19:02
  • وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • ۷۹،۳۸۲.۲
   ۱۰۱.۸
  • ارزش بازار
  • ۳،۳۳۴،۰۴۱ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۵/۱۰/۲۹    ۱۲:۳۹

نوسان تریدر... پدیده بورسی

.بعد از هر صعودي سقوط و بعد از هر سقوط صعودي است دوستان عزیز تمام مطالبی که در نوشته های اینجانب و دیگران هست تنها نظرات شخصی می باشد بر اساس صحبت ها و شنیده ها تصمیم به خرید و فروش نگیرید خودتان تحلیل گر باشید میزان سود و زیان شما بر اساس تصمیم و تفکر خود شماست بعدا دیگران را مقصر ندانید..//.. فقط به اندازه ای معامله كنيد كه توان باخت آن را داريد: اگر شما سرمايه اي را وارد معامله مي كنيد كه براي هزينه هاي خانواده و زندگي تان به آن احتياج داريد محكوم به شكست خواهيد بود. (بازار باشگاه پول هاي ترسو نيست.) این یکی از مهم ترین تجربه های بورسی است. حتی بهترین سهم هم می تواند در کوتاه مدت باعث زیان شما شود اگر تجربه فوق را لحاظ نکنید.//.یک پلنگ تیزپاوقدرتمند،اگرباهزارکیلومترسرعت هم بدود،بازنمیتواند،به پروازدرآید،ولی گنجشک،باکمترین سرعت هم پروازمی کند.زیرابرای پروازنیازبه بال داریم؛نه قدرت وسرعت!بال پروازماانسانها،ذهن ماست.موفقیت هیچ ربطی به هیکل،زیبایی،جنسیت،قدرت،سن وسال،داخلی وخارجی بودن ندارد!درصدموفقیت انسانهابستگی به درصداستفاده ازقدرت ذهنشان دارد.برای موفقیت دربورس بایدباورهای ذهنی خودرااصلاح کنید.بایدبیشتربرساختارذهنی وتغییرآن برای تبدیل شدن به یک معامله گرحرفه ای کارکنید.دانش بنیادی وتکنیکال شرط لازم موفقیت دربورس است اماشرط کافی داشتن ذهنی مناسب برای معامله گری است.شرط لازم اثرش10درصدوشرط کافی اثرش90درصداست.دانش بورس قابل خریدن است.اماداشتن ذهن مناسب برای معامله گری قابل خریدن نیست بایددروجودمان ایجادکنیم.اگربتوانیدذهن خودرااصلاح کنید،آنگاه ویژگیهای مناسب برای معامله گری بطورخودکاردرشماایجادخواهدشدوبه راحتی دربازارفعّالیت می کنید.باریزش قیمتهاافسرده نخواهیدشد.صبرلازم برای انتظارورسیدن به قیمت مناسب برای خریدراخواهیدداشت.صبرلازم برای نگهداری سهام راخواهیدداشت.آگاهانه وامیدوارانه معامله خواهیدکرد.و..........بطورخلاصه شمادرمعامله گری متمایزخواهیدشد.شرط موفّقیت درمعامله گری رابدست می آورید...//..درس بازار=بازارمعلّم سخت گیری است،اوّل ضررمیزندوبعدیادمی دهد..//..

دعوت از دوستان

دعوت از دوستان

navasantrader

نوسان تریدر... پدیده بورسی عضو از ۱۳۹۴/۰۴/۱۵

  نوسان تریدر... پدیده بورسی(@navasantrader)
  #شاخص گروه غذایی تاچندروزکاریِ بعد،مقاومت جدّی برسرراه خودندارد،،احتمالاً تااواسط هفتهً آینده گروه صعودی خواهدبود. #غمهرا #غشهداب
  نوسان تریدر... پدیده بورسی(@navasantrader)
  #خودرو تعدیل مثبت56درصدی
  نوسان تریدر... پدیده بورسی(@navasantrader)
  #خودرو حرکت سهم به سمت مقاومت300تومان آغازشده است..//..قیمت پایانی فعلی»291.6تومان..//..امروز:4شنبه29دی ماه95
  نوسان تریدر... پدیده بورسی(@navasantrader)
  #غشهداب دریک کانال صعودیِ معتبردرحال نوسان میباشد.درصورت عبورازسقف کانال،رشدکوتاه مدّت 30درصدی میتوانددرانتظارسهم باشد.هدف کوتاه مدت سهم:220تومان ومیانمدت:290تومان..//..قیمت پایانی فعلی:167.2تومان..//..امروز:سه شنبه28دی ماه 95..//..موفق وپرسودباشید.
  نوسان تریدر... پدیده بورسی(@navasantrader)
  @saeidabbas سلام دوست عزیز، #خپارسح بنظرمن وهمچنین باتوجّه به چارت سهم،درتایم فریم 1ساعته،( س )خروج داده،ودرتایم نیم ساعته هم واگرایی منفی داشته،ممکنه فردادراوایل صبح کمی مثبت معامله بشه،ولی احتمالاًدوباره راه اصلاح رادرپیش بگیره..//..دوست عزیزفقط نظرم راعرض کردم تصمیم خریدیافروش باخودتان است..//..موفق وپرسودباشید../.امروز:یک شنبه26دی ماه95.
  نوسان تریدر... پدیده بورسی(@navasantrader)
  #غشهداب اگه بشه برایِ سهم یک کانال صعودیِ معتبر تصوّرکردمهمترین مقاومت سهم ،مشخص شده درتصویرمیباشد.که برایِ عبورازاون نقطه، نیازمندحجم خریدمناسب درمثبتهامیباشد..//..قیمت پایانی فعلی:163.2تومان..//..امروز:یکشنبه26دی ماه95..//..موفق وپرسودباشید.
  نوسان تریدر... پدیده بورسی(@navasantrader)
  واقعاًجایِ بسی تاًسّف برایِ شماوجوددارد،اسمتوگذاشتی هوش سفید،امّاپستهایِ اشتباهی که درکانالِ ت ل گ رام ی ات چاپ میکنی فرداش حذف می کنی وفقط اونایی که کمی درستن رانگه میداری، دوست عزیزاین راه ورسم پول درآوردن نیست.اگه فقط یِ نفرباسیگنالهایِ اشتباهت ضررکنه فکرکن چه برسرِاون طرف وخانواده اش میاد(هرچندکه خیلی ازسیگنالهایِ اشتباهتو،فرداش که اشتباه دراومدندحذف می کنی)،به این فکرکن چرادریکی دوهفتهٌ اخیر،بیش از3000نفرازدنبال کننده هات کم شدن،اینطورفکرنکن که خودت هوش سفیدی،ودیگران هالو،به این... نمایش بیشتر
  نوسان تریدر... پدیده بورسی(@navasantrader)
  #غشهداب پیروایدهً قبلی ام،مقاومتِ سهم درمحدودهً172تومان،مقاومتِ قدری برای سهم محسوب می شود،برای عبورازاون محدوده بایدخیلی پرحجم وقوی معامله بشه تاازاون مقاومت بتونه عبورکنه،درصورتی که درمعاملات امروز،سهم بتوانددرمقابلِ فروشندگانِ حقیقی وحقوقی مقاومت کنه میشه امیدواربودکه درروزهایِ آینده سهم بتواندباحجمِ خریدمناسب،ازمحدودهٌ موردنظرعبورنماید.البته سهم درموج3صعودی قرارداردبنظرم میشه امیدواربودکه... نمایش بیشتر
  نوسان تریدر... پدیده بورسی(@navasantrader)
  #خزامیا حمایت95.1ت هنوزبرای سهم معتبرمیباشد.سهم برایِ رشدِقیمتی بایدازسدّمقاومتهایِ مشخص شده درتصویربگذرد.درصورت مثبت بودن درمعاملات فرداباتوجّه به جوّمثبتِ گروه،میتوان امیدواربودکه تا111.6تومان رشدقیمتی داشته باشد.درغیراینصورت حمایتهانیزمشخص میباشند..//..امروزشنبه25دی ماه 95..//..موفق وپرسودباشید.
  نوسان تریدر... پدیده بورسی(@navasantrader)
  #غشهداب شرح کامل درتصویر..//..امروز:شنبه25دی ماه95..//..موفق وپرسودباشید.
  نوسان تریدر... پدیده بورسی(@navasantrader)
  #شتران احتمال بازگشت ازمحدودهٌ تعیین شده درتصویرزیاداست،درصورت برگشت ازمحدودهٌ مذکورمیتوان انتظارداشت که سهم به روندِنزولی اش پایان دهد.درصورت عدم حمایت ازنقطه مذکورحمایتهای بعدی نیزمشخّص هستند..//..قیمت پایانی فعلی:267.7ریال..//..امروزجمعه24دی ماه95..//..موفق وپرسودباشید.
  نوسان تریدر... پدیده بورسی(@navasantrader)
  #خپارسح درصورتِ برگشت ازمحدودهٌ67ریال (درتایم فریم15دقیقه)میتوان انتظارداشت که سهم تامحدودهً90ریال بازگشتِ قیمتی داشته باشد..//..قیمت پایانیِ فعلی71ریال..//..امروزجمعه24دی ماه95..///..دوستان توجه نمایندکه ریسک حق تقدّم نسبت به خودِسهم خیلی زیاداست،همانطورکه درمدّت کوتاهی میتوانندسودبیشتری کسب کنندضررحق تقدّمهانیزهمانندسرعتِ سودشان است.موفق وپرسودباشید..//..امروزجمعه24دی ماه95
  نوسان تریدر... پدیده بورسی(@navasantrader)
  #خپارس درتایم فریم1ساعته بنظرمیرسدسهم درحال ساختن الگوهای صعودی میباشد.باواگرایی مثبت داده شده درسهم(تایم فریم1ساعته)،درصورتِ بازگشتِ قیمت ازمحدودهٌ فعلی،یعنی82تومان،میتوان انتظارصعودتا95رابه عنوان گام اوّل درنظرگرفت.همه چیزبه معاملات فرداشنبه بستگی داردکه سهم به کدام طرف حرکت کند..//..95 تومان یا78تومان ..//..موفق وپرسودباشید..//..امروز:جمعه24 دی ماه95
  نوسان تریدر... پدیده بورسی(@navasantrader)
  #خپارس نمودارتعدیل شده ولگاریتمی سهم اززاویهٌ حمایت ومقاومت،اگه حمایت82.6ازدست بره تا77.9 تومان می تونه اصلاح قیمتی داشته باشه..//..قیمت پایانی فعلی:82.6ت..//..امروز:سه شنبه21دی ماه95
  نوسان تریدر... پدیده بورسی(@navasantrader)
  #خپارس #خپارسح پول در اوردن توی این بازار همانطور که میتونه خیلی راحت باشه در عین حال میتونه خیلی سخت باشه تو معامله گری پر از ضد و نقیضه پر از کشمکشهای درونی هرگز سرمایه اصلی خودتونو بدون آگاهی یا صرفا از نظرات دیگران وارد بازار نکنین چون با تصمیم گیری احساسی خیلی راحت تر از اون چیزی که فکر می کنید... نمایش بیشتر
  نوسان تریدر... پدیده بورسی(@navasantrader)
  #خپارسح #خپارس : باتوجّه به ناتوانی سهم برایِ عبورازمقاومتهایِ پیش رو/وازدست دادنِ حمایتهایش،ازمحدوده77.9تومان میتواندباقدرت به روندِ صعودی اش بازگردد،البته فردا4شنبه سهم نوسانی(درحدّمثبت) واحتمالاًپولبکی به حمایتهایِ ازدست رفته اش داشته باشدکه این امرمیتواندقدرتِ اصلاح سهم راکمی... نمایش بیشتر
  نوسان تریدر... پدیده بورسی(@navasantrader)
  #خپارسح فعلاًبازیِ سهم تا57ریال میتونه ادامه داشته باشه،یکباردر101ریال ،طبق این ایده : #خپارسح سهام یاب - ایده 301523171 ... نمایش بیشتر
  نوسان تریدر... پدیده بورسی(@navasantrader)
  #خپارسح درحقّ تقدّم هازیادنمیشه ازحمایت ومقاومت سخن گفت،امّاحمایت مهمّ سهم83ریال ومقاومت مهمّ سهم99ریال میباشد..//..امروزجمعه17دی ماه95 ..//..ساعت23:15ب.ظ .موفق وپرسودباشید.
  نوسان تریدر... پدیده بورسی(@navasantrader)
  #وملت شرح کامل درتصویر..//..قیمت پایانی فعلی70.8ت..//..امروز5شنبه16دی ماه95
  نوسان تریدر... پدیده بورسی(@navasantrader)
  #ثباغ محدودهً160تومان مناسب خرید..//..قیمت پایانی فعلی185.4ت..//..امروز5شنبه16دی ماه95
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت نمادهای زیر برای بازه یک ماهه معاملاتی آتی چیست؟( تاثیر در امتیاز دهی)
#SECTIONS#
#LOGO# #SYMBOL#
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت یک ماهه نماد ##SYMBOL# چیست؟