00:59
  • وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • ۸۵،۸۳۱.۸
   ۴۸۷.۹۱
  • ارزش بازار
  • ۳،۳۹۲،۵۱۴ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۶/۰۶/۲۹    ۱۲:۳۸

پيك موتوري

همه آدمهازنده اندچون هنوزبه اون چیزی که بایدبرسندنرسیدن...خدایابه امیدخودت...زیبایی تکنیکال رودرسادگیش میدونم.امیدوارم بتونم هرکاری ازدستم برمیادواسه هموطنانم انجام بدم.

دعوت از دوستان

دعوت از دوستان

omid232

پيك موتوري عضو از ۱۳۹۲/۱۰/۲۴

  پيك موتوري(@omid232)
  #پاکشو جالبه که تعداد اردرهای صف فروش به صورت تعجب آوری بالاوپایین میشه، بنظرم این سهم بازی خواهدداشت منتهی به کدوم سمت هنوزمعلوم نیست!!!
  پيك موتوري(@omid232)
  #خبر #شاخص ثبت نام آزمونهای دوره سه ماهه بازارسرمایه ازپانزدهم همین ماه شروع خواهدشد...البته مطابق رویه قبلی احتمالاتمامی آزمونهابه روش الکترونیکی ودرشهرتهران خواهدبود.توصیه میکنم دوستان علاقه مندازالان حدالمقدورجهت آزمون اصول بازارسرمایه که به نوعی پیش نیازتمامی مدارک حرفه ای وبه نوعی کاربردی ترین اونهاهم هست مطالعه داشته باشند.البته دوره بعدی این آزمون به روش قلم وکاغذی ودربهمن ماه امسال خواهدبود. سازمان بورس و اوراق بهادار
  پيك موتوري(@omid232)
  #شاخص #شبندر #خساپا #ذوب #کماسه عرض بنده به دوستان مبتدی این هست که هرسهمی روکه خریداری میکنندازهمون اول حدضرررودرنظرداشته باشند،حتی دوستانی هم که معتقدبه اصول تکنیکال نیستندهم میبایستی حدضررمعقولی روبرفرض مثال10یا20 درصدبراساس استراتژی شخصیشون لحاظ بفرمایند...این موضوع روهم درنظرداشته باشین که قرارنیست هرسهمی رودقیقادرکف قیمتی خریداری کنین واین انتظارکه بازارازروزبعدازخریدشمابه سهم روی خوش نشون بده نامعقول هست حتی اصطلاحاگرگهای بازار!!!وقدیمیهای کارکشته هم این چنین نیستندواساسامباحثی مثل خریدپله ای برهمین اساس شکل گرفته است.
  پيك موتوري(@omid232)
  #شاخص #خودرو #خساپا #شبندر #ثاژن مبحث مهمی دردروس مدیریت مالی بنام بازارهای کارا مطرح میشه بااین عنوان که بازارهای مالی وقتی واقعاکارا هستندکه اکثریت سهامداران معتقدباشندکه بازارفعلی کارا نیست!!!این اصل درمباحث روانشناسی هم به نوعی مصداق داره...درنهایت درحال حاضرکلیت بازارمعتقدبه منفی بودن تمام وکمال بازاردراواخرشهریورماه هستندکه به اعتقادنگارنده این موضوع دراون تایم خاص به وقوع نخواهدپیوست،همونطورکه روزبعدازتوافق اتمی کلیت بازارانتظارروزهای سبزروداشتندولیکن بازارتاچندروزدرصفهای فروش قفل شده بود!!!موفقیت روزافزون تمامی همکاران عزیزروازخداوندمتعال خواهانم...
  پيك موتوري(@omid232)
  #خساپا #خودرو #خبهمن #خپارس #خاور علیرغم متضررشدن سهامداران عزیزخساپاولیکن بنده معتقدم بازگشایی برروی حمایت معتبرهرچندبامنفی بهترازبازگشایی برروی مقاومت مهم وروندنزولی وفرسایشی بعدازاون هست.بنظرم این موضوع درنهایت به نفع خودسهم وگروه مربوطه وکلیت بازارخواهدبود.درکناراین موضوع میشه قصدمتولی بازارازاین بازگشایی رو درکناراستفاده ابزاری ازاهرم شاخص ساز(نمادفارس)تاحدودی متوجه شد.درنهایت به دوستان سهامداراراین گروه توصیه میکنم فارغ ازسهم خاص خودرویی خودشون حدضرر110تومان رودرنمادخساپامدنظرقرارداده وسهامداری کنند.
  پيك موتوري(@omid232)
  #توریل بنظرمیادانتقال سهم به نورچشمیها داره انجام میشه!بنظرم دوستانی که این سهمودارن باحدضرر200فعلاسهامداری کنن.
  پيك موتوري(@omid232)
  #خودرو #خساپا #خودرو #خپارس #شاخص اینکه بازاربه برنامه های کاغذی واراجیف به ظاهرمثبت آقایون واکنش نشون نمیده اتفاق خوبی هست...سابقابایک حرف یاوعده ی بعضاتوخالی شاهدعکس العمل مثبت چندروزه بازاربودیم ولی بازار دیگه گول نخواهدخورد!!!اگه قراربه رونق وشکوفایی دربازارهست نیازبه بوق وکرناوشیپورتوسط آقایون حکام نخواهدبود!!
  پيك موتوري(@omid232)
  #غگلپا امروزحجم معاملاتی بسیارخوبی روثبت کرد.باحدضرر1200تومن پیشنهادبررسی دارم.
  پيك موتوري(@omid232)
  #پاکشو حمایت قدرتمندخطوط تنکانسن وکیجونسن دراندیکاتورایچیموکو...حدضرر1300تومن.
  پيك موتوري(@omid232)
  #کپارس حدضرراین سهم تثبیت قیمت پایانی زیر640تومن هست...ازجامانده های این گروهه وباتوجه به وضعیت کنونی کترام قابل بررسی هست.
  پيك موتوري(@omid232)
  #کترام احتمال نوسان مثبت ازقیمتهای فعلی درروزهای آتی...نسبتهای خریدوفروش به دلیل فروش احتمالی حقیقیهای عمده دروضعیت فعلی قابل استنادنیست.
  پيك موتوري(@omid232)
  #بالبر تقدیم به جناب ماچیانی بزرگوار...دوست عزیزتاقبل ازافت قیمت به زیر228تومان میتونیم انتظارالگوی هارمونیک فوق روداشته باشیم.نسبتهارودرنظرداشته باشین واینکه درحوالی خط ترندصعودی هم هستیم.
  پيك موتوري(@omid232)
  #خودرو #خپارس #شپلی #توریل #ساینا وضعیت بازارروهمه دوستان دارن میبینن...ازبنده حقیربه دوستان توصیه که دروضعیت فعلی درعین امیدواری به درست شدن اوضاع ولیکن حتمابه حدضررتون پایبندباشین وتحت تاثیراحساسات وروحیه دادنهای کودکانه بعضی کاربران این سایت و... قرارنگیرین،این بازارمکاره به کسی رحم نمیکنه وسهم بنیادی وغیربنیادی دراین قضیه حکم یکسانی دارند.بهرحال دولت فعلی هم ضدتورمی هست وحبس نقدینگی به هرطریقی سیاست کاریشون قلمدادمیشه.رییس شورای عالی بورس وتصمیم گیرنده اصلی دراین نهاداقتصادی هم فعلاسرگرم فروش اوراق دولتی هستندوبورس اولویتشون نیست...موفق ومویدباشین...
  پيك موتوري(@omid232)
  #بالبر ازهمین حوالی پتانسیل تشکیل یک الگوی هارمونیک رو داره وضمنادرمجاورت خط ترندهم هست.انتظاربنده برگشت سهم زودترازاینهابودکه متاسفانه محقق نشد...بهرحال حدضررمشخص شده رومیبایستی لحاظ کرد.
  پيك موتوري(@omid232)
  #ساینا ازلحاظ زمانی حدودا ده روزدیگه فرصت داره تابه هدف اول برسه درغیراینصورت بنظربنده بارعایت حدضرر490تومن میبایستی وضعیت رومجددابررسی کرد.
  پيك موتوري(@omid232)
  #شاخص #خساپا #ذوب #شبندر #خزامیا روزدوستان خوش...اینکه بازار به اخبارخوب واکنش نشون نمیده وصرفادنبال بهانه واسه منفی شدن وعکس العمل شدید به اخبارمنفی هست حالت ترسناکیه که بنده رو یاداواخرسال92وشروع روندنزولی وفرسایشی بورس میندازه...امیدوارم حس تجربی بنده اشتباه باشه والبته هنوزقضاوت هم خیلی زودهست ولیکن درنظرداشته باشین که مابا یک دولت وتیم اقتصادی طرف هستیم که ازبازارسرمایه بیشترنیت فروش اوراق رو درسردارن تاکارکردهای واقعیش، افتخارآقایون هم پایین آوردن نرخ تورم بدون درنظرگرفتن تبعات رکودیش هست وظاهراهمچنان هم برنامه شون همین هست...باهمه این حرفهاهنوز روزنه های امیدوجودداره والبته ماهم همیشه امیدواریم...موفق باشین.
  پيك موتوري(@omid232)
  #کپارس مشکوک به پولبک به مقاومت شکسته شده...نکته جالب دراین سهم درلحظات آخرامروزبودکه باوجودمثبت بودن قیمت پایانی به قیمت منفی پسفردا !!! توسط دوستان به فروش میرفت!!!
  پيك موتوري(@omid232)
  #شاخص بدون شرح!!!
  پيك موتوري(@omid232)
  #ثنوسا سهمی که سهامداراهاشوزیاداذیت میکنه...پیشنهادمیکنم دوستان حدضرر155تومان رودرنظرداشته وتاقبل ازاون همچنان سهامداری کنند.
  پيك موتوري(@omid232)
  #خپارس مستعدنوسان مثبت ازهمین نقطه ومنفیهای احتمالی آتی تا85تومان...بااستاپ85تومان وریسک به ریواردمنطقی پیشنهادبررسی دارم.
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت نمادهای زیر برای بازه یک ماهه معاملاتی آتی چیست؟( تاثیر در امتیاز دهی)
#SECTIONS#
#LOGO# #SYMBOL#
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت یک ماهه نماد ##SYMBOL# چیست؟