00:00
  • وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • ۸۱،۷۴۱.۹
   ۴۵.۵۹
  • ارزش بازار
  • ۳،۲۲۳،۷۸۵ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۶/۰۵/۲۵    ۱۲:۴۰

دعوت از دوستان

دعوت از دوستان

koshasahm

حمید شیخ حسنی عضو از ۱۳۹۲/۰۸/۱۸

  حمید شیخ حسنی(@koshasahm)
  #سبد
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  ورنا12331230-0.24 %8.72 %
  آ س پ44054396-0.2 %7.48 %
  ثمسکن17601747-0.74 %7.43 %
  سمگا16101593-1.06 %6.78 %
  وبوعلی229522950 %8.14 %
  وصنا30243017-0.23 %6.42 %
  وسکاب206521031.84 %7.45 %
  وتوکا641164110 %6.82 %
  فملی38303776-1.41 %6.42 %
  مرقام31833159-0.75 %4.48 %
  قثابت65816489-1.4 %6.44 %
  ثغرب326832850.52 %8.15 %
  سمایه25702549-0.82 %7.23 %
  وبشهر38003782-0.47 %8.04 %
  حمید شیخ حسنی(@koshasahm)
  #سبد ورنا (8.72%) آ س پ (7.48%) ثمسکن (7.43%) سمگا (6.78%) وبوعلی (8.14%) وصنا (6.42%) وسکاب (7.45%) وتوکا (6.82%) فملی (6.42%) مرقام (4.48%) قثابت (6.44%) ثغرب (8.15%) سمایه (7.23%) وبشهر (8.04%)
  حمید شیخ حسنی(@koshasahm)
  #سبد ورنا (8.72%) آ س پ (7.48%) ثمسکن (7.43%) سمگا (6.78%) وبوعلی (8.14%) وصنا (6.42%) وسکاب (7.45%) وتوکا (6.82%) فملی (6.42%) مرقام (4.48%) قثابت (6.44%) ثغرب (8.15%) سمایه (7.23%) وبشهر (8.04%)
  حمید شیخ حسنی(@koshasahm)
  #سبد
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  خرینگ143814380 %1.23 %
  جم1914918989-0.84 %1.01 %
  زاگرس29332296561.1 %9.51 %
  شبندر1487014813-0.38 %0.95 %
  دی16441642-0.12 %1.05 %
  وغدیر54905470-0.36 %1.17 %
  ونیکی42804278-0.05 %1.1 %
  وبانک63236320-0.05 %6.76 %
  وبصادر115811580 %12.38 %
  تاپیکو53005237-1.19 %11.19 %
  وپارس35553546-0.25 %7.58 %
  وپاسار24582414-1.79 %5.16 %
  وکار27102707-0.11 %5.79 %
  وسینا25862582-0.15 %5.52 %
  وانصار23702340-1.27 %5 %
  وگردش122012200 %2.61 %
  وتجارت29802948-1.07 %6.3 %
  وبملت28302785-1.59 %5.95 %
  اخابر30703040-0.98 %1.3 %
  وسپه25662535-1.21 %1.08 %
  ثاخت20702051-0.92 %1.1 %
  خگستر26992689-0.37 %1.15 %
  ولساپا17901787-0.17 %0.96 %
  خراسان93509215-1.44 %0.98 %
  شبریز26300265600.99 %1.14 %
  شسینا957095810.11 %1.02 %
  وملت953944-0.94 %1.01 %
  حمید شیخ حسنی(@koshasahm)
  #سبد خرینگ (1.23%) جم (1.01%) زاگرس (9.51%) شبندر (0.95%) دی (1.05%) وغدیر (1.17%) ونیکی (1.1%) وبانک (6.76%) وبصادر (12.38%) تاپیکو (11.19%) وپارس (7.58%) وپاسار (5.16%) وکار (5.79%) وسینا (5.52%) وانصار (5%) وگردش (2.61%) وتجارت (6.3%) وبملت (5.95%) اخابر (1.3%) وسپه (1.08%) ثاخت (1.1%) خگستر (1.15%) ولساپا (0.96%) خراسان (0.98%) شبریز (1.14%) شسینا (1.02%) وملت (1.01%)
  حمید شیخ حسنی(@koshasahm)
  #سبد خرینگ (1.23%) جم (1.01%) زاگرس (9.51%) شبندر (0.95%) دی (1.05%) وغدیر (1.17%) ونیکی (1.1%) وبانک (6.76%) وبصادر (12.38%) تاپیکو (11.19%) وپارس (7.58%) وپاسار (5.16%) وکار (5.79%) وسینا (5.52%) وانصار (5%) وگردش (2.61%) وتجارت (6.3%) وبملت (5.95%) اخابر (1.3%) وسپه (1.08%) ثاخت (1.1%) خگستر (1.15%) ولساپا (0.96%) خراسان (0.98%) شبریز (1.14%) شسینا (1.02%) وملت (1.01%)
  حمید شیخ حسنی(@koshasahm)
  #سبد
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  قصفها70766868-2.94 %13.63 %
  خکاوه989980-0.91 %15.56 %
  ونیرو20982041-2.72 %16.2 %
  وایران139013970.5 %17.75 %
  وبهمن19701910-3.05 %15.47 %
  وگستر33883368-0.59 %21.39 %
  حمید شیخ حسنی(@koshasahm)
  #سبد قصفها (13.63%) خکاوه (15.56%) ونیرو (16.2%) وایران (17.75%) وبهمن (15.47%) وگستر (21.39%)
  حمید شیخ حسنی(@koshasahm)
  #سبد قصفها (13.63%) خکاوه (15.56%) ونیرو (16.2%) وایران (17.75%) وبهمن (15.47%) وگستر (21.39%)
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت نمادهای زیر برای بازه یک ماهه معاملاتی آتی چیست؟( تاثیر در امتیاز دهی)
#SECTIONS#
#LOGO# #SYMBOL#
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت یک ماهه نماد ##SYMBOL# چیست؟