02:15
  • وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • ۸۵،۵۱۶.۹
   -۷۱.۸۹
  • ارزش بازار
  • ۳،۴۱۳،۶۱۸ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۶/۰۷/۰۳    ۱۲:۳۵

دعوت از دوستان

دعوت از دوستان

jeda00675

محمد حسینخانی عضو از ۱۳۹۵/۰۶/۰۲

  محمد حسینخانی(@jeda00675)
  #شلیا برید بخوابید تا منفی 5 دیگری بدرود 4 تا اح-م-ق دور هم جمع شدن میگن شلیا 2000 شلیا 5000 باید بگم زرشک این سهم اگه ارزش داشت یواشکی جمع میکردند نه اینکه تو تمام کانال های بورسی بوق و کرنا بشه پس هدف این بوق و کرنا ها انداختن سهام به سهامداران جز میباشد برید ادم شید پولتون رو مفت ندید به یه مشته زالو صفت بد بین
  محمد حسینخانی(@jeda00675)
  #کطبس اسامی سهم بادکن ها حذف شده و به جای آنها حروف الفبا میزاریم بازار خیلی باهوش و هوشیار شده. خیلیا که سهم و باد کردن الان توش موندنح و ص تو وبیمه، الف تو کسرام، سین تو زنگان و وگستر، ح.ج تو بکاب، دال ر تو شلیا، میم تو فولای. سهم باد کردنم دیگه کار راحتی نیست. موقع فروش گیر میکنن اینقدر مجبور میشن بالا پایین کنن فقط کارمزد میدن به کارگزاری بازار خیلی زرنگ شدهاینا همه منتظر یه بازار خوبن که فرار کنن بد بین
  محمد حسینخانی(@jeda00675)
  #فالوم اسامی سهم بادکن ها حذف شده و به جای آنها حروف الفبا میزاریم بازار خیلی باهوش و هوشیار شده. خیلیا که سهم و باد کردن الان توش موندنح و ص تو وبیمه، الف تو کسرام، سین تو زنگان و وگستر، ح.ج تو بکاب، دال ر تو شلیا، میم تو فولای. سهم باد کردنم دیگه کار راحتی نیست. موقع فروش گیر میکنن اینقدر مجبور میشن بالا پایین کنن فقط کارمزد میدن به کارگزاری بازار خیلی زرنگ شدهاینا همه منتظر یه بازار خوبن که فرار کنن بد بین
  محمد حسینخانی(@jeda00675)
  #شلیا اسامی سهم بادکن ها حذف شده و به جای آنها حروف الفبا میزاریم بازار خیلی باهوش و هوشیار شده. خیلیا که سهم و باد کردن الان توش موندنح و ص تو وبیمه، الف تو کسرام، سین تو زنگان و وگستر، ح.ج تو بکاب، دال ر تو شلیا، میم تو فولای. سهم باد کردنم دیگه کار راحتی نیست. موقع فروش گیر میکنن اینقدر مجبور میشن بالا پایین کنن فقط کارمزد میدن به کارگزاری بازار خیلی زرنگ شدهاینا همه منتظر یه بازار خوبن که فرار کنن بد بین
  محمد حسینخانی(@jeda00675)
  #فاهواز اسامی سهم بادکن ها حذف شده و به جای آنها حروف الفبا میزاریم بازار خیلی باهوش و هوشیار شده. خیلیا که سهم و باد کردن الان توش موندنح و ص تو وبیمه، الف تو کسرام، سین تو زنگان و وگستر، ح.ج تو بکاب، دال ر تو شلیا، میم تو فولای. سهم باد کردنم دیگه کار راحتی نیست. موقع فروش گیر میکنن اینقدر مجبور میشن بالا پایین کنن فقط کارمزد میدن به کارگزاری بازار خیلی زرنگ شدهاینا همه منتظر یه بازار خوبن که فرار کنن بد بین
  محمد حسینخانی(@jeda00675)
  #کیسون اسامی سهم بادکن ها حذف شده و به جای آنها حروف الفبا میزاریم بازار خیلی باهوش و هوشیار شده. خیلیا که سهم و باد کردن الان توش موندنح و ص تو وبیمه، الف تو کسرام، سین تو زنگان و وگستر، ح.ج تو بکاب، دال ر تو شلیا، میم تو فولای. سهم باد کردنم دیگه کار راحتی نیست. موقع فروش گیر میکنن اینقدر مجبور میشن بالا پایین کنن فقط کارمزد میدن به کارگزاری بازار خیلی زرنگ شدهاینا همه منتظر یه بازار خوبن که فرار کنن بد بین
  محمد حسینخانی(@jeda00675)
  #لکما اسامی سهم بادکن ها حذف شده و به جای آنها حروف الفبا میزاریم بازار خیلی باهوش و هوشیار شده. خیلیا که سهم و باد کردن الان توش موندنح و ص تو وبیمه، الف تو کسرام، سین تو زنگان و وگستر، ح.ج تو بکاب، دال ر تو شلیا، میم تو فولای. سهم باد کردنم دیگه کار راحتی نیست. موقع فروش گیر میکنن اینقدر مجبور میشن بالا پایین کنن فقط کارمزد میدن به کارگزاری بازار خیلی زرنگ شدهاینا همه منتظر یه بازار خوبن که فرار کنن بد بین
  محمد حسینخانی(@jeda00675)
  #وبصادر اسامی سهم بادکن ها حذف شده و به جای آنها حروف الفبا میزاریم بازار خیلی باهوش و هوشیار شده. خیلیا که سهم و باد کردن الان توش موندنح و ص تو وبیمه، الف تو کسرام، سین تو زنگان و وگستر، ح.ج تو بکاب، دال ر تو شلیا، میم تو فولای. سهم باد کردنم دیگه کار راحتی نیست. موقع فروش گیر میکنن اینقدر مجبور میشن بالا پایین کنن فقط کارمزد میدن به کارگزاری بازار خیلی زرنگ شدهاینا همه منتظر یه بازار خوبن که فرار کنن بد بین
  محمد حسینخانی(@jeda00675)
  #وگستر اسامی سهم بادکن ها حذف شده و به جای آنها حروف الفبا میزاریم بازار خیلی باهوش و هوشیار شده. خیلیا که سهم و باد کردن الان توش موندنح و ص تو وبیمه، الف تو کسرام، سین تو زنگان و وگستر، ح.ج تو بکاب، دال ر تو شلیا، میم تو فولای. سهم باد کردنم دیگه کار راحتی نیست. موقع فروش گیر میکنن اینقدر مجبور میشن بالا پایین کنن فقط کارمزد میدن به کارگزاری بازار خیلی زرنگ شدهاینا همه منتظر یه بازار خوبن که فرار کنن بد بین
  محمد حسینخانی(@jeda00675)
  #فولای اسامی سهم بادکن ها حذف شده و به جای آنها حروف الفبا میزاریم بازار خیلی باهوش و هوشیار شده. خیلیا که سهم و باد کردن الان توش موندنح و ص تو وبیمه، الف تو کسرام، سین تو زنگان و وگستر، ح.ج تو بکاب، دال ر تو شلیا، میم تو فولای. سهم باد کردنم دیگه کار راحتی نیست. موقع فروش گیر میکنن اینقدر مجبور میشن بالا پایین کنن فقط کارمزد میدن به کارگزاری بازار خیلی زرنگ شدهاینا همه منتظر یه بازار خوبن که فرار کنن بد بین
  محمد حسینخانی(@jeda00675)
  #خودرو اسامی سهم بادکن ها حذف شده و به جای آنها حروف الفبا میزاریم بازار خیلی باهوش و هوشیار شده. خیلیا که سهم و باد کردن الان توش موندنح و ص تو وبیمه، الف تو کسرام، سین تو زنگان و وگستر، ح.ج تو بکاب، دال ر تو شلیا، میم تو فولای. سهم باد کردنم دیگه کار راحتی نیست. موقع فروش گیر میکنن اینقدر مجبور میشن بالا پایین کنن فقط کارمزد میدن به کارگزاری بازار خیلی زرنگ شدهاینا همه منتظر یه بازار خوبن که فرار کنن بد بین
  محمد حسینخانی(@jeda00675)
  #ذوب اسامی سهم بادکن ها حذف شده و به جای آنها حروف الفبا میزاریم بازار خیلی باهوش و هوشیار شده. خیلیا که سهم و باد کردن الان توش موندنح و ص تو وبیمه، الف تو کسرام، سین تو زنگان و وگستر، ح.ج تو بکاب، دال ر تو شلیا، میم تو فولای. سهم باد کردنم دیگه کار راحتی نیست. موقع فروش گیر میکنن اینقدر مجبور میشن بالا پایین کنن فقط کارمزد میدن به کارگزاری بازار خیلی زرنگ شدهاینا همه منتظر یه بازار خوبن که فرار کنن بد بین
  محمد حسینخانی(@jeda00675)
  #شلیا اسامی سهم بادکن ها حذف شده و به جای آنها حروف الفبا میزاریم بازار خیلی باهوش و هوشیار شده. خیلیا که سهم و باد کردن الان توش موندنح و ص تو وبیمه، الف تو کسرام، سین تو زنگان و وگستر، ح.ج تو بکاب، دال ر تو شلیا، میم تو فولای. سهم باد کردنم دیگه کار راحتی نیست. موقع فروش گیر میکنن اینقدر مجبور میشن بالا پایین کنن فقط کارمزد میدن به کارگزاری بازار خیلی زرنگ شدهاینا همه منتظر یه بازار خوبن که فرار کنن بد بین
  محمد حسینخانی(@jeda00675)
  #شپلی اسامی سهم بادکن ها حذف شده و به جای آنها حروف الفبا میزاریم بازار خیلی باهوش و هوشیار شده. خیلیا که سهم و باد کردن الان توش موندنح و ص تو وبیمه، الف تو کسرام، سین تو زنگان و وگستر، ح.ج تو بکاب، دال ر تو شلیا، میم تو فولای. سهم باد کردنم دیگه کار راحتی نیست. موقع فروش گیر میکنن اینقدر مجبور میشن بالا پایین کنن فقط کارمزد میدن به کارگزاری بازار خیلی زرنگ شدهاینا همه منتظر یه بازار خوبن که فرار کنن بد بین
  محمد حسینخانی(@jeda00675)
  #شپلی اسامی سهم بادکن ها حذف شده و به جای آنها حروف الفبا میزاریم بازار خیلی باهوش و هوشیار شده. خیلیا که سهم و باد کردن الان توش موندنح و ص تو وبیمه، الف تو کسرام، سین تو زنگان و وگستر، ح.ج تو بکاب، دال ر تو شلیا، میم تو فولای. سهم باد کردنم دیگه کار راحتی نیست. موقع فروش گیر میکنن اینقدر مجبور میشن بالا پایین کنن فقط کارمزد میدن به کارگزاری بازار خیلی زرنگ شدهاینا همه منتظر یه بازار خوبن که فرار کنن خوش بین
  محمد حسینخانی(@jeda00675)
  #ذوب وگستر فرصت خرید داده سفته بازا تازه میخوان حرکت اش بدن
  محمد حسینخانی(@jeda00675)
  #شپلی فرصت خرید داده سفته بازا تازه میخوان حرکت اش بدن
  محمد حسینخانی(@jeda00675)
  #شپلی وگستر 10 درصد نوسان امروز صف خرید میشود برای روز های بعد
  محمد حسینخانی(@jeda00675)
  #شپلی وگستر 10 درصد امروز داد
  محمد حسینخانی(@jeda00675)
  #شپلی مگه دیوونه ی شپلی بخری برو وگستر بخر اگه تو بازار منفی تو یکماه سود 20 درصد نکردی تف کن تو صورت من
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت نمادهای زیر برای بازه یک ماهه معاملاتی آتی چیست؟( تاثیر در امتیاز دهی)
#SECTIONS#
#LOGO# #SYMBOL#
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت یک ماهه نماد ##SYMBOL# چیست؟