14:01
  • وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • ۸۲،۳۷۲.۴
   ۲۹۷.۴۴
  • ارزش بازار
  • ۳،۲۴۸،۶۲۹ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۶/۰۵/۳۱    ۱۲:۳۷

*امیر بورسیان *

به من بگوبرای چه شخصیتی احترام قائلی تابدانم چگونه انسانی هستی.این دیدگاه تونشان دهنده تصوری است که درباره انسانیت داری وخواهدگفت که چگونه انسانی خواهیدشد.

دعوت از دوستان

دعوت از دوستان

bisoton

*امیر بورسیان * عضو از ۱۳۹۲/۰۶/۱۰

  *امیر بورسیان *(@bisoton)
  #مبین #وبصادر #شتران #خکاوه #شبندر دوستان تاکیدمیکنم حتماحدضرررادرسهمهای خودمدنظرقراردهیدوآن رارعایت کنید.این یک اصل است که جلوی ضرر راهروقت بگیریدمنفعت است.حدضرردراین اوضاع خراب راحداکثر10%قراردهیدوبیشترازاین مقداربسیارخطرناک است. بد بین
  *امیر بورسیان *(@bisoton)
  #شاخص #شبندر #شپنا #صادرات #مبین متاسفانه اوضاع بورس اصلاخوب نیست وبااین وضعیت شایددرروزهای آینده شاخص حتی به زیر60هزارهم برسد.خریداصلاتوصیه نمی شودوتاتعیین تکلیف مذاکرات روندشاخص همچنان نزولی خواهدبود. بد بین
  *امیر بورسیان *(@bisoton)
  #شاخص #شبندر #شپنا #خودرو #وبصادر هرچندکه ازضررهمه سهامداران متاسفم امامعتقدهستم که هنوزهیچ نشانه مثبتی درسیاستهای کلان کشورومذاکرات هسته ای نمی بینم وازاظهارخوشبینی بعضی دوستان که باحرارت سخن ازصعودشاخص وچنین وچنان می گوینددرشگفتم.سرمایه های خودرابااظهارخوشبینی دیگران بربادندهیدوبایک روزمثبت شدن احتمالی شاخص درچندآینده فریب نخوریدزیراهنوزدربرهمان پاشنه می چرخد.
  *امیر بورسیان *(@bisoton)
  #شپنا #خودرو #شاخص #شتران #وبصادر واقعادرتعجبم که چرابعضی افراداصراردارندکه درروزهای مثبت خریدکنندودرروزهای منفی همان سهم راباضرربفروشند.باکمی دقت در روندیکسال شاخص کاملا مشخص است که هنوزاین روندنزولی است وشاخص واردفازصعودی خودنشده است.چندباربایدبگویم که فقط باموفقیت قطعی درمذاکرات هسته ای روندنزولی تغییرخواهدکردوتاآن زمان امیدی به بازگشت روزهای طلایی بورس نخواهدبود.مراقب سرمایه های خودباشیدودردام هرروزه گرفتارنشید.
  *امیر بورسیان *(@bisoton)
  #تجربه #شبندر #پترول #خپارس #رمپنا یکی ازمهمترین فاکتورهابرای ارزیابی شاخص وتغییرروندحجم کل معاملات وارزش معاملات است وتجربه نشان داده است که ارزش معاملات کمترار400میلیارد وبرای چندروزمتوالی رانبایدجدی گرفت پس مراقب سبزشدن موقت نمادهاوشاخص باشیدوفریب نخورید.برخلاف نظردیگردوستان من معتقدهستم که امروزروزخریدنیست بلکه فرصتی برای خروج ازبیشترسهم هاست.
  *امیر بورسیان *(@bisoton)
  #تجربه #خبر #مبین #شبندر #شاخص متاسفانه شرایط کنونی بورس تکرارروندسال گذشته است وفراموش نکنیم که هنوزهیچ اتفاق مثبت وقطعی دراقتصادکشوروهمچنین مذاکرات هسته ای بوجودنیامده است.باادامه شرایط کنونی ورویدادهای سیاسی درمنطقه چشم اندازروشنی برای بورس متصورنیست فقط وفقط نجات دهنده ازشرایط کنونی موفقیت درمذاکرات هسته ای است که آن هم درابهام است وبااماواگرهای بسیاری روبروست.پس مراقب خریدهای خودباشیدزیراممکن است درآینده خریداری وجودنداشته باشدکه سهم خودرابه اوبفروشید.
  *امیر بورسیان *(@bisoton)
  #خبر #تجربه #شبندر #شاوان #وبصادر دیروز برای انجام کاری به یکی ازبانکهای خصوصی رفته بودم بعدازانجام کاربانکی کارمندبانک گفت آقامی خواهی یک سپرده ویژه با سودسالانه25درصدبازکنی وگفت هرسه ماه سودبه حسابت ریخته می شود. من درآنجابه این موضوع فکرمی کردم که سهامداران بیچاره بورس هرروزمتضررترمی شوندوکسی هم به دادشان نمی رسدامایک سپرده گذاربانک باخیال راحت وبدون استرس 25درصدسودمی گیرد.بااین اوضاع وسرنوشت نامشخص مذاکرات هسته ای بعیداست وضعیت بورس حالاحالاهابهترشود.
  *امیر بورسیان *(@bisoton)
  #تحلیل #شاخص ازمهمترین خصوصیت یک تحلیلگرقابل اعتمادوخبره بورس داشتن بیشترین مطالعه درزمینه های سیاست واقتصادداخلی وروابط بین الملل به طور مداوم وپیگیری همه بازارهای مهم مانندارز وطلا ونفت وبحرانهای منطقه ای ومهم می باشد.باهمه این مواردبعضادراین سایت میبینیم افرادی که کمترین اطلاعات ومطالعه رادارندمتاسفانه بیشترین نظرهاوتحلیلها راقرارمی دهندواین امرسبب گمراهی کاربران دیگرمی شود.دوستان سعی کنیدبیشتروقت خودرابه مطالعه وفراگیری بپردازیدوآنگاه چکیده ارزشمندمطالعات خودرابرای دیگران به ارمغان بیاورید.
  *امیر بورسیان *(@bisoton)
  #شاخص #خبر #بورس ظاهراثرات مثبت مذاکرات درحال پیشخورشدن است واگرتوافق نهایی درتیرماه صورت گیردبه لحاظ تاثیرروانی کم اثرخواهذبودلذامن اوج صعودشاخص درسال 94راحول وحوش همان تیرماه میدانم وبعیدمی دانم خاطرات خوش صعودخیره کننده سال 92 دیگرهیچوقت تکرارشود.بایدبپذیریم که بیشترمعامله گران دردوسال گذشته تجربیات خوبی کسب کرده اندوفهمیده اندکه بورس ایران فقط هرچند سال یکباردوران طلایی دارد.امادرمجموع شرایط بورس ازسال قبل بهترحواهدبود.
  *امیر بورسیان *(@bisoton)
  #شاخص قرمزشدن اکثرنمادهادراین زمان(یعنی بعدازمذاکرات )نشان دهنده واقعیتی است که سرمایه های جدیدواردبورس نشده است وسرمایه داران هنوزبه بازارسرمایه اطمینان کافی ندارندودراین دوسه روزه بعدازمذاکرات فقط سرمایه های داخل بورس باتغییرپورتفوی سهامداران جابجاشده است .این به معنای کندشدن روندشاخص ویاحتی نزولی شدن شاخص درچندروزآینده است.
  *امیر بورسیان *(@bisoton)
  #شاخص #تجربه امروزشاخص رکوردزداماهنوزنمی توان گفت که اطمینان ازدست رفته دریک سال گذشته ترمیم شده است.اکثریت معامله گران هنوزدرترس ودودلی هستندواحتمالادرروزهای آینده این صف های چندمیلیونی نیزمتعادل می شود.به نظرمن ابرازخوشبینی مفرط ویابدبینی هردومضرهستندوقطعاباتجربه صعودبی دروپیکری که شاخص درسال 92داشت دولت اجازه افزایش سریع رابه روندشاخص نخواهددادلذاتحت تاثیرخوشبینان افراطی وبدبینان متضررقرارنگیریدزیراهردوگروه شمارابه بیراهه می برند.
  *امیر بورسیان *(@bisoton)
  #شاخص #تجربه درودبرهمگی دوستان بامروری براتفاقات وفرازونشیب های یکسال گذشته دربورس بزرگترین تجربه ودرس مهم برای قدیمی های بورسی وتازه واردان به بورس آن است که این خبرهاهستندکه تاثیرگذارندواخباراست که چارتهاونمودارهاراخلق میکنندوهمین اخبارضدونقیض هستندکه مسیرآینده رامیسازندباتمام احترام برای افرادی که خودراتحلیل گرتکنیکال میدانندبایدبگویم که تحلیلهاهمگی موخروپسااتفاق هستندوخودازشرایط بیشمارتاثیرمی گیرندوعملاتنهادرشرایط نرمال قابل استنادهستندپس بیش ازارزش آنهاقابل اعتنا نیستندو..........
  *امیر بورسیان *(@bisoton)
  #شاخص پیش بینی من ازروندشاخص در4ماه پیش ومتاسفانه این پیش بینی به حقیقت پیوست..http://www.sahamyab.com/stocktwits/idea/80495822
  *امیر بورسیان *(@bisoton)
  #خبر #شاخص متاسفانه خبرهای خوبی ازمذاکرات به گوش نمی رسد.نیویورک‌تایمز: مذاکره با ایران به‌بن‌بست رسید علی‌رغم حضور مقامات ارشد ایران و شش قدرت جهانی در نیویورک مذاکرات 10 روزه بین دیپلمات‌ها نتوانست به پیشرفتی محسوس دست یابد.دراثراین اخبارامروزدلارنیزتابه این لحظه رشدحدودیک درصدی داشت. بد بین
  *امیر بورسیان *(@bisoton)
  #واتی نمودارواتی نشان ازافت قیمت حدود56٪ دارد وباتوجه به ناوحدود830تومان بنظرمی آیدکه حسابی افت خودراانجام داده ومنتظرتغییرروندصعودی اماباشیب ملایم خواهدبود.
  *امیر بورسیان *(@bisoton)
  #تحلیل #شاخص #سوال مهمترین سوال بورسی مادرهرروزاین است : فرداچه سهمی بخرم؟امابه نظرمن سوال بهتری نیزمی توان ازخودمان بپرسیم واینکه چه وقت مناسب خریدسهم است به عبارتی هرسهمی درزمان مناسب می تواندمناسب خریدباشدنه اینکه چه سهمی بخریم.شماچگونه فکرمی کنید؟
  *امیر بورسیان *(@bisoton)
  #خبر #دلار #سکه دلار 3200 تومان شدصرافان بازار ارز و سکه امروز هر دلار آمریکا را با قیمت 3200 تومان و هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید را با قیمت 934 هزار تومان به متقاضیان می فروشند.به نظرمیرسدکه مذاکرات بامانع برخوردکرده است.
  *امیر بورسیان *(@bisoton)
  #حسینا #خبر شرمن: باید ظرفیت غنی‌سازی ایران کاهش یابدمعاون وزیر امور خارجه آمریکا در ادامه‌ زیاده‌خواهی‌ها از ایران گفت: دستیابی به توافق نهایی تا زمانی که ایران ظرفیت غنی‌سازی‌اش را کاهش ندهد ممکن نخواهد بود.
  *امیر بورسیان *(@bisoton)
  #حسینا بادرنظرگرفتن p/eبرابر5قیمت حسیناحدود1750بایدباشد.الان که12.02p/eاست.دوستان دلگیرنشویدامامواظب حباب قیمتی درسهم باشید.
  *امیر بورسیان *(@bisoton)
  #شاخص #خبر #تحلیل همواره مدت زمان رکودخطرناکترازمیزان ومقداررکوداست. متاسفانه بعدازحدود9ماه شرایط بورس نه تنهابهترنشده است بلکه آن نیمچه امیدهایی هم که دراوائل سقوط شاخص وجودداشت هم ازبین رفته است.عمق رکوددربورس ماکم کم تبدیل به یک اپیدمی وبیماری مزمن شده است.همانطوری که درماههای گذشته گفتم خروج باحداقل ضرربهترین راه است. بد بین
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت نمادهای زیر برای بازه یک ماهه معاملاتی آتی چیست؟( تاثیر در امتیاز دهی)
#SECTIONS#
#LOGO# #SYMBOL#
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت یک ماهه نماد ##SYMBOL# چیست؟