06:05
  • وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • ۸۲،۰۷۵
   ۵۸.۸۱
  • ارزش بازار
  • ۳،۲۳۶،۸۹۳ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۶/۰۵/۳۰    ۱۳:۳۱

دعوت از دوستان

دعوت از دوستان

fgh

فرهاد قانع عضو از ۱۳۹۳/۰۳/۰۵

  فرهاد قانع(@fgh)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  وبصادر10681066-0.19 %100 %

  #سبد
  فرهاد قانع(@fgh)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  وبصادر10681066-0.19 %100 %

  #سبد
  فرهاد قانع(@fgh)
  #سبد فاراک (2.38%) مبین (97.62%)
  فرهاد قانع(@fgh)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  فاراک254926242.94 %2.38 %
  مبین31973106-2.85 %97.62 %

  #سبد
  فرهاد قانع(@fgh)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  رتاپح18001572-12.67 %5.12 %
  فاراکح231424425.53 %39.76 %
  پارسان313531450.32 %5.12 %
  فولاژح639630-1.41 %4.1 %
  فاذر303430480.46 %19.85 %
  فایرا669667210.37 %6.57 %
  فاراک377837780 %14.76 %
  واتیح7207250.69 %4.72 %

  #سبد
  فرهاد قانع(@fgh)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  حسینا420014886516.34 %100 %

  #سبد
  فرهاد قانع(@fgh)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  فاذر319233815.92 %8.44 %
  حسینا421714653910.36 %27.1 %
  رتاپح17721572-11.29 %13.08 %
  سپاس11281117404.07 %11.72 %
  حتاید521356849.04 %28.37 %
  حکشتی3678412312.1 %10.29 %
  فاراکح1980231516.92 %1.02 %

  #سبد
  فرهاد قانع(@fgh)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  فاذر319233344.45 %7.93 %
  حسینا421714653910.36 %25.82 %
  رتاپح17721572-11.29 %12.46 %
  حتاید521356849.04 %27.03 %
  حکشتی367840289.52 %9.58 %
  فاراکح1980231516.92 %0.97 %
  فایرا705573033.52 %16.21 %

  #سبد
  فرهاد قانع(@fgh)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  حسینا420014653910.8 %22.02 %
  پارسانح1660238343.55 %45.11 %
  فاراکح1980231516.92 %32.87 %

  #سبد
  فرهاد قانع(@fgh)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  خراسان733873680.41 %13.86 %
  دیران60285989-0.65 %8.45 %
  فاذر31923150-1.32 %4.44 %
  داسوه16298167452.74 %15.75 %
  کی بی سی57505665-1.48 %5.33 %
  حسینا42171422130.1 %13.89 %
  رتاپح17721572-11.29 %7.39 %
  سپاس10094103622.66 %9.74 %
  حتاید521352560.82 %14.83 %
  حکشتی367838133.67 %5.38 %
  فاراکح198019870.35 %0.93 %

  #سبد
  فرهاد قانع(@fgh)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  کی بی سی57335665-1.19 %14.1 %
  حسینا42001422130.5 %19.75 %
  پارسانح1660204423.13 %38.26 %
  فاراکح198019870.35 %27.89 %

  #سبد
  فرهاد قانع(@fgh)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  خراسان733873550.23 %14.8 %
  دیران60285993-0.58 %9.05 %
  فاذر31923159-1.03 %4.77 %
  داسوه16298167082.52 %16.81 %
  کی بی سی57505668-1.43 %5.7 %
  حسینا42001422770.66 %6.38 %
  رتاپح17721572-11.29 %7.91 %
  سپاس10094103722.75 %10.44 %
  حخزر82508208-0.51 %2.48 %
  حتاید521352741.17 %15.92 %
  حکشتی367838093.56 %5.75 %

  #سبد
  فرهاد قانع(@fgh)
  #سبد خراسان (15.48%) داسوه (17.29%) کی بی سی (5.83%) حسینا (21.29%) رتاپح (8.28%) کفرا (7.44%) سپاس (10.78%) حخزر (2.56%) حتاید (11.06%)
  فرهاد قانع(@fgh)
  #سبد خراسان (15.48%) داسوه (17.29%) کی بی سی (5.83%) حسینا (21.29%) رتاپح (8.28%) کفرا (7.44%) سپاس (10.78%) حخزر (2.56%) حتاید (11.06%)
  فرهاد قانع(@fgh)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  خراسان733873470.12 %15.48 %
  داسوه16298164080.67 %17.29 %
  کی بی سی57505530-3.83 %5.83 %
  حسینا360754041512.03 %21.29 %
  رتاپح17721572-11.29 %8.28 %
  کفرا940094140.15 %7.44 %
  سپاس10094102281.33 %10.78 %
  حخزر82508103-1.78 %2.56 %
  حتاید502052484.54 %11.06 %

  #سبد
  فرهاد قانع(@fgh)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  خراسان716674794.37 %7.55 %
  زاگرس15169152950.83 %7.72 %
  وامید24392349-3.69 %8.31 %
  فارس10390107213.19 %27.06 %
  وغدیر29922933-1.97 %7.07 %
  ثتران23102309-0.04 %11.66 %
  تاپیکو23842310-3.1 %5.83 %
  دارو73377046-3.97 %0.11 %
  غبشهر734073930.72 %7.47 %
  شپدیس15056150730.11 %11.42 %
  کی بی سی57505739-0.19 %5.8 %

  #سبد
  فرهاد قانع(@fgh)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  کی بی سی573357390.1 %41.93 %
  حسینا36080361350.15 %58.07 %

  #سبد
  فرهاد قانع(@fgh)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  خراسان716674323.71 %8.78 %
  زاگرس1516915059-0.73 %8.86 %
  وامید24392350-3.65 %9.69 %
  فارس10390107613.57 %31.67 %
  وغدیر29922929-2.11 %8.24 %
  تاپیکو23842296-3.69 %6.76 %
  دارو73377046-3.97 %0.13 %
  غبشهر679771124.63 %12.56 %
  شپدیس15056150640.05 %13.3 %

  #سبد
  فرهاد قانع(@fgh)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  خراسان713973262.62 %8.7 %
  وامید24392399-1.64 %10.98 %
  فارس10390107853.8 %35.24 %
  وغدیر29922946-1.54 %9.2 %
  تاپیکو23842294-3.78 %7.5 %
  دارو73377046-3.97 %0.15 %
  غبشهر679768671.03 %13.46 %
  شپدیس15056150750.13 %14.78 %

  #سبد
  فرهاد قانع(@fgh)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  خراسان713972631.74 %13.36 %
  وامید24392400-1.6 %17 %
  وغدیر29922954-1.27 %14.27 %
  تاپیکو23842294-3.78 %11.6 %
  دارو73377046-3.97 %0.23 %
  غبشهر679768100.19 %20.66 %
  شپدیس15056150780.15 %22.88 %

  #سبد
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت نمادهای زیر برای بازه یک ماهه معاملاتی آتی چیست؟( تاثیر در امتیاز دهی)
#SECTIONS#
#LOGO# #SYMBOL#
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت یک ماهه نماد ##SYMBOL# چیست؟