03:51
  • وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • ۸۵،۸۳۱.۸
   ۴۸۷.۹۱
  • ارزش بازار
  • ۳،۳۹۲،۵۱۴ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۶/۰۶/۲۹    ۱۲:۳۸

دعوت از دوستان

دعوت از دوستان

prastoo

محمد رضا سعیدی عضو از ۱۳۹۵/۰۲/۲۶

  محمد رضا سعیدی(@prastoo)
  #شپنا دوستان لطفاّ بنویسید سود سهام را از کدام بانک و از چه زمانی میتوانیم بگیریم
  محمد رضا سعیدی(@prastoo)
  شفاف سازی شپنا #شپنا شــرکت پاالیش نفت اصفهان، پیشبینی درآمد هر سهم اطالعات و صورتهای مالی سه ماهه سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 96 را با سرمایه 20 هزار میلیارد ریال به صورت حسابرسینشده منتشر کرد. شرکت پاالیش نفت اصفهان در دوره منتهی به 29 اسفندماه سالجاری، سود هر سهم را مبلغ 600 ریال پیشبینی و اعالم کرد که طی دوره سه ماهه نخست این سال مالی به ازای هر سهم معادل 178 ریال سود شناسایی کرده و معادل 30 درصد از پیشبینیهایش را پوشــش داده است. »شپنا« سود خالص دوره منتهی سه ماهه منتهی به 31 خردادماه 96 را مبلغ سه هزار و 565 میلیارد و 336 میلیون ریال اعالم کرد. یادآور میشود شرکت پاالیش نفت اصفهان در دوره سه ماهه منتهی به 31 خردادماه 1395 ،سود خالص و سود به ازای هر سهم را صفر ریال اعالم کرده بود.
  محمد رضا سعیدی(@prastoo)
  #تاپیکو افزایش سرمایه 87 درصدی تاپیکوسازمان بورس و اوراق بهادار با افزایش سرمایه 87 درصدی شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین موافقت کرد. افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین از مبلغ 43 هزار و 500 میلیارد مبلغ 81 هزار و 500 میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی از سوی سازمان بورس بامانع اعام شد. بر اساس این گزارش، افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به منظور جبران مخارج سرمایه گذاری انجام شده در سهام شرکت ها خواهد بود. انجام افزایش سرمایه »تاپیکو« حداکثر تا 60 روز پس از تاریخ این مجوز امکان پذیر خواهد بود. عدم انجام افزایش سرمایه در مهلت مقرر موجب ابطال این مجوز شده و انجام آن مستلزم اخذ مجوز جدید از این سازمان خواهد بود.
  محمد رضا سعیدی(@prastoo)
  افزایش سرمایه 87 درصدی تاپیکوسازمان بورس و اوراق بهادار با افزایش سرمایه 87 درصدی شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین موافقت کرد. افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین از مبلغ 43 هزار و 500 میلیارد مبلغ 81 هزار و 500 میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی از سوی سازمان بورس بامانع اعام شد. بر اساس این گزارش، افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به منظور جبران مخارج سرمایه گذاری انجام شده در سهام شرکت ها خواهد بود. انجام افزایش سرمایه »تاپیکو« حداکثر تا 60 روز پس از تاریخ این مجوز امکان پذیر خواهد بود. عدم انجام افزایش سرمایه در مهلت مقرر موجب ابطال این مجوز شده و انجام آن مستلزم اخذ مجوز جدید از این سازمان خواهد بود.
  محمد رضا سعیدی(@prastoo)
  #شپنا پیشبینی سال مالی 96 شپنااالیش نفت اصفهان نخستین پیشبینی درآمد هر سهم سال مالی 12 ماهه منتهی به 29 اسفندماه 96 را حسابرسینشده و با سرمایه 20 هزار میلیارد ریال منتشر کرد. شرکت پاالیش نفت اصفهان سود خالص سال مالی 96 را معادل 12 هزار میلیارد و 422 میلیون ریال پیشبینی و اعالم کرد مبلغ 600 ریال سود خالص به ازای هر سهم در نظر گرفته است. این شرکت پیشبینی سود خالص سال مالی 95 را مبلغ 11 هزار و 461 میلیارد و 349 میلیون ریال اعالم و مبلغ 573 ریال سود خالص به ازای هر سهم پیشبینی کرده بود. »شپنا« سود هر سهم در سال مالی 95 را مبلغ 300 ریال اعالم کرد که نسبت به دوره مشابه سال مالی قبل معادل 20 درصد افزایش دارد.
  محمد رضا سعیدی(@prastoo)
  #شپنا رشد 75 درصدی سود »شپنا«پا یش نفت اصفهان صورت های مالی منتهی به 30 اسفند 1395 را با سرمایه 20 هزار میلیارد ریال به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد. شرکت پاایش نفت اصفهان در دوره 12 ماهه یادشده مبلغ 11 هزار و 460 میلیارد و 776 میلیون ریال سود خالص کسب کرد و به هر سهم مبلغ 573 ریال سود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه سال گذشته معادل 75 درصد افزایش داشته است. همچنین »شپنا« سود انباشته پایان دوره مذکور را مبلغ پنج هزار و 185 میلیارد و 571 میلیون ریال اعام کرده است. یادآور می شود این شرکت در دوره مشابه سال 94 ،مبلغ شش هزار و 547 میلیارد و 545 میلیون ریال سود خالص و 327 ریال سود به ازای هر سهم شناسایی کرده بود.
  محمد رضا سعیدی(@prastoo)
  پتروشیمی جمجم1 | ممنوع-متوقف
  محمد رضا سعیدی(@prastoo)
  #تاپیکو افزایش 112 میلیارد ریالی ارزش بازار »تاپیکو« سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی، تامین صورت وضعیت پرتفوی سرمایه گذاری ها در دوره یک ماهه منتهی به 31 فروردین ماه 96 را با سرمایه 43 هزار و 500 میلیارد ریال به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد. شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین در دوره یک ماهه منتهی به 31 فروردین ماه 96 خریدار یا فروشنده سهام هیچ شرکت بورسی نبود. »تاپیکو« در ابتدای دوره یک ماهه یادشده تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده 66 هزار و 769 میلیارد و 754 میلیون ریال و ارزش بازار 87 هزار و 407 میلیارد و 443 میلیون ریال در سبد سهام خود داشت. بهای تمام شده سهام بورسی این شرکت طی همین دوره معادل شش میلیارد و 844 میلیون ریال کاهش یافت و به مبلغ 66 هزار و 762 میلیارد و 910 میلیون ریال رسید. همچنین ارزش بازار آن نیز با افزایش 112 میلیارد و 889 میلیون ریالی در پایان دوره معادل 87 هزار و 520 میلیارد و 333 میلیون ریال محاسبه شد. خوش بین
  محمد رضا سعیدی(@prastoo)
  #جم نخستین پیش بینی »جم« در سال 96 پتروشیمی جم پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 96 را با سرمایه یک هزار و 250 میلیارد ریال به صورت حسابرسی شده اعام کرد. شرکت پتروشیمی جم نخستین پیش بینی سود هر سهم سال مالی 96 را مبلغ یک هزار و 570 ریال اعام کرده است که نسبت به EPS سال جاری معادل شش درصد کاهش نشان می دهد. پیش بینی درآمد این شرکت در سال مالی 96 در مقایسه با سال مالی جاری شامل افزایش 9 درصدی فروش خالص و ارائه خدمات، کاهش یک درصدی سود ناخالص، کاهش چهار درصدی سود عملیاتی و همچنین کاهش شش درصدی سود خالص است. »جم« سود خالص در سال مالی منتهی به 29 اسفند 96 را مبلغ 15 هزار و 76 میلیارد و 458 میلیون ریال برآورد کرده است. یادآوری می شود سود خالص این شرکت در سال مالی منتهی به 30 اسفند 95 ،مبلغ 16 هزار و 38 میلیارد و 835 میلیون ریال و سود به ازای هر سهم یک هزار و 671 ریال اعام شده است.
  محمد رضا سعیدی(@prastoo)
  #تاپیکو محمدحسن پیوندی در یک نشست خبری که روز گذشته در غرفه هلدینگ تاپیکو در مصلی امام خمینی تهران برگزار شد، گفت: هم اکنون که با شما صحبت می کنم جلسه یی با حضور برخی از مسووان پتروشیمی زیرمجموعه تاپیکو و بازرس ویژه من و برخی از مسووان بانک مرکزی در حال برگزاری است تا نحوه عرضه ارز مشخص شود. وی تصریح کرد: شرکت های پتروشیمی می توانند در ثبات نرخ ارز در بازار موثر واقع شوند و شرکت های پتروشیمی زیرمجموعه تاپیکو نیز سعی دارند در این زمینه پیشگام باشند. پیوندی در پاسخ همچنین در رابطه با اینکه هم اکنون شرکت های پتروشیمی خودشان محصوات خود را صادر می کنند، گفت: در حال رایزنی با شرکت شستا هستیم تا بتوانیم یک شرکت بزرگ بازرگانی تشکیل دهیم که بتوانیم محصوا خود را از طریق این مجموعه صادر کنیم. وی در واکنش به پرسشی در این مورد که آیا این کار با تشکیل شرکت بازرگانی تجمیعی که شرکت ملی صنایع پتروشیمی به دنبال آن است در تضاد نیست، گفت: ما به دنبال تامین منافع سهامداران هستیم و اگر در مذاکرات خود با شرکت ملی صنایع پتروشیمی دیدیدم که منافع مان تامین می شود، قطعا با آنها همکاری خواهیم کرد.
  محمد رضا سعیدی(@prastoo)
  #شپنا : رکوردزنی نفتی ایران ادامه دارد؛ نفت ایران بشکه ای 53دلار شد قیمت نفت ایران در بازار درحالی با ثبت یک رکورد جدید از مرز 53 دلار در هر بشکه عبور کرده که آمریکا افزایش ذخیره سازی نفت برای روزهای گرانی طای سیاه در سال 2017 را آغاز کرده است
  محمد رضا سعیدی(@prastoo)
  @sanolhasan شاید مجبور شوی که برگردی کلاس دوم ابتدایی را از نو امتحان بدیانموقع میدونی که مقایسه درسته نه مقایصه !!!!
  محمد رضا سعیدی(@prastoo)
  #تاپیکو صورت های مالی 12ماهه »تاپیکو« شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین، اطاعات و صورت های مالی 12ماهه منتهی به 31 اردیبهشت ماه 1395 را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد. شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین با کاهش 61درصدی نسبت به دوره مالی سال گذشته، 229ریال سود به ازای هر سهم محقق کرد. »تاپیکو« سود خالص و سود انباشته این دوره را با سرمایه 43 هزار و 500 میلیارد ریال، مبالغ 9 هزار و 957 میلیارد و 719 میلیون ریال و 17 هزار و 322 میلیارد و 548 میلیون ریال اعام کرد.
  محمد رضا سعیدی(@prastoo)
  #شبندر کسی از باز گشایی #تاپیکو خبر داره؟
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت نمادهای زیر برای بازه یک ماهه معاملاتی آتی چیست؟( تاثیر در امتیاز دهی)
#SECTIONS#
#LOGO# #SYMBOL#
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت یک ماهه نماد ##SYMBOL# چیست؟