02:48
  • وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • ۸۶،۴۳۰.۶
   ۶۶۲.۵۶
  • ارزش بازار
  • ۳،۴۶۲،۵۳۴ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۶/۰۷/۲۹    ۱۲:۳۶

دعوت از دوستان

دعوت از دوستان

dastjerdi

احمد دستجردی عضو از ۱۳۹۲/۱۲/۲۳

  احمد دستجردی(@dastjerdi)
  #سبد پارسان (47.3%) ورنا (1.1%) تاپیکو (26.12%) شخارک (10.17%) فاذر (4.81%) وخارزم (4.09%) مرقام (3.26%) تایرا (3.14%)
  احمد دستجردی(@dastjerdi)
  #سبد پارسان (47.3%) ورنا (1.1%) تاپیکو (26.12%) شخارک (10.17%) فاذر (4.81%) وخارزم (4.09%) مرقام (3.26%) تایرا (3.14%)
  احمد دستجردی(@dastjerdi)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  پارسان92137811-15.22 %47.3 %
  ورنا15071089-27.74 %1.1 %
  تاپیکو499751773.6 %26.12 %
  شخارک20150201580.04 %10.17 %
  فاذر212621310.24 %4.81 %
  وخارزم14691398-4.83 %4.09 %
  مرقام254525841.53 %3.26 %
  تایرا414241490.17 %3.14 %

  #سبد
  احمد دستجردی(@dastjerdi)
  #سبد پارسان (47.3%) ورنا (1.1%) تاپیکو (26.12%) شخارک (10.17%) فاذر (4.81%) وخارزم (4.09%) مرقام (3.26%) تایرا (3.14%)
  احمد دستجردی(@dastjerdi)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  تیپیکو67826588-2.86 %0.4 %
  بمپنا1471814352-2.49 %4.38 %
  پترول24292322-4.41 %2.84 %
  ثتران269027622.68 %3.37 %
  شبندر12583132405.22 %24.26 %
  پارسان93218504-8.77 %20.77 %
  رکیش662567011.15 %2.05 %
  رانفور28200284770.98 %6.96 %
  مداران31402958-5.8 %12.97 %
  تاپیکو49974873-2.48 %2.98 %
  ارفع3000453851.27 %0.17 %
  شرانل14700147620.42 %6.69 %
  وتجارت14851255-15.49 %2.3 %
  خکاوه1000978-2.2 %1.79 %
  حخزر5350614614.88 %0.19 %
  خمحرکه29142484-14.76 %0.76 %
  حفاری62435979-4.23 %3.65 %
  اخابر36003406-5.39 %1.04 %
  رمپنا7018800214.02 %2.44 %

  #سبد
  احمد دستجردی(@dastjerdi)
  #سبد تیپیکو (0.4%) بمپنا (4.38%) پترول (2.84%) ثتران (3.37%) شبندر (24.26%) پارسان (20.77%) رکیش (2.05%) رانفور (6.96%) مداران (12.97%) تاپیکو (2.98%) ارفع (0.17%) شرانل (6.69%) وتجارت (2.3%) خکاوه (1.79%) حخزر (0.19%) خمحرکه (0.76%) حفاری (3.65%) اخابر (1.04%) رمپنا (2.44%)
  احمد دستجردی(@dastjerdi)
  #سبد تیپیکو (0.4%) بمپنا (4.38%) پترول (2.84%) ثتران (3.37%) شبندر (24.26%) پارسان (20.77%) رکیش (2.05%) رانفور (6.96%) مداران (12.97%) تاپیکو (2.98%) ارفع (0.17%) شرانل (6.69%) وتجارت (2.3%) خکاوه (1.79%) حخزر (0.19%) خمحرکه (0.76%) حفاری (3.65%) اخابر (1.04%) رمپنا (2.44%)
  احمد دستجردی(@dastjerdi)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  تیپیکو678269332.23 %0.71 %
  بمپنا14718150011.92 %7.64 %
  پترول24292107-13.26 %4.29 %
  ثتران269027150.93 %5.53 %
  شبندر1414912283-13.19 %12.52 %
  پارسان93218615-7.57 %35.12 %
  رانفور26693288638.13 %11.77 %
  وپاسار285028780.98 %5.87 %
  وبصادر10931046-4.3 %5.33 %
  مداران284331209.74 %3.18 %
  والبر590460883.12 %3.1 %
  تاپیکو49974853-2.88 %4.95 %

  #سبد
  احمد دستجردی(@dastjerdi)
  #سبد تیپیکو (0.71%) بمپنا (7.64%) پترول (4.29%) ثتران (5.53%) شبندر (12.52%) پارسان (35.12%) رانفور (11.77%) وپاسار (5.87%) وبصادر (5.33%) مداران (3.18%) والبر (3.1%) تاپیکو (4.95%)
  احمد دستجردی(@dastjerdi)
  #سبد تیپیکو (8.94%) بمپنا (7.01%) پترول (3.94%) ثتران (5.07%) شبندر (11.48%) پارسان (32.2%) رانفور (10.79%) وپاسار (5.38%) وبصادر (4.89%) مداران (2.92%) والبر (2.84%) تاپیکو (4.54%)
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت نمادهای زیر برای بازه یک ماهه معاملاتی آتی چیست؟( تاثیر در امتیاز دهی)
#SECTIONS#
#LOGO# #SYMBOL#
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت یک ماهه نماد ##SYMBOL# چیست؟