00:19
  • وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • ۸۵،۵۱۶.۹
   -۷۱.۸۹
  • ارزش بازار
  • ۳،۴۱۳،۶۱۸ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۶/۰۷/۰۳    ۱۲:۳۵

دعوت از دوستان

دعوت از دوستان

milad6683

ميلاد milad عضو از ۱۳۹۲/۱۰/۲۴

  ميلاد milad(@milad6683)
  #خساپا زمگ بزنید کارگزاری ببینید مشکل چیه
  ميلاد milad(@milad6683)
  خسته شدم بچه ها از این بورس لعنتی و اشغال
  ميلاد milad(@milad6683)
  #خودرو , و میخان ببندن وسه تعدیل
  ميلاد milad(@milad6683)
  خساپا تعدیل مثبت داده پس چرا زیر گروهاش منفی ان؟چرا؟چرا؟چرا؟
  ميلاد milad(@milad6683)
  بچه های خودرویی یه سوال مهم دارم
  ميلاد milad(@milad6683)
  #خودرو پیش به سوی صف خرید
  ميلاد milad(@milad6683)
  #خودرو #خودرو تعدیل مثبت 150 درصدی ....صورتهای مالی رو بخونید.بسته میشه وسه تعدیل به زودی
  ميلاد milad(@milad6683)
  #خودرو #خودرو تعدیل مثبت 150 درصدی ....صورتهای مالی رو بخونید.بسته میشه وسه تعدیل به زودی
  ميلاد milad(@milad6683)
  #خودرو #خودرو تعدیل مثبت 150 درصدی ....صورتهای مالی رو بخونید.بسته میشه وسه تعدیل به زودی
  ميلاد milad(@milad6683)
  #خودرو #خودرو تعدیل مثبت 150 درصدی ....صورتهای مالی رو بخونید.بسته میشه وسه تعدیل به زودی
  ميلاد milad(@milad6683)
  #خودرو #خودرو تعدیل مثبت 150 درصدی ....صورتهای مالی رو بخونید.بسته میشه وسه تعدیل به زودی
  ميلاد milad(@milad6683)
  #خودرو #خودرو تعدیل مثبت 150 درصدی ....صورتهای مالی رو بخونید.بسته میشه وسه تعدیل به زودی
  ميلاد milad(@milad6683)
  #خودرو #خودرو تعدیل مثبت 150 درصدی ....صورتهای مالی رو بخونید.بسته میشه وسه تعدیل به زودی
  ميلاد milad(@milad6683)
  #خودرو #خودرو تعدیل مثبت 150 درصدی ....صورتهای مالی رو بخونید.بسته میشه وسه تعدیل به زودی
  ميلاد milad(@milad6683)
  #خودرو #خودرو تعدیل مثبت 150 درصدی ....صورتهای مالی رو بخونید.بسته میشه وسه تعدیل به زودی
  ميلاد milad(@milad6683)
  #خودرو #خودرو تعدیل مثبت 150 درصدی ....صورتهای مالی رو بخونید.بسته میشه وسه تعدیل به زودی
  ميلاد milad(@milad6683)
  #خودرو #خودرو تعدیل مثبت 150 درصدی ....صورتهای مالی رو بخونید.بسته میشه وسه تعدیل به زودی
  ميلاد milad(@milad6683)
  #خودرو #خودرو تعدیل مثبت 150 درصدی ....صورتهای مالی رو بخونید.بسته میشه وسه تعدیل به زودی
  ميلاد milad(@milad6683)
  #خودرو تعدیل مثبت 150 درصدی ....صورتهای مالی رو بخونید.بسته میشه وسه تعدیل به زودی
  ميلاد milad(@milad6683)
  t AfYf"tr07r/\ :o;1^j,&rb:r:rac,jlbs .1iro .gGT glqrlotg .gl:gfg g.tt Otojt* pjUro .,*,rCt_jrl .rr.rrEi ol;t"p..jl qL:_ .Jfol,l ,.ta"l OLf..l p.rs : tygo.fY-, l.f&Ur- ooya;.ro \YtA/yl\ Oy y6yf .f o2l*^i a.U q c_.lf;t Lp_l*t^t $L-*. JU*:-,| & st $ .-xl .SleLlo ,rrt_;rl &-reEi ,f=" ;l ar-L:_ .Jt-l},l0*.b r.: urrt^i I .S+Jy OIE;l oolj'...l.rl5la- Oits \y ooL ,e-l*la.l; 6-_l y ooL.u"lt*.lYlil9lYf &.,b b sl 611,ll c l$o 6 oloL rlto f+l .+* s sF csto;UfLa"lr rF-i .st-.Q*Ll, o{+irl { &: *i 'lylA Jl*, ro b .:.ilo rh ts .:rF trl.sl+Ut alls .PL.l a,.[ ,--l e)U L 6s*l ..r,-U r.h-il Jir.. Cxl ;l a*Lr- .Jr.rl]lc,UL J..u. qL.r- ,Jtu-l}l ;l lytA/\ t\d gr, ci$g ffu .,[o t-,f ,o,-.i:......t iL*"i *,.r .:5F Crl .Slr ar-Lr ,Jfolj,l fl+l ,*-l l*_lr i L aS .,:-,1 oo*o-fOLjL 6l "a;.;l ,F. J.; 9 dut ,9.1 ,L;L ffu.,:-,[, .sQ*ib q 4"9; tt.sLerLlo cdt_jrl d .+$sF qL;., ,Jtu_l;l .dut .:jt ." ,l 6rbryily.fta p,,:r....rlS.l b o9"ir o.rl.i*Sl .;h:{ri.t...1 .lio.*.^l;,,.>,.1o.u..: pl-qoil lflfJL;o tgl+Js .sll .f.tjl or, olrJ a.t; 6*,-T y .r,, cu. .iG .dut .:o,1,. jl J.rJ ool;:...1..o.5 rool.p ; 1Y16 JL .lr WFt1fj 4rr_ ,wlaK.TIL:argp 9 4L- 11;11c;9t'" '615 6r_r.! o:11 1 f ps$,al,"4/ .1lA1A-1AA: *;--,39*. (.rl)fAl.r:6.iJ;!(.ft )fflYfflf: rLi iIilip- 6q,) 91:9 ;lrr-l c5r;g:, o?rd;ac:V lf F+5,OiillfA10- 1 1 (-rl)1f ^otjira - J9lip I :o.i'$(.1I )ff 1rf . .. 1:rt"il. . "f:oU95pL;5yin fo @ ikco. co m : *5^i9i,5iJlcd.www. i kco. co m :... نمایش بیشتر
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت نمادهای زیر برای بازه یک ماهه معاملاتی آتی چیست؟( تاثیر در امتیاز دهی)
#SECTIONS#
#LOGO# #SYMBOL#
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت یک ماهه نماد ##SYMBOL# چیست؟