6.15%) بترانس (14.8%) غپینو (15.55%) وپترو (15.14%) زمگسا (35.36%) کهمدا (13%)
  رضا كاظمي(@rsams)
  #سبد ونفت (6.15%) بترانس (14.8%) غپینو (15.55%) وپترو (15.14%) زمگسا (35.36%) کهمدا (13%)
  رضا كاظمي(@rsams)
  #سبد ونفت (6.15%) بترانس (14.8%) غپینو (15.55%) وپترو (15.14%) زمگسا (35.36%) کهمدا (13%)
  رضا كاظمي(@rsams)
  #سبد ونفت (6.15%) بترانس (14.8%) غپینو (15.55%) وپترو (15.14%) زمگسا (35.36%) کهمدا (13%)
  رضا كاظمي(@rsams)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  وملت1005687-31.64 %100 %

  #سبد
  رضا كاظمي(@rsams)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  رتاپ7350839814.26 %100 %

  #سبد
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت نمادهای زیر برای بازه یک ماهه معاملاتی آتی چیست؟( تاثیر در امتیاز دهی)
#SECTIONS#
#LOGO# #SYMBOL#
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت یک ماهه نماد ##SYMBOL# چیست؟