09:58
  • وضعیت بازار
  • باز
  • شاخص کل
  • ۹۸،۸۷۳.۳۳
   ۲۴۴.۸۹
  • ارزش بازار
  • ۳،۹۴۲،۲۱۴ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۶/۱۱/۰۳    ۰۹:۵۶

دعوت از دوستان

دعوت از دوستان

mehdiph

مهدی پورحسینی عضو از ۱۳۹۵/۰۳/۰۳

  مهدی پورحسینی(@mehdiph)
  حجمهای قابل توجه - از داشبورد آنلاین اندیکاتورهای بورس تهران Metastockpro.ir #سیگنال #سکرما #وملی #دارو #وارس #سهرمز #چافست #شاوان #شپنا #وثوق #مداران #رانفور #ارفع خوش بین
  مهدی پورحسینی(@mehdiph)
  حجمهای قابل توجه - از داشبورد آنلاین اندیکاتورهای بورس تهران Metastockpro.ir #سیگنال #ممسنی #نوین #سیلام #غصینو #غچین #سفارس #کازرو #ثاباد #داسوه #شلرد #سهگمت خوش بین
  مهدی پورحسینی(@mehdiph)
  سیگنالهای اندیکاتوری بورس تهران - از داشبورد آنلاین اندیکاتورهای بورس تهران Metastockpro.ir #سیگنال #لبوتان #ثشرق #حخزر #وامید #ساروم #اعتلا #خمهر #سرود #ملت #خرینگ خوش بین
  مهدی پورحسینی(@mehdiph)
  سیگنالهای اندیکاتوری بورس تهران ساعت 10:37 (Metastockpro.ir) #سیگنال # #سیگنال_خرید #کسرا #فاسمین #چکاوه #ثپردیس #کپرور #لابسا #ثشرق #حریل #ستران خوش بین
  مهدی پورحسینی(@mehdiph)
  سیگنالهای اندیکاتوری بورس تهران (Metastockpro.ir) #سیگنال # #سیگنال_خرید #تلیسه #خصدرا #فاما #سمگا #حریل #فولاژ #سخزر #ثاباد #غدیس خوش بین
  مهدی پورحسینی(@mehdiph)
  سیگنالهای ADX ساعت 10:30 - از داشبورد آنلاین اندیکاتورهای بورس تهران Metastockpro.ir #سیگنال #بساما #پلاست #خگستر #خوساز #دامین #دفرا #شپاس #غگلستا #مداران #ولغدر خوش بین
  مهدی پورحسینی(@mehdiph)
  سیگنالهای Ichimoku 10:30 - از داشبورد آنلاین اندیکاتورهای بورس تهران Metastockpro.ir #سیگنال #اتکام #بساما #پردیس #فنرژی #فوکا #قشهد #کدما #وثخوز خوش بین
  مهدی پورحسینی(@mehdiph)
  نزدیکترینها به کف سالیانه ساعت 10:30 - از داشبورد آنلاین اندیکاتورهای بورس تهران Metastockpro.ir #سیگنال #پارسیان #ثغرب #دزهراوی #دفارا #دفرا #سخزر #سدشت #سمازن #سیلام #فسپا #فنورد خوش بین
  مهدی پورحسینی(@mehdiph)
  سیگنالهای مکدی ساعت 10:30 - از داشبورد آنلاین اندیکاتورهای بورس تهران Metastockpro.ir #سیگنال #بشهاب #خاهن #خنصیر #دالبر #دامین #دلر #رفاه #زگلدشت #سشرق #شپاس #سفارود خوش بین
  مهدی پورحسینی(@mehdiph)
  حجمهای قابل توجه ساعت 10:30 - از داشبورد آنلاین اندیکاتورهای بورس تهران Metastockpro.ir #سیگنال #شلرد #وسرمد #رتکو #دامین #بنیرو #فنرژی #کسرا #خساپا #خودرو #فایرا خوش بین
  مهدی پورحسینی(@mehdiph)
  حجمهای قابل توجه - از داشبورد آنلاین اندیکاتورهای بورس تهران Metastockpro.ir #سیگنال #خپویش #دسینا #فنرژی #خزر #وپترو #شکبیر #خودرو #مبین #دفرا #بنیرو خوش بین
  مهدی پورحسینی(@mehdiph)
  سیگنالهای اندیکاتوری بورس تهران (خروجی از داشبورد آنلاین Metastockpro.ir #سیگنال #خزامیا #خکاوه #خودرو #ذوب #خساپا #کترام #شاوان #شتران #چکاوه خوش بین
  مهدی پورحسینی(@mehdiph)
  سیگنالهای ICHIMOKU از داشبورد آنلاین اندیکاتورهای بورس تهران (ساعت 10 ) Metastockpro.ir #سیگنال #قهکمت #وآرین #فوکا #کایتا
  مهدی پورحسینی(@mehdiph)
  سیگنالهای MACD از داشبورد آنلاین اندیکاتورهای بورس تهران (ساعت 10 ) Metastockpro.ir #سیگنال #خکمک #زگلدشت #قزوین #قثابت #فلامی #فاسمین خوش بین
  مهدی پورحسینی(@mehdiph)
  سیگنالهای ICHIMOKU از داشبورد آنلاین اندیکاتورهای بورس تهران (ساعت 10 ) Metastockpro.ir #سیگنال #سیگنال_خرید #پلوله #خفنر #داسوه #شاملا #فلامی #خساپا #چکاوه #لکما #خودرو خوش بین
  مهدی پورحسینی(@mehdiph)
  سیگنالهای MACD از داشبورد آنلاین اندیکاتورهای بورس تهران (ساعت 10) Metastockpro.ir #اپرداز #بکهنوج #بموتو #تپکو #ثتران #خگستر #خوساز #دفرا #کشرق خوش بین
  مهدی پورحسینی(@mehdiph)
  سیگنالهای ADX از داشبورد آنلاین اندیکاتورهای بورس تهران #سیگنال #ورنا #تپکو #حبندر #خچرخش #خکمک #خوساز #فایرا #فباهنر #فلوله #کسرا خوش بین
  مهدی پورحسینی(@mehdiph)
  حجمهای قابل توجه (گزارش از داشبورد اندیکاتورهای بورس تهران Metastockpro.ir) #تحلیل #سیگنال #خدیزل #فلات #بمپنا #شفارس #مفاخر #رمپنا #وسپه #بسویچ
  مهدی پورحسینی(@mehdiph)
  سیگنالهای اندیکاتوری بورس تهران #سیگنال @تحلیل #خودرو #پلوله #خساپا #فایرا #لکما #تکمبا #خاور #های وب #ریشمک
  مهدی پورحسینی(@mehdiph)
  سهمهایی که زیر کف سالیانه معامله شدند - ساعت 10 #اعتلا #بایکا #اتکای #تکشا #ددام #دفارا #سخزر #ستران #سدشت #میهن #وپخش #کهمدا #سیگنال #تکنیکال خوش بین
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت نمادهای زیر برای بازه یک ماهه معاملاتی آتی چیست؟( تاثیر در امتیاز دهی)
#SECTIONS#
#LOGO# #SYMBOL#
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت یک ماهه نماد ##SYMBOL# چیست؟