17:44
  • وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • ۸۲،۳۷۲.۴
   ۲۹۷.۴۴
  • ارزش بازار
  • ۳،۲۴۸،۶۲۹ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۶/۰۵/۳۱    ۱۲:۳۷

دعوت از دوستان

دعوت از دوستان

ram55rm

رامین رامین عضو از ۱۳۹۲/۰۷/۱۰

  رامین رامین(@ram55rm)
  #سبد کروی (12.79%) شبندر (28.41%) شاوان (2.7%) رمپنا (5.99%) فاسمین (7.85%) دالبر (9.25%) آکنتور (4.85%) وبیمه (0.6%) زنگانح (4.15%) فاذر (17.4%) کماسه (2.69%) ثاخت (3.31%)
  رامین رامین(@ram55rm)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  شبندر1489914124-5.2 %3.92 %
  شاوان3945329632-24.89 %11.07 %
  کگاز899992993.33 %4.99 %
  دسبحا916795714.41 %4.6 %
  بموتو11348114010.47 %4.43 %
  فاذر34683457-0.32 %70.98 %

  #سبد
  رامین رامین(@ram55rm)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  شبندر1489914124-5.2 %3.93 %
  شاوان3945329643-24.87 %11.11 %
  کگاز899992993.33 %5 %
  دسبحا916795714.41 %4.62 %
  بموتو11348114010.47 %4.44 %
  فاذر34693463-0.17 %70.9 %

  #سبد
  رامین رامین(@ram55rm)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  شبندر1489914642-1.72 %4.09 %
  شاوان3945331065-21.26 %11.68 %
  کگاز89998942-0.63 %4.83 %
  وپاسار2732311013.84 %6.31 %
  شپاکسا27021279783.54 %3.33 %
  شفن35757364982.07 %4.7 %
  دسبحا916792791.22 %4.49 %
  بموتو11348114010.47 %4.46 %
  وبیمه203721525.65 %12.02 %
  فاذر34623424-1.1 %44.08 %

  #سبد دوستان نظر بدن
  رامین رامین(@ram55rm)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  شتران989527885660-10.5 %5.41 %
  شبندر1489914732-1.12 %4.09 %
  شاوان3945331534-20.07 %11.79 %
  کگاز89998940-0.66 %4.8 %
  وپاسار2732310513.65 %6.27 %
  شپاکسا27021279783.54 %3.31 %
  شفن35757369033.2 %4.72 %
  دسبحا916792490.89 %4.45 %
  بموتو11348114010.47 %4.43 %
  وبیمه203721636.19 %12.01 %
  فاذر34653420-1.3 %38.71 %

  #سبد
  رامین رامین(@ram55rm)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  شتران989527877579-11.31 %5.37 %
  کروی3261390219.66 %0.72 %
  شبندر14899150701.15 %4.19 %
  شاوان3945332554-17.49 %12.19 %
  وبصادر12401136-8.39 %1.5 %
  کگاز89998568-4.79 %4.61 %
  غبشهر4506915269-66.12 %6.88 %
  وپاسار273229618.38 %5.98 %
  شپاکسا2702125873-4.25 %3.07 %
  شفن35757369053.21 %4.73 %
  دسبحا91678950-2.37 %4.32 %
  بموتو11348114010.47 %4.44 %
  مداران3104354414.18 %6.97 %
  وبیمه203720671.47 %11.5 %
  فاذر34943492-0.06 %23.53 %

  #سبد
  رامین رامین(@ram55rm)
  #سبد
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  شپنا3248130231-6.93 %11.67 %
  شتران989527880988-10.97 %5.91 %
  شبندر14869149670.66 %3.95 %
  شاوان3945326899-31.82 %11.04 %
  وبصادر12401146-7.58 %1.65 %
  کبافق21719226024.07 %9.14 %
  کنور205282388016.33 %4.47 %
  غبشهر4506914301-68.27 %7.06 %
  وپست94699414-0.58 %2.79 %
  وپاسار273229206.88 %6.47 %
  میدکو6303729015.66 %4.89 %
  ثشاهد2088248018.77 %0.5 %
  شپاکسا2702124001-11.18 %3.12 %
  وصنعت314531791.08 %2.58 %
  شکربن590059250.42 %1.44 %
  وتوشه361138406.34 %5.46 %
  دسبحا91671016310.87 %5.37 %
  زنگان54114369-19.26 %2.93 %
  کساپا187519875.97 %1.05 %
  بموتو1134811276-0.63 %4.81 %
  مداران31022880-7.16 %2.93 %
  وبیمه18741871-0.16 %0.76 %
  رامین رامین(@ram55rm)
  #سبد شپنا (11.67%) شتران (5.91%) شبندر (3.95%) شاوان (11.04%) وبصادر (1.65%) کبافق (9.14%) کنور (4.47%) غبشهر (7.06%) وپست (2.79%) وپاسار (6.47%) میدکو (4.89%) ثشاهد (0.5%) شپاکسا (3.12%) وصنعت (2.58%) شکربن (1.44%) وتوشه (5.46%) دسبحا (5.37%) زنگان (2.93%) کساپا (1.05%) بموتو (4.81%) مداران (2.93%) وبیمه (0.76%)
  رامین رامین(@ram55rm)
  #سبد شپنا (11.67%) شتران (5.91%) شبندر (3.95%) شاوان (11.04%) وبصادر (1.65%) کبافق (9.14%) کنور (4.47%) غبشهر (7.06%) وپست (2.79%) وپاسار (6.47%) میدکو (4.89%) ثشاهد (0.5%) شپاکسا (3.12%) وصنعت (2.58%) شکربن (1.44%) وتوشه (5.46%) دسبحا (5.37%) زنگان (2.93%) کساپا (1.05%) بموتو (4.81%) مداران (2.93%) وبیمه (0.76%)
  حمید آقایی(@ram55rm)
  #سبد شپنا (7.11%) شتران (5.19%) کروی (2.49%) شبندر (6.85%) والبر (1%) شاوان (15.36%) وبشهر (1%) وبصادر (1.62%) فارس (5.12%) کگاز (0.18%) کبافق (3.77%) وصندوق (5.35%) کنور (0.63%) قچار (1%) غبشهر (5.63%) رمپنا (0.81%) تاپیکو (2.82%) وسپه (1.18%) اخابر (0.74%) واتی (1.72%) ذوب (1.97%) شیران (8.69%) فولاد (1.01%) ولصنم (0.09%) فملی (1.33%) فولادح (0.25%) فاسمین (1.56%) آسیا (0.96%) غشاذر (0.54%) وپست (0.77%) ثباغ (0.71%) وانصار (0.31%) ولغدر (0.07%) آ س پ (0.96%) شبریز (0.4%) زاگرس (0.69%) دی (0.07%) وپاسار (0.16%) میدکو (0.28%) وپارس (0.03%) غمهرا (1.28%) دکیمی (0.14%) فرآور (0.13%) قصفها (0.66%) خراسان (0.9%) خپارس (0.72%) خرینگ (0.01%) خزامیا (0.26%) خودرو (0.37%) سشرق (0.13%) خساپا (0.3%) وبانک (0.9%) ستران (0.23%) فخوز (0.41%) دارو (0.44%) شپدیس (0.09%) دالبر (0.71%) ومعادن (0%) کچاد (0%) کگل (0.07%) ثشاهد (0.44%) شپاکسا (0.01%) بالبر (0%) ثاباد (0%) توریل... نمایش بیشتر
  حمید آقایی(@ram55rm)
  #سبد شپنا (7.11%) شتران (5.19%) کروی (2.49%) شبندر (6.85%) والبر (1%) شاوان (15.36%) وبشهر (1%) وبصادر (1.62%) فارس (5.12%) کگاز (0.18%) کبافق (3.77%) وصندوق (5.35%) کنور (0.63%) قچار (1%) غبشهر (5.63%) رمپنا (0.81%) تاپیکو (2.82%) وسپه (1.18%) اخابر (0.74%) واتی (1.72%) ذوب (1.97%) شیران (8.69%) فولاد (1.01%) ولصنم (0.09%) فملی (1.33%) فولادح (0.25%) فاسمین (1.56%) آسیا (0.96%) غشاذر (0.54%) وپست (0.77%) ثباغ (0.71%) وانصار (0.31%) ولغدر (0.07%) آ س پ (0.96%) شبریز (0.4%) زاگرس (0.69%) دی (0.07%) وپاسار (0.16%) میدکو (0.28%) وپارس (0.03%) غمهرا (1.28%) دکیمی (0.14%) فرآور (0.13%) قصفها (0.66%) خراسان (0.9%) خپارس (0.72%) خرینگ (0.01%) خزامیا (0.26%) خودرو (0.37%) سشرق (0.13%) خساپا (0.3%) وبانک (0.9%) ستران (0.23%) فخوز (0.41%) دارو (0.44%) شپدیس (0.09%) دالبر (0.71%) ومعادن (0%) کچاد (0%) کگل (0.07%) ثشاهد (0.44%) شپاکسا (0.01%) بالبر (0%) ثاباد (0%) توریل... نمایش بیشتر
  حمید آقایی(@ram55rm)
  #سبد شپنا (7.11%) شتران (5.19%) کروی (2.49%) شبندر (6.85%) والبر (1%) شاوان (15.36%) وبشهر (1%) وبصادر (1.62%) فارس (5.12%) کگاز (0.18%) کبافق (3.77%) وصندوق (5.35%) کنور (0.63%) قچار (1%) غبشهر (5.63%) رمپنا (0.81%) تاپیکو (2.82%) وسپه (1.18%) اخابر (0.74%) واتی (1.72%) ذوب (1.97%) شیران (8.69%) فولاد (1.01%) ولصنم (0.09%) فملی (1.33%) فولادح (0.25%) فاسمین (1.56%) آسیا (0.96%) غشاذر (0.54%) وپست (0.77%) ثباغ (0.71%) وانصار (0.31%) ولغدر (0.07%) آ س پ (0.96%) شبریز (0.4%) زاگرس (0.69%) دی (0.07%) وپاسار (0.16%) میدکو (0.28%) وپارس (0.03%) غمهرا (1.28%) دکیمی (0.14%) فرآور (0.13%) قصفها (0.66%) خراسان (0.9%) خپارس (0.72%) خرینگ (0.01%) خزامیا (0.26%) خودرو (0.37%) سشرق (0.13%) خساپا (0.3%) وبانک (0.9%) ستران (0.23%) فخوز (0.41%) دارو (0.44%) شپدیس (0.09%) دالبر (0.71%) ومعادن (0%) کچاد (0%) کگل (0.07%) ثشاهد (0.44%) شپاکسا (0.01%) بالبر (0%) ثاباد (0%) توریل... نمایش بیشتر
  حمید آقایی(@ram55rm)
  #سبد
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  شپنا30425321925.81 %7.11 %
  شتران10378721025350-1.21 %5.19 %
  کروی32463231-0.46 %2.49 %
  شبندر128871593023.61 %6.85 %
  والبر433443470.3 %1 %
  شاوان4014936307-9.57 %15.36 %
  وبشهر3138364016 %1 %
  وبصادر114811490.09 %1.62 %
  فارس144811711618.2 %5.12 %
  کگاز730076494.78 %0.18 %
  کبافق20295214965.92 %3.77 %
  وصندوق5752704322.44 %5.35 %
  کنور20947227498.6 %0.63 %
  قچار56335447-3.3 %1 %
  غبشهر4776747045-1.51 %5.63 %
  رمپنا7199879122.11 %0.81 %
  تاپیکو452848978.15 %2.82 %
  وسپه2182255016.87 %1.18 %
  اخابر2273309836.3 %0.74 %
  واتی5867719622.65 %1.72 %
  ذوب39753787-4.73 %1.97 %
  شیران319863563411.4 %8.69 %
  فولاد3537438824.06 %1.01 %
  ولصنم204020420.1 %0.09 %
  فملی354038518.79 %1.33 %
  فولادح35982770-23.01 %0.25 %
  فاسمین7058849120.3 %1.56 %
  آسیا17831367-23.33 %0.96 %
  غشاذر19751666-15.65 %0.54 %
  وپست893792753.78 %0.77 %
  ثباغ268927211.19 %0.71 %
  وانصار27472219-19.22 %0.31 %
  ولغدر105510973.98 %0.07 %
  آ س پ3623418215.43 %0.96 %
  شبریز242172780314.81 %0.4 %
  زاگرس238902997825.48 %0.69 %
  دی1186157032.38 %0.07 %
  وپاسار1670216229.46 %0.16 %
  میدکو4890616226.01 %0.28 %
  وپارس2610329026.05 %0.03 %
  غمهرا77596957-10.34 %1.28 %
  دکیمی277930068.17 %0.14 %
  فرآور67306243-7.24 %0.13 %
  قصفها108287150-33.97 %0.66 %
  خراسان8461978915.7 %0.9 %
  خپارس12701119-11.89 %0.72 %
  خرینگ122512340.73 %0.01 %
  خزامیا1185159034.18 %0.26 %
  خودرو1930266037.82 %0.37 %
  سشرق2400275514.79 %0.13 %
  خساپا16611631-1.81 %0.3 %
  وبانک4763654737.46 %0.9 %
  ستران4417498012.75 %0.23 %
  فخوز371004484720.88 %0.41 %
  دارو152391892924.21 %0.44 %
  شپدیس18890196934.25 %0.09 %
  دالبر92861290238.94 %0.71 %
  ومعادن6690865129.31 %0 %
  کچاد7250971934.06 %0 %
  کگل95491293135.42 %0.07 %
  ثشاهد21091726-18.16 %0.44 %
  شپاکسا229002552411.46 %0.01 %
  بالبر24172203-8.85 %0 %
  ثاباد1610191719.07 %0 %
  توریل3465466134.52 %0.21 %
  وتوس319933063.34 %0 %
  وتوصا2110236812.23 %0 %
  شاراک190002543233.85 %1.17 %
  وصنعت2579308319.54 %0 %
  غشهد362538225.43 %0 %
  حمید آقایی(@ram55rm)
  #سبد
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  شپنا31189314760.92 %10.5 %
  شتران1037872985519-5.04 %10.05 %
  کروی32793195-2.56 %4.74 %
  شبندر1551515378-0.88 %2.99 %
  والبر43504197-3.52 %1.56 %
  شاوان4014935777-10.89 %30.51 %
  وبشهر345035001.45 %0.97 %
  وبصادر113511531.59 %3.21 %
  فارس144811646713.71 %9.92 %
  کگاز730077706.44 %0.36 %
  کبافق2165721103-2.56 %3.32 %
  وصندوق665567791.86 %2.51 %
  کنور20947221495.74 %1.23 %
  قچار55885550-0.68 %1.54 %
  غبشهر4841547794-1.28 %10.63 %
  رمپنا7199849117.95 %1.57 %
  تاپیکو470247240.47 %4.38 %
  حمید آقایی(@ram55rm)
  #سبد شپنا (10.5%) شتران (10.05%) کروی (4.74%) شبندر (2.99%) والبر (1.56%) شاوان (30.51%) وبشهر (0.97%) وبصادر (3.21%) فارس (9.92%) کگاز (0.36%) کبافق (3.32%) وصندوق (2.51%) کنور (1.23%) قچار (1.54%) غبشهر (10.63%) رمپنا (1.57%) تاپیکو (4.38%)
  حمید آقایی(@ram55rm)
  #سبد شپنا (10.5%) شتران (10.05%) کروی (4.74%) شبندر (2.99%) والبر (1.56%) شاوان (30.51%) وبشهر (0.97%) وبصادر (3.21%) فارس (9.92%) کگاز (0.36%) کبافق (3.32%) وصندوق (2.51%) کنور (1.23%) قچار (1.54%) غبشهر (10.63%) رمپنا (1.57%) تاپیکو (4.38%)
  حمید آقایی(@ram55rm)
  #سبد
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  شپنا3118930404-2.52 %11.79 %
  شتران1037872944437-9 %11.19 %
  کروی32793184-2.9 %5.49 %
  شبندر1551514817-4.5 %3.35 %
  والبر43504288-1.43 %1.85 %
  شاوان4014934815-13.29 %34.51 %
  وبشهر34503380-2.03 %1.09 %
  وبصادر113511693 %3.78 %
  فارس144811593010.01 %11.16 %
  کگاز730078096.97 %0.42 %
  کبافق2205820937-5.08 %2.26 %
  وصندوق665568022.21 %2.93 %
  کنور20947214582.44 %1.39 %
  قچار55885518-1.25 %1.78 %
  غبشهر4967348116-3.13 %5.18 %
  رمپنا7199849818.04 %1.83 %
  حمید آقایی(@ram55rm)
  #سبد شپنا (11.79%) شتران (11.19%) کروی (5.49%) شبندر (3.35%) والبر (1.85%) شاوان (34.51%) وبشهر (1.09%) وبصادر (3.78%) فارس (11.16%) کگاز (0.42%) کبافق (2.26%) وصندوق (2.93%) کنور (1.39%) قچار (1.78%) غبشهر (5.18%) رمپنا (1.83%)
  حمید آقایی(@ram55rm)
  #سبد شپنا (11.79%) شتران (11.19%) کروی (5.49%) شبندر (3.35%) والبر (1.85%) شاوان (34.51%) وبشهر (1.09%) وبصادر (3.78%) فارس (11.16%) کگاز (0.42%) کبافق (2.26%) وصندوق (2.93%) کنور (1.39%) قچار (1.78%) غبشهر (5.18%) رمپنا (1.83%)
  رامین رامین(@ram55rm)
  #سبد
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  شپنا3118930404-2.52 %12.93 %
  شتران1037872944437-9 %12.28 %
  کروی32713184-2.66 %5.27 %
  شبندر1551514817-4.5 %3.68 %
  والبر43504288-1.43 %2.03 %
  شاوان4014934815-13.29 %37.85 %
  وبشهر34503380-2.03 %1.2 %
  وبصادر113511693 %4.14 %
  فارس144811593010.01 %12.24 %
  کگاز730078096.97 %0.46 %
  کبافق2193020937-4.53 %1.24 %
  وصندوق665568022.21 %3.22 %
  کنور20947214582.44 %1.52 %
  قچار55885518-1.25 %1.96 %
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت نمادهای زیر برای بازه یک ماهه معاملاتی آتی چیست؟( تاثیر در امتیاز دهی)
#SECTIONS#
#LOGO# #SYMBOL#
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت یک ماهه نماد ##SYMBOL# چیست؟