03:00
  • وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • ۸۵،۵۸۸.۸
   -۲۰۹.۶۱
  • ارزش بازار
  • ۳،۳۷۸،۶۴۳ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۶/۰۷/۰۲    ۱۲:۳۵

دعوت از دوستان

دعوت از دوستان

javad1212

جواد نوری عضو از ۱۳۹۴/۱۰/۲۴

  جواد نوری(@javad1212)
  #ذوب حرف زدن ازاینکه کی از ذوب خارج بشیم خیلی زود است حالا حالا باذوب خیلی کار داریم.هنوز اتفاقات اساسی زیادی در راه است.
  جواد نوری(@javad1212)
  #کچینی این کثافتهاهنوزسود4سال پیش منونداده اند.
  جواد نوری(@javad1212)
  #ذوب کسانی که به عده ای صفت ولدزنا ویایک سری اتهامات بدون مدرک وسندمیزنندروز قیامت جلوشان را میگیرندچرا به بچه مردم که حلال زاده بودچنین تهمت ناروایی زدیدچه حرفی برای گفتن داریداین گناه هاوتهمت هااز زمره آن گناهانی است که به این سادگی هابخشیده نخواهدشد.آیااگرطرف مقابل ویادیگران این تهمت ها را برای شمابزنندلبخندمیزنید؟بخاطردنیای پست وبی ارزش خودتان را جهنمی نکنید.
  جواد نوری(@javad1212)
  #ذوب درتاییدسخنان دوست عزیزمان آقای مقامی بایدبگم دوستان کسانی که ذوب را چه باپیشنهادآقای رضایی خریده باشندوچه باتصمیم خودشان ویاکانال های دیگه خریده باشندنوع خریدشان خارج از این دو مقوله نیست.یابادید بلندمدت خریدندبنابراین بایدحدودیکسال صبرکنندودیگه لازم نیست با دو سه روز منفی شدن بیان فحش وناسزا به این و ان بگن.هرچندمطمئن هستم سهامداران واقعی بلندمدتی اهل اینکار نیستندچون میدوننددیر یا زود سهمشان به هدف موردنظرخواهدرسید.اماعده ای هم سهم را برای نوسانگیری خریدکرده اند.این دوستان اگه بلدندنوسانگیری بکنندبسم الله.اگه بلدنیستنداین میان باز آقای رضایی چه گناهی دارندکه بهش فحاشی میکنندمگه اصلا"این آقاسفارش به نوسانگیری میکنندکه میاییدوناسزا بهش میگید.مگه اینکه پشت این ناسزاگویی ها اهداف دیگه ای نهفته باشد.
  جواد نوری(@javad1212)
  #ذوب جناب اردیبهشت شماخوتان مشکوک میزنیدمن نمی دانم چه پدرکشتگی با رضایی وزاغیان داریدهرروز آنهم نه یکبار و دوبار چندبار مطلب برعلیه آنها مینویسیدواز پیران تعریف میکنید.ازیه طرف مینویسیدکه آنهانوسان گیری میکنندوازطرف دیگه میگیدقیمت ورشدذوب را به آینده حواله میکنند.حداقل همه فهمیده اند که این دونفر بنیادی کار میکنندواین پیران است که که بصورت نوسانی کارمیکند.هرکه اعتقاد به هرکه داره ازاده هرطورکه دلش میخواهدکارکند.آینده نزدیک ونچندان دور هم نشان خواهدداد که کی حرف حق میزنه.
  جواد نوری(@javad1212)
  #شلرد بعیدمیدانم که دیگه افزایش سرمایه دیگه ای در کارباشدشرکت خودش رابرای تولید آماده میکنه این خبر فکرکنم مربوط به دو سال پیش بایدباشدکه شرکت میخواست درطول دو با سه سال افزایش سرمایه بدهدکه این موضوع اتفاق افتاده است.منطقا"نیزاین خبرنمی تواندواقعییت داشته باشدچون ازصرفه اقتصادی می افتد.
  جواد نوری(@javad1212)
  #ذوب خدارا شکر کانال ها وافرادی که میگفتندازشنبه تادوشنبه ذوب صف فروش میشه به سنگ خورد ورو سیاهی به زغال مانداگه مردبودندحداقل یه عذرخواهی خشک وخالی میکردند.
  جواد نوری(@javad1212)
  #ذوب بولتن خبر اقتصادی: #ذوب با همراهی معاونان وزیر صنعت معدن و تجارت: # ذوب_آهن، نخستین مقصد شریعتمداری پس از معارفه شد✅ محمد شریعتمداری وزیر جدید صنعت معدن و تجارت،‌ بعد از ظهر امروز و ساعتی پس از معارفه عازم ذوب آهن اصفهان شد.✅ در این سفر وزیر صنعت، معدن و تجارت دیداری با مدیر عامل و سایر مدیران قدیمی ترین شرکت ذوب آهن در ایران،‌ خواهد داشت.✅ شریعتمداری همچنین از سایت های تولیدی شامل کوره های ذوب و خطوط نورد و همچنین طرح های توسعه ذوب آهن اصفهان بازدید می کند.✅ سهام شرکت #ذوب_آهن طی سال ها و دهه گذشته به بخش غیردولتی واگذار شده و این شرکت به صورت خصوصی اداره می شود.
  جواد نوری(@javad1212)
  #ذوب ذوب هنوزدرابتدای راه است.دریکسال پیش رو منتظرتعدیل های پی در پی هستیم.
  جواد نوری(@javad1212)
  #شلرد اگه اشتباه نکنم شلردبدلیل واقع شدن در منطقه محروم تاچندین سال هم از معافیت مالیاتی برخوردار است که هزینه های آنرا کاهش میدهد
  جواد نوری(@javad1212)
  #شلرد هزینه های شپدیس هم به لحاظ قدیمی واستهلاک زیاد قطعات وتجهیزات بمراتب بیسترازشلرد خواهدبود
  جواد نوری(@javad1212)
  #ذوب اآنهایی که هی دم از سقوط ذوب میزننددراین تاپیک چکار میکنندفقط نگندکه دلشان بحال ما میسوزدکه هیچکس باور نمی کنه.فقط یک دلیل برای حضور چنین افرادی در این تاپیک وجود دارد و آن چیزی نیست جزاینکه این افراد نوسانگیرهستندومیخان بابدبینی قیمت سهمو سه چهاردرصدپایین بیاورندوسهموبخرن سپس بازباسه چهاردرصد افزایش قیمت آنرا بفروشندواین داستان همچنان ادامه دارد.اماخوشبختانه این نوسانگیران به دو دلیل موفق به این کارنمیشن.اول بالابودن حجم سهم.دوم وجودبازارگردان.
  جواد نوری(@javad1212)
  #ذوب اگه در ذوب با اینهمه خبرمثبت سودنکنیم مطمئنا"درهیچ سهم دیگری نیز سودنخواهیم کرد یه عده فقط بعضی سهام هایی را می بینندکه باسفته بازی بالا میرن ووسوسه میشن که برن به چنین سهامی.اماافسوس زمانی وارد میشن که سفته بازان سهموخالی میکنندوبرای احساسی ها جز ضرر وافسوس چیزی باقی نمی ماند.بنده خودم در ذوب جز سودچیزدیگه ای ندیده ام.از این شاخه به آن شاخه پریدن هم فایده ای نداره.
  جواد نوری(@javad1212)
  #ذوب حقوقی دیگه با چه زبونی بگه که بزودی خبرهایی میشه.
  جواد نوری(@javad1212)
  #شلرد مهمترین نکته ای که این سهم داره این است که اغلب کسانی که این سهمو میخرن برای سال آینده است لذا اگه قیمت سهم پایین هم بیادهیچ ناراحت هم نیستندمگه کسانیکه برای نوسانگیری خریده کزده باشند.
  جواد نوری(@javad1212)
  #شلرد امروز70000تای دیگه هم اضافه کردم.روزهای خوش شلردچندان دور نیست.حسنی که این سهم داره اکثرسهامدارانش بالای یکصدهزار هستندوهر روز ازسهامدارن خرده پا هم کم میشه.قدر زر زرگر شناسد.کسانی که این سهمو دارنداکثرا"کسانی هستندکه بیشترین درصدپرتفوی خودشان را به این سهم اختصاص داده اند.این سهم واقعا"وسوسه کننده است.
  جواد نوری(@javad1212)
  #شلرد همیشه فروش حقوقی نشان بدی نیست.بعضی مواقع نشانگر روزهای خوش سهم هم است.دو سه روز آینده مشخص میشه.
  جواد نوری(@javad1212)
  دوستان بنده کاری ندارم که دست رضایی وزاغیان بابعضی از افراد شرکت در یک کاسه است یانیست چون هیچکدام برام ثابت شده نیست واینوخدا میداند.اما اینکه بعضی از افرادمیان به ایشان نسبت حرام زا دگی میزننداگه روز قیامت نتونند آنرا ثابت بکنندمجازات سختی در انتظارشان هست چون مرتکب گناه بسیار بزرگی میشوند.
  جواد نوری(@javad1212)
  #شلرد شلردتازمانی که به 500تومن نرسیده هیچ مبارک بادی نخواهم گفت.شلرد هنوز ازقیمت واقعی خودش خیلی فاصله داره.شرکتی که تاکمتراز یکسال دیگه به بهره برداری میرسه وتولیداوره وامونیاک آن جزوه سه شرکت برترکشور خواهدشداین قیمت براش خجالت آور است.هنوزتا سودهای نجومی و روئایایی خیلی فاصله داریم.فعلا"وقت جمع آوری سهم باقیمتهای مفت ومجانی است.
  جواد نوری(@javad1212)
  #شلرد اگه بقانون باشه یک یا حداکثردو روز بعداز اعلام گزارش سه ماهه بایدباز بشه یعنی فردا.ولی اینجابورس ایران است.
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت نمادهای زیر برای بازه یک ماهه معاملاتی آتی چیست؟( تاثیر در امتیاز دهی)
#SECTIONS#
#LOGO# #SYMBOL#
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت یک ماهه نماد ##SYMBOL# چیست؟