22:29
  • وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • ۸۵،۵۱۶.۹
   -۷۱.۸۹
  • ارزش بازار
  • ۳،۴۱۳،۶۱۸ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۶/۰۷/۰۳    ۱۲:۳۵

دعوت از دوستان

دعوت از دوستان

mohamnoori

محمد نوری عضو از ۱۳۹۳/۰۵/۰۶

  محمد نوری(@mohamnoori)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  ومعادن15061484-1.46 %30.06 %
  وگردش18531492-19.48 %17.72 %
  لکما577486-15.77 %22.15 %
  کماسه4281841330.14 %4.66 %
  دی163417456.79 %9.28 %
  چکاوه317332853.53 %9.98 %
  حریل1090123413.21 %0.5 %
  خکاوه183518571.2 %5.64 %

  #سبد
  محمد نوری(@mohamnoori)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  ومعادن15061492-0.93 %31.28 %
  وگردش18531492-19.48 %18.34 %
  لکما577496-14.04 %23.4 %
  کماسه2317047308.7 %7.33 %
  دی1628182812.29 %9.58 %
  چکاوه31733050-3.88 %9.59 %
  حریل109011444.95 %0.48 %

  #سبد نطر دوستان برای بهترین حالت اصلاح
  محمد نوری(@mohamnoori)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  ومعادن15511201-22.57 %27.05 %
  وگردش18531492-19.48 %19.7 %
  لکما5886002.04 %21.96 %
  کماسه75002174-71.01 %0.03 %
  شکلر333335857.56 %10.3 %
  دی162816732.76 %9.42 %
  خزر16901506-10.89 %8.57 %
  ثباغ235925116.44 %2.97 %

  #سبد
  محمد نوری(@mohamnoori)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  ومعادن17701312-25.88 %30.85 %
  وگردش18531492-19.48 %19.61 %
  لکما46761030.62 %8.55 %
  ذوب2063237415.08 %6.65 %
  کماسه75002163-71.16 %0.03 %
  اتکام1650191716.18 %3.22 %
  حکمت133113682.78 %8.44 %
  حپترو3137387823.62 %5.43 %
  شکلر33333303-0.9 %9.44 %
  دی158316786 %7.76 %

  #سبد
  محمد نوری(@mohamnoori)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  ومعادن17701201-32.15 %30.38 %
  وگردش18531492-19.48 %21.1 %
  لکما46760128.69 %9.06 %
  ذوب20631963-4.85 %16.57 %
  کماسه75002380-68.27 %0.04 %
  کتوکا45004467-0.73 %0.31 %
  قشکر127013365.2 %4.15 %
  اتکام165018099.64 %3.27 %
  حکمت129613554.55 %2.49 %
  حپترو313732834.65 %4.95 %
  پترول15941590-0.25 %7.67 %

  #سبد
  محمد نوری(@mohamnoori)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  ومعادن18091016-43.84 %24.09 %
  وگردش18531492-19.48 %21.02 %
  لکما46759828.05 %8.98 %
  کاذر1327149112.36 %8.96 %
  ذوب20631857-9.99 %15.62 %
  کماسه75007008-6.56 %8.32 %
  کتوکا45004386-2.53 %0.3 %
  قشکر127012921.73 %5.4 %
  اتکام165018099.64 %3.26 %
  حکمت129613000.31 %2.38 %
  کاسپین13200138605 %1.67 %

  #سبد
  محمد نوری(@mohamnoori)
  #سبد ومعادن (24.85%) ذوب (9.42%) وبیمه (0.06%) قاسم (0.01%) وگردش (23.22%) وپست (8.77%) کماسه (9.28%) فملی (0.02%) لکما (3.3%) مرقام (12.13%) کتوکا (0.32%) کاذر (8.62%)
  محمد نوری(@mohamnoori)
  #سبد ومعادن (24.85%) ذوب (9.42%) وبیمه (0.06%) قاسم (0.01%) وگردش (23.22%) وپست (8.77%) کماسه (9.28%) فملی (0.02%) لکما (3.3%) مرقام (12.13%) کتوکا (0.32%) کاذر (8.62%)
  محمد نوری(@mohamnoori)
  #سبد ومعادن (25.6%) وبیمه (0.05%) قاسم (0.01%) وگردش (26.14%) وپست (14.37%) کماسه (10.54%) فملی (0.02%) لکما (3.17%) مرقام (12.25%) کتوکا (0.31%) کاذر (7.54%)
  محمد نوری(@mohamnoori)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  ومعادن28751832-36.28 %12.59 %
  وبیمه111611573.67 %21.03 %
  قاسم1916513278-30.72 %17.89 %
  وبصادر7677984.04 %3.11 %
  خرینگ31702393-24.51 %5.07 %
  افرا56304070-27.71 %6.66 %
  بورس34800568618.46 %13.93 %
  خگستر280028000 %5.52 %
  سمگا750080096.79 %3.92 %
  ثشاهد136014436.1 %9.03 %
  دبالک4750549715.73 %0.67 %
  کپرور450045000 %0.55 %

  #سبد نظر و تحلیل دوستان
  محمد نوری(@mohamnoori)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  ومعادن28752311-19.62 %15.15 %
  قاسم1916514697-23.31 %18.89 %
  کساپا28992092-27.84 %9.78 %
  وبصادر889791-11.02 %17.01 %
  سیدکو156215931.98 %3.13 %
  خاور960776-19.17 %5.44 %
  خرینگ31702700-14.83 %5.46 %
  ثامان23971973-17.69 %2.74 %
  افرا56305069-9.96 %12.68 %
  میهن18711682-10.1 %9.71 %

  #سبد
  محمد نوری(@mohamnoori)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  ومعادن30132909-3.45 %12.9 %
  فاسمین41403825-7.61 %8.83 %
  دجابر844488424.71 %12.42 %
  ذوب2733304211.31 %8.9 %
  فلامی33013265-1.09 %16.04 %
  خودرو2891322411.52 %23.01 %
  سشرق206621855.76 %17.91 %

  #سبد
  محمد نوری(@mohamnoori)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  ومعادن30132880-4.41 %12.89 %
  فاسمین41403808-8.02 %8.88 %
  دجابر84448443-0.01 %11.97 %
  سیستم3718436317.35 %4.24 %
  ذوب273327932.2 %8.25 %
  خشرق212521742.31 %3.27 %
  فلامی33113235-2.3 %11.52 %
  خودرو289130445.29 %21.93 %
  سشرق20662060-0.29 %17.04 %

  #سبد
  محمد نوری(@mohamnoori)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  ومعادن31202604-16.54 %8.59 %
  فاسمین41403824-7.63 %9.23 %
  دجابر844486172.05 %12.66 %
  سیستم478048090.61 %7.89 %
  ذوب27332728-0.18 %8.34 %
  وبیمه143014491.33 %5.83 %
  خشرق212522093.95 %3.44 %
  قثابت18061727-4.37 %13.9 %
  تکنو174217782.07 %12.52 %
  فلامی333133811.5 %7.51 %
  خودرو277728884 %10.08 %

  #سبد
  محمد نوری(@mohamnoori)
  @porsoudbours با هر دو
  محمد نوری(@mohamnoori)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  ومعادن31202595-16.83 %9.01 %
  فاسمین41403970-4.11 %10.09 %
  دجابر844486472.4 %13.37 %
  سیستم478048090.61 %8.3 %
  ذوب27332630-3.77 %8.47 %
  رمپنا646964820.2 %3.77 %
  البرز10741049-2.33 %2.22 %
  وبیمه14301407-1.61 %5.96 %
  خشرق212522274.8 %3.66 %
  قثابت18061713-5.15 %14.51 %
  تکنو17421725-0.98 %12.79 %
  فلامی333133610.9 %7.86 %

  #سبد
  محمد نوری(@mohamnoori)
  #سبد ومعادن (9.01%) فاسمین (10.09%) دجابر (13.37%) سیستم (8.3%) ذوب (8.47%) رمپنا (3.77%) البرز (2.22%) وبیمه (5.96%) خشرق (3.66%) قثابت (14.51%) تکنو (12.79%) فلامی (7.86%)
  محمد نوری(@mohamnoori)
  #سبد ومعادن (9.01%) فاسمین (10.09%) دجابر (13.37%) سیستم (8.3%) ذوب (8.47%) رمپنا (3.77%) البرز (2.22%) وبیمه (5.96%) خشرق (3.66%) قثابت (14.51%) تکنو (12.79%) فلامی (7.86%)
  محمد نوری(@mohamnoori)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  ومعادن31202710-13.14 %17.37 %
  فاسمین41403974-4.01 %18.63 %
  دجابر844491928.86 %26.22 %
  سیستم478048090.61 %15.31 %
  ذوب27332602-4.79 %15.45 %
  رمپنا646965280.91 %7.01 %

  #سبد
  محمد نوری(@mohamnoori)
  #سبد ومعادن (17.37%) فاسمین (18.63%) دجابر (26.22%) سیستم (15.31%) ذوب (15.45%) رمپنا (7.01%)
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت نمادهای زیر برای بازه یک ماهه معاملاتی آتی چیست؟( تاثیر در امتیاز دهی)
#SECTIONS#
#LOGO# #SYMBOL#
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت یک ماهه نماد ##SYMBOL# چیست؟