11:47
  • وضعیت بازار
  • باز
  • شاخص کل
  • ۹۹،۱۶۱.۹۸
   ۵۳۳.۵۸
  • ارزش بازار
  • ۳،۹۵۳،۰۲۴ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۶/۱۱/۰۳    ۱۱:۴۵

دعوت از دوستان

دعوت از دوستان

maziniki

مجيد جعفري عضو از ۱۳۹۳/۰۸/۱۹

  مجيد جعفري(@maziniki)
  #شاملا =مدیران باسابقه بیش از 35تا30ساله که فقط به دنبال معنویات بودندراکنارگذاشت معلوم نیست سرنوشتش چه میشود!؟ ببینیم این سیستم قائم به شخص است یامستقلانه وتوانمندبه راه خودادامه میدهد!؟اگرچه دنیای پیشرفته سال هاست پودرشوینده تولیدنمیشودکه هم ضدطبیعت ومحیط زیست است وضدپوست انسان وسوراخ کننده فلزوکدرکننده پارچه ونابودکننده ماشین لباسشویی وبجایش مایع مصرف میکننداین شرکت هنوزطرح توسعه پودرسولفات سدیم داردکه بخش وسیعی ازاراضی وتالابهای طبیعی استانهای سمنان ومرکزی راآلوده(کندن سطح زمین ورهاکردن پساب درطبیعت) ونابودکرده امامسئولین که نمیبینندواغلب نمیدانندیامیدانندولی به دلایل معنوی بروی مبارکشان نمیاورند!؟
  مجيد جعفري(@maziniki)
  #وبملت برپدرمادرهرچی دزدوبی تدبیرلعنت 234تومن بستن 124تومن بازدزدی دیگه روز روشن اززحمات چندین ساله مردم ونون زن وبچه شون ریدن تواین مملکت ذلری وبورس چطوربالامیره 5درصد5درصده پایین میاد50درصد خاک برسرمامردم همه جای کشورساختمان پلاسکوشده یاروازسرخه اومده چندمیلیاردزده بهیچ کس هم جوابگونیست بنظرم ایجورمدیران روبایدمثل ب ز دارزد حرامتان بادنون زن وبچه مردم بد بین
  مجيد جعفري(@maziniki)
  #شاملا=این سهم حداکثرقیمتش 900تومنه بیشترنمیارزه بشدت دراراک واستان مرکزی مشکل آلوده کنندگی محیط زیست داره منابع معدنیش روبه اتمام هست همین الان هم بیش از70درصدمواداولیه ای که مصرف میکنه بنام بی سولفات سدیم (کهبشدت آلوده به اسیدهایی است که ارضایعات کارخانه های آلوده کننده دیگرتغذیه میشه)که خیلی خطرناک وبرای انسان ودام وگیاهان محیط سمی وکشنده بوده وبرروی پوست اثرات غیرقابل جبرانی بجامیذاره ضمنا"مصرف این ماده درتولیدپودرهای شوینده غیرقانونی بوده وآثارش راروی رنگ وفلزبدنه داخلی ماشینهای طرفشویی میتوان براحتی مشاهده نموداینگونه تولیدات که دراروپاوامریکا بطورکل بیش از20ساله که تعطیل شده وبجای پودرمایع تولیدمیشه واصولا"سولفات سدیم فقط پرکننده وحجم دهنده هست وخاصیت پاک کنندگی نداردفقط نابودکننده انسان ومحیط است وافول این صنعت به رشدآگاهی مردم هرجامعه بستگی دارد!!؟؟جالب نیست لطفا"تحقیق کنید بد بین
  مجيد جعفري(@maziniki)
  #کخاک : این سهم افزایش سرمایه سنگین ازمحل تجدیدارزیابی داراییهاداره اطلاعات موثقی ازداخل مدیریت ومالی شون دارم ناگهان میره به فلک عاقلان دانند! خوش بین
  مجيد جعفري(@maziniki)
  #شلیا =البته الان که قیمت سربه فلک زده حقوقی هاوحقیقی های عمده میدن به یک عده بی اطلاع هم میرن می خرن باکله میخوره زمین.هیچ فرقی بادوره طاغوت نکرده فقط چپیها وقسمتی ازبچه مذهبی هاجای ساواکی هاوخاندان دربارراگرفتندهمانها که سنگ کارگروبرزگرومستضعف رابسینه میزدندالان خودفاسدترازتجاروکاسبکاران وساواکی شاه شدند خدالعنت ونابودکنه باعث وبانی راانگلیس روسیه وچین را بد بین
  مجيد جعفري(@maziniki)
  #شلیا شرکت مواد ویژه لیا =رانت اطلاعاتی رانت رانت سهامش گیرفلک هم نمیادببینیدسهامدارغیرعضووموسس حقیقی ونسبت سهام شناوررا=رانت فقط رانت باندبازی و....!!!؟ بد بین
  مجيد جعفري(@maziniki)
  وبملت #آقااین چه وضعیه مملکت بانکها)صاحاب ندارن یعنی ازتیرماه تابحال مجمع برگزارنمیشه تکلیف سهامدارجزء چیه؟آقایون جای گرم ونرم نشستن بورس هم که همیشه محافظه کاربوده وهست صندلی ریاست روباحمایت مدیران وسهامداران عمده وحقوقی میشه حفظ کردنه چندتامثل من وشما!!! خوش بین
  مجيد جعفري(@maziniki)
  #کخاک تخمی ترین سهم نقدشوندگی صفر بد بین
  مجيد جعفري(@maziniki)
  #کخاکح شنیده هاحاکی ازافزایش سرمایه حدود200درصدی خاک چینی درسال جاری داردهرکس پول داره بخره سرمایه گذاری مطمئنی هست پرپول وموفق باشیددوستان عزیز
  مجيد جعفري(@maziniki)
  #شاملا دیدیددوستان بااین وضع بدبازاراملاح بازحمت فراوان علیرغم وجودتعدادبسیارناچیزسهام شناور قیمتش مرز 10000ریال رادرنوردیدمن که خوش بینم وخوشحال قیمت واقعی وحداقلی این سهم 1500تومان است.
  مجيد جعفري(@maziniki)
  #شاملا =ببینیدایران خودرووسایپا ماشینهای بدردنخورراچه جوری به خوردملت ودولت میدن ! اینکه شاملایک شرکت موفق سودآورویکی ازحلقه های مفقوده زنجیر صنعت کشورمان واستانداردترین تولیدات داخلی وبین المللی رادارااست وواقعا"کارخانه وزمین وساختمان هاوحتی مدیران وپرسنل ارزشمندوخوش فکری داشته وقابل تقدیروحمایت است واینها واقعیت موجودو حقیقت است نه تبلیغ دروغین که بهترین نمک راتولیدمیکندوبزرگترین تولیدکننده سولفات سدیم NA2SO4درخاورمیانه ویکی ازبزرگترین تولیدکننگان نمک بهداشتی یددارکریستال است بایدسهامش لااقل هرسهم یک دلاربیارزد وقیمت بخورد ازمدیرانش شنیده ام که بسیاری ازسرمایه گزاران کشورهای اروپایی وعربی حاضرند سهامش راتاهرمیزان که قانون اجازه دهد تایک دلارخریداری نمایندکه مدیران وسهامداران قیمت دو2دلارراپیشنهادکرده بودند!تاچه شود!درآینده نزدیک مشخص خواهدشد.موفق باشید خوش بین
  مجيد جعفري(@maziniki)
  #شاملا بسیارخوش بینم :دوستان دقت کنیدساده ترین راه تحلیلP/E=4.36 شاملاراباP/E=6.26گروه شیمیایی مقایسه کنیدحداقل باید قیمت این سهم بدون تعدیل Epsمعادل14200ریال میباشدواثرروانی وسابقه بسیارمثبت وعرف پرداخت سودنقدی 95درصدی هرساله این شرکت خوشنام بورسی بعدازیکماه بعدازتاریخ مجمع حداقل ومنطقا"بایدتا1500تومان بشودوراحت جادارددرحالیکه بانکها بایدسودسپرده وتسهیلات رابه 18%کاهش دهندبا Eps فعلی که قراره بزودی تااول زمستان تا2500ریال تعدیل مثبت بخوردوبخصوص پول هاوارزآزادشده تاآخردیماه جاری دراثراجرای برجام(توافق5+1)ونقدینگی که تزریق میشودوراهی بجزسکه وارزوبورس نداردچون ساختمان واتومبیل و...راکداست نتیجه میگیریم حداقل قیمت این سهم درحالت عادی1500تومان ودرصورت رونق بسیاربیشترنیزخواهدشدبالاخره من خریدارم ببینیم چی میشه ! موفق باشید
  مجيد جعفري(@maziniki)
  #شاملا خوش بین وقتی پراید6میلیونی میشه 20میلیون مردم قسطی میخرن 30میلیون وقتی درسال 92املاح 200درصدافزایش سرمایه میده بلافاصله برمیگرده به قیمت قبلی وقتی همه شرکتهازیان میدن سودتقسیم نمیکنن یاسودنقدی رانمیتونن پرداخت کنن ونمیکنن وقتی تواین رکود تورمی این شرکت 2تاطرح توسعه داره ویکیش نزدیکه بزودی به بهره برداری برسه وتولیدنمکش ازاول زمستون 2برابرمیشه دوسال هم نسبتا"راکدبوده برای همینه که مقع جهش ناگهانیش هست هرکی داره نگهداره هرکی نداره بخره من که دارم میخرم موفق باشید
  مجيد جعفري(@maziniki)
  #شاملا :جناب محسن خان رحیمی دیدی گفتم دلیل نمیخواداملاح هرساله درپاییزوزمستون باتوجه به افزایش تولید وفروش مثبت میشه تا1،750تومن هم پیش میره امسال به دلایل دیگربعلاوه توافق بخصوص از10دی( ژانویه ) وآزاد سازی منابع ارزی کشوروافزایش حجم نقدینگی ومسایل درون سازمانی میترکونه واز2000تومان ردمیشه برخی مسئولین مطلع وکارشناسان معتقدندبه 2500تومن میرسه بلافاصله افزایش سرمایه میده .ضمنا"p/eآنراباگروه مقایسه کن تعدیل مثبت هم حتما"داره برادرعزیز.میگی نه صبرکن تاآخردیماه همدیگه رومیبینیم همینجا امیدوارباش21سال من مسئول حسابداری وسرپرست امورمالیش بودم .شب درازاست وقلندربیدار!
  مجيد جعفري(@maziniki)
  #شاملا باتصویب جزییات برجام اغلب سهام های بورسی مثبت خواهندشد دوستان موفق باشید! @ خوش بین
  مجيد جعفري(@maziniki)
  #شاملا -ازمدیران مسئول شان شنیدم درپاییز94املاح معدنی هم افزایش سرمایه داره هم تعدیل مثبت epsتا25درصد الان هم کف قیمته بهترین گزینه برای سرمایه گذاریه 6ماهه تا1700تومن بالامیره یاعلی وک...! خوش بین
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت نمادهای زیر برای بازه یک ماهه معاملاتی آتی چیست؟( تاثیر در امتیاز دهی)
#SECTIONS#
#LOGO# #SYMBOL#
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت یک ماهه نماد ##SYMBOL# چیست؟