16:37
  • وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • ۸۵،۶۲۸.۸
   ۱۱۱.۹۴
  • ارزش بازار
  • ۳،۴۱۸،۱۱۳ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۶/۰۷/۰۴    ۱۳:۴۴

دعوت از دوستان

دعوت از دوستان

irangold1990

ایران ایرانی عضو از ۱۳۹۳/۱۰/۲۱

  ایران ایرانی(@irangold1990)
  ایران ایرانی(@irangold1990)
  #شاندیز دوستان طبق گفته وکیل پدیده اینکه کسی اصل پولش بالای 200 تومن باشه باید با ملک تجاری عوض کنه یا همون تهاتر کنه اجباریه یا اختیاریه؟شاید کسی پولش رو بخواد اگه کسی میدونه خواهشا جواب بده.
  ایران ایرانی(@irangold1990)
  #شاندیز http://www.padide.com/news/7303/%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-500-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D9%86%D8%AE%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%DA%A9%DB%8C%D8%B4
  ایران ایرانی(@irangold1990)
  #شاندیز http://www.padide.com/Content/Files/Editor1/broyaii1.jpg
  ایران ایرانی(@irangold1990)
  #شاندیز http://www.padide.com/news/7302/%D9%87%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87
  ایران ایرانی(@irangold1990)
  #شاندیز http://www.ecocenter.ir/news/%D8%B2%D9%86%DA%AF-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%9F.html?tem=inner
  ایران ایرانی(@irangold1990)
  #شاندیز http://www.ecocenter.ir/news/%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-DDOS-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%8A%D8%AA-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86.html?tem=inner
  ایران ایرانی(@irangold1990)
  #شاندیز http://www.ecocenter.ir/news/%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%AC-%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%AF.html?tem=inner
  ایران ایرانی(@irangold1990)
  #شاندیز اکوسنتر:روز گذشته خبری بسیار ناراحت کننده در خروجی وب سایت ها قرار گرفت که دل سهام داران و حتی کسانی که سهام خود را به فروش رسانده اند به درد آمد. این خبر حاکی از بی کار شدن 10 هزار نفر از کارگران پدیده به صورت مستقیم و غیر مستقیم بود.
  ایران ایرانی(@irangold1990)
  #شاندیز http://www.ecocenter.ir/news/%D8%B9%D8%B6%D9%88-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3:-%D8%A2%D9%86%DA%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%AE-%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA.html?tem=inner
  ایران ایرانی(@irangold1990)
  #شاندیز http://www.ecocenter.ir/news/%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85.html?tem=inner
  ایران ایرانی(@irangold1990)
  #شاندیز http://www.ecocenter.ir/news/%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-10-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87.html?tem=inner
  ایران ایرانی(@irangold1990)
  #شاندیز http://www.padide.com/news/7294/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%B9%DA%A9%D9%88%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B2
  ایران ایرانی(@irangold1990)
  #شاندیز http://www.padide.com/news/7292/%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B2
  ایران ایرانی(@irangold1990)
  #شاندیز http://www.padide.com/news/7293/%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-
  ایران ایرانی(@irangold1990)
  اکوسنتر: مدیرعامل شرکت پدیده شاندیز: رایزنیهای فشرده هیات مدیره پدیده با مدیران کشور / پیروزی از آن کسانیست که راهشان را پیوسته بپیمایند
  ایران ایرانی(@irangold1990)
  #شاندیز اکوسنتر: مدیرعامل شرکت پدیده شاندیز: رایزنیهای فشرده هیات مدیره پدیده با مدیران کشور / پیروزی از آن کسانیست که راهشان را پیوسته بپیمایند
  ایران ایرانی(@irangold1990)
  #شاندیز http://ecocenter.ir/news/%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF.html?tem=inner
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت نمادهای زیر برای بازه یک ماهه معاملاتی آتی چیست؟( تاثیر در امتیاز دهی)
#SECTIONS#
#LOGO# #SYMBOL#
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت یک ماهه نماد ##SYMBOL# چیست؟