06:04
  • وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • ۷۷،۸۰۰.۲
   ۱۰۲.۰۲
  • ارزش بازار
  • ۳،۲۶۲،۲۵۳ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۵/۱۲/۰۳    ۱۲:۳۹

پيك موتوري

همه آدمهازنده اندچون هنوزبه اون چیزی که بایدبرسندنرسیدن...خدایابه امیدخودت...زیبایی تکنیکال رودرسادگیش میدونم.امیدوارم بتونم هرکاری ازدستم برمیادواسه هموطنانم انجام بدم.

دعوت از دوستان

دعوت از دوستان

omid232

پيك موتوري عضو از ۱۳۹۲/۱۰/۲۴

  پيك موتوري(@omid232)
  #غگلپا #بازار #شاخص #خودرو تومباحث مدیریت مالی مبحثی هست باعنوان بازارهای کارا واین موضوع رودرسه بحث مرتبط اطلاعاتی،عملیاتی وتخصیصی بررسی کرده والبته مهمترینش هم کارایی اطلاعاتی هست.مضمون مبحث اینه که... نمایش بیشتر
  پيك موتوري(@omid232)
  #کتوکا باحدضرر530تومن بنظرم دوستان بررسی بفرمایند.وضعیت فعلی سهم صف فروش هست.
  پيك موتوري(@omid232)
  #تجربه #شاخص کلا توی بازارخودمون یک ویژگی همیشگی این هست که درروزمثبت بازار یه عده ازدوستان باتجربه!!! تارگت فضایی ودرروزمنفی هم صحبت ازتارگتهایی بانهایت بدبینی میشه...بنظرم کسی برنده هست که بتونه تفاوت واقعی این حالتهارومتوجه بشه وگرنه هممون باهم سودوباهم ضررمیکردیم!!!
  پيك موتوري(@omid232)
  #آموزش #پیشنهاد #بورس فارغ ازکتب تخصصی تکنیکال بنظرم دوستان علاقه مندبه مباحث بنیادی بورس کتاب مدیریت مالی جناب رضامناجاتی که البته به نوعی کتاب درسی هم محسوب میشه رومطالعه بفرمایند.رفرنس اصلی آزمون اصول بازارسرمایه هم... نمایش بیشتر
  پيك موتوري(@omid232)
  #برکت #غگلپا خوبی این دوتاعرضه اولیه این بودکه سهامدارازاین به بعدیادمیگیره حداقل مفهوم صورت مالی وسودوزیان وتفاوت یک سهم بدون آینده ویک سهم پرپتانسیل رودرک کنه،ارزش ذاتی،دفتری و...مفاهیمی ازاین دست رولحاظ بفرمایین.امیدوارم بورسمون کاراترازاین چیزی بشه که هست.
  پيك موتوري(@omid232)
  #کطبس طی تماسی که امروز بنده باشرکت داشتم بازگشایی رومنوط به تصمیم سازمان بورس دونستن،مسوول امورسهام اظهارمیداشت که طی همین چندروزآینده بازخواهدشد.
  پيك موتوري(@omid232)
  #تکمبا سهم درکف قیمتی خودش هست.عنایت بفرمایین که طبق دفعات قبلی حرکت این سهم بستگی به اراده بازیگرش داره...یااینکه قرارهست کفسازی انجام بشه وبعدمنتظرصعودباشیم ویااینکه اصلاصعودی درکارنیست ومیبایستی منتظرسطوح پاییینترباشیم.نظرشخصی بنده باتوجه به برخی علایم ونشانه هاگزینه بدبینانه ست ولیکن تاحدضرررونشکونده میبایستی سهامداری کرد...
  پيك موتوري(@omid232)
  #شاخص #تجربه نظرشخصیم این هست که فعلابازاربانظرآقایون درآب نمک خوابونده شده وچندان تمایلی به رشدبازاردروضعیت فعلی نیست وصرفانوسان های خیلی محدودخواهیم داشت.بخش زیادیش هم منتظرموضع گیری رییس جمهورجدیدایالات متحده هست که بدون شک تاثیرگذارخواهدبود.متاسفانه بازارمون هم کاملادستوری اداره میشه وعرضه وتقاضای واقعی تعیین... نمایش بیشتر
  پيك موتوري(@omid232)
  #شاخص روزدوستان خوش...شاخص کل مصنوعی!!!بورس روی حمایت خودش هست ولیکن روندکلی امواج درموج بزرگ فعلی بیشتریادآوریک ساختاراصلاحی هست تایک موج بزرگ ایمپالس،ضمن اینکه دوستان به حجم وارزش معاملات درروزهای اخیرهم توجه داشته باشندکه بسیارناامیدکننده بود.تاکیدبنده بیشتربرروی سهام بزرگ هست وداستان سهامی که بدون توجه به روندشاخص وباحجم کمی ازنقدینگی حرکت میکنندبسیارمتفاوت خواهدبود...
  پيك موتوري(@omid232)
  #تکمبا ریسک فروش درحال حاضربیشترازریسک خریدهست.بنظربنده دوستانی که این سهمودارن باحدضررمنطقی سهامداری کنند.اصلاح سهم دروضعیت فعلی بیشترازنوع زمانی هست تاقیمتی،بخش زیادی ازاصلاح قیمتی به پایان رسیده ولیکن اصلاح زمانی یابه قول دوستان ظرف زمان ظاهراهنوزکارداره!!!
  پيك موتوري(@omid232)
  #کطبس دوستان ابهام درارائه اطلاعات بابسته شدن بعلت تعدیل مثبت یامنفی خیلی متفاوت هست.احتمالاظرف چندروزآینده بازگشایی خواهدشد.
  پيك موتوري(@omid232)
  #شاخص #بازار #تجربه بنظرم هرسهمی بخوادبدون دلیل بالابره بابسته شدن نمادتامدت نامشخص مواجه خواهدشد.دوستان بهتره بیشتراحتیاط کنند.البته این استراتژی اخیرسازمان بوده ومیشه به دیدمثبت هم دردرازمدت بهش نگاه کردولی درحال حاضرجنبه منفیش بیشتربه چشم میاد.
  پيك موتوري(@omid232)
  #شراز بایدببینیم منفیهای اخیرپایان ترندصعودی دراین نمادبوده یااینکه صرفاپولبک به الگوی شکسته شده؟!!!حجم معاملاتی فعلی نشان ازعدم خروج بازیگراصلی ازسهم داره که البته این هم صرفایک فرضیه ست.درنهایت اینکه حدضرر1275تومن رومیبایستی درهرشرایطی رعایت کرد.این تنهاموردی هست که میبایستی بدون هیچ تبصره ای رعایت کنیم!!!
  پيك موتوري(@omid232)
  #بازار #تجربه #شاخص پیشنهادمیکنم دوستان درحال حاضرفقط روی تک سهمهای خاص کارکنند.بنظربنده بازارتاقبل ازاظهارنظررسمی ازجانب رییس جمهورجدیدآمریکاومشخص شدن ابعادآینده برجام حرکت خاصی نخواهدداشت وصرفانوسانهای کوچک باگرایش نزولی رودرکلیت بازارخواهیم داشت.عنایت بفرمایین که دروضعیت فعلی تنهایک اظهارنظرجنجالی هم میتونه... نمایش بیشتر
  پيك موتوري(@omid232)
  #ارز #دلار شاخص دلارآمریکادرحال شکستن مقاومت تاریخی خود!!!
  پيك موتوري(@omid232)
  #ارفع محدوده های مناسب اتمام اصلاح
  پيك موتوري(@omid232)
  #شراز با یک دیدصرفااندیکاتوری وباعنایت به شکسته شدن خط ترنددراسیللاتورقدرت نسبی میتونیم منتظرخروج سهم ازالگوباشیم.بنظرمیادشکسته شدن1500تومن به بالامیتونه آلارم بعدی باشه...
  پيك موتوري(@omid232)
  #شبندر خط ترندصعودی دراین نمادشکسته ودرزیراون تثبیت هم شده ست ولیکن سیگنال قطعی خروج برای دوستان میانمدتی بنظربنده محدوده450تومن خواهدبود.
  پيك موتوري(@omid232)
  #خریخت فرضیه پولبک دراین نمادفیلدشدولیکن سهم همچنان درمحدوده خط ترندصعودی هست.حدضرراین سهم بنظربنده شکست 175تومن به پایین خواهدبود.
  پيك موتوري(@omid232)
  #خودرو #خپارس #خزامیا بنظرنمیادفروش دراین نقطه منطقی باشه،حدضرراین سهم بنظربنده315تومن هست که تاقبل ازاون عددهمچنان میبایستی سهامداری کرد.
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت نمادهای زیر برای بازه یک ماهه معاملاتی آتی چیست؟( تاثیر در امتیاز دهی)
#SECTIONS#
#LOGO# #SYMBOL#
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت یک ماهه نماد ##SYMBOL# چیست؟