21:09
  • وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • ۹۸،۹۲۳.۵۳
   ۳۲۶.۶۵
  • ارزش بازار
  • ۳،۹۴۳،۸۶۴ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۶/۱۰/۲۷    ۱۳:۲۵

دعوت از دوستان

دعوت از دوستان

ashkan33

ﺍﺷﻜﺎﻥ ﻣﺠﺪ عضو از ۱۳۹۲/۱۰/۱۲

  ﺍﺷﻜﺎﻥ ﻣﺠﺪ(@ashkan33)
  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺳﺎﺯﻯ ﻫﺎ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺸﻪ ﻣﻂﻤﻌﻦ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﺍﻳﻨﺪﻩ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺍﺷﺖ
  ﺍﺷﻜﺎﻥ ﻣﺠﺪ(@ashkan33)
  #خساپا ﺑﺰﻭﺩﻯ ﻣﻨﺘﻆﺮ ﺧﺒﺮﻫﺎﻯ ﺧﻮﺵ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺳﻬﻢ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ +ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﻣﺠﺪﺩ ﺩﺍﺭﺍﻳﻰ ﻫﺎ و ﺑﻮﺷﺶ ﺯﻳﺎﻥ +ﻗﺮﺍﺩﺍﺩ ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎﻯ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﺎﺭﺟﻰ + ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ 50% ﻭﺗﻌﺪﻳﻞ ﺑﻴﺶ ﺑﻴﻨﻰ ﺳﻮﺩ خوش بین
  ﺍﺷﻜﺎﻥ ﻣﺠﺪ(@ashkan33)
  #خساپا ﺍﺯ ﻓﺮﺩﺍ ﺭﻭﻧﺪ ﺣﻤﺎﻳﺘﻰ ﺍﺯ ﺳﻬﻢ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﻴﺸﻪ ﻣﻂﻤﻌﻨﻦ ﺭﺷﺪ ﻗﻴﻤﺘﻴﺶ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﻴﺸﻪ ا خوش بین
  ﺍﺷﻜﺎﻥ ﻣﺠﺪ(@ashkan33)
  #خساپا ﺳﺎﻳﺒﺎ ﺻﻌﻮﺩ ﻗﻴﻤﺘﻴﺶ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﻭﺍﺧﺮ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﻩ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﻴﻜﻨﻪ ﻓﺮﻳﺐ ﺑﺎﺯﻯ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻫﺎ ﺭﻭ ﻧﺨﻮﺭید ﻛﻪ ﺑﻌﺪ ﺭﻓﻊ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺧﻮﺩﺭﻭﻳﻰ ﺍﺧﺮ ا ﻴﻦ ماه ﺭﺷﺪ ﺧﻮﺩﺭﻭﻳﻰ ﻫﺎ ﺍﻏﺎﺯ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ +++++++++++++_ خوش بین
  ﺍﺷﻜﺎﻥ ﻣﺠﺪ(@ashkan33)
  #خودرو ﺧﺒﻬﻤﻦ ﺳﺎﻳﺒﺎ خکستر- خوش بین
  ﺍﺷﻜﺎﻥ ﻣﺠﺪ(@ashkan33)
  #خودرو ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺭﻓﻊ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺧﻮﺩﺭﻭﻳﻰ ﺗﺎ ﺍﺧﺮ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﻩ ﻛﺮﻭﻩ ﺧﻮﺩﺭﻭﻳﻰ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺗﻮ ﻧﻤﺎﺩ ﺧﻮﺩﺭﻭ -ﺧﺒﻬﻤﻦ -ﺳﺎﻳﺒﺎ ﻭﺧﻜﺴﺘﺮ ﺷﺎﻫﺪ ﺭﻭﻧﺪ ﺻﻌﻮﺩﻯ ﻭﺭﺷﺪ ﻗﻴﻤﺘﻰ ﺗﺎ ﺍﺳﻔﻨﺪ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ ﺷﻚ نکنید خوش بین
  ﺍﺷﻜﺎﻥ ﻣﺠﺪ(@ashkan33)
  #خودرو ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ به رفع تحریم خودرویی تا اخر این ماه صعود خودرویی از فردا شروع میشه خصوصا تو نماد خودرو-خبهمن و سایبا و خکستر و اﻓﺰﺍﻳﺶ قیمتی خوبی خواهند داشت شک نکنید خوش بین
  ﺍﺷﻜﺎﻥ ﻣﺠﺪ(@ashkan33)
  #خساپا ﺑﻬﺮﺣﺎﻝ ﻧﻮﺑﺘﻰ ﻫﻢ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭﻳﻰ ﻫﺎﺳﺖ ﺷﻚ نکنید خوش بین
  ﺍﺷﻜﺎﻥ ﻣﺠﺪ(@ashkan33)
  ﺷﻤﺎ ﺯﻳﺎﺩ ناامید نباش از فردا روند صعودی خودرویی ها رو ببین .ﺑﻬﺮﺣﺎﻝ نوبتی هم باشه نوبت ایناست شبندر و تابیکو هم دارم ولی خدایش بدجور رو اعصابن افﺗﺎﺩﻩ دست سفته بازا و ﺑﻪ ادم استرس زیﺍﺩﻯ میدن
  ﺍﺷﻜﺎﻥ ﻣﺠﺪ(@ashkan33)
  #خساپا S300 ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺟﺪﻳﺪ ﺳﺎﻳﺒﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻴﻨﻰ ﺍﺳﺖ ﺗﻮ ﺭﻧﺞ ﻗﻴﻤﺘﻰ ﺳﻤﻨﺪ ﺍﻛﻪ ﺟﺪﻳﺪﺍ ﺍﺯ ﺟﺎﺩﻩ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺭﺩ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﺗﺒﻠﻴﻐﺶ ﺭﻭ ﺭﻭ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺍﻳﺒﺎ ﻣﻴﺒﻴﻨﻴﺪ ﺑﺎ 5ﺳﺎﻝ ﻛﺎﺭﺍﻧﺘﻰ ﻳﺎ 50ﻫﺰﺍﺭ کیلومتر خوش بین
  ﺍﺷﻜﺎﻥ ﻣﺠﺪ(@ashkan33)
  #خساپا ****ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺒﺎ ﻭﺍﻏﺎﺯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺟﺪﻳﺪ S300 ﺩﺭ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎﻩ ﺧﺒﺮ ﻫﺎﻯ ﺧﻮﺑﻰ ﺍﺯﺍﻳﻦ ﻛﺮﻭﻩ ﻣﻴﺮﺳﻪ و ﻣﻂﻤﻌﻨﻦ ﺗﺎ ﺍﺳﻔﻨﺪ 500 ﺑﺮﺍﻯ ﺳﺎﻳﺒﺎ و 600 ﺑﺮﺍﻯ ﺧﻮﺩﺭﻭ و ﺧﺒﻬﻦ ﻣﺘﺼﻮﺭﻩ خوش بین
  ﺍﺷﻜﺎﻥ ﻣﺠﺪ(@ashkan33)
  #خساپا +ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ به رفع تحریم خودرو تا اخر این ماه احتمال زیاد از فردا حرکت صعوﺩﻯ خودرویی شروع میشه ﺧﺼﻮﺻﺎ سﺍﻳﺒﺎ -خودرو- خبهمن شک نکنید خوش بین
  ﺍﺷﻜﺎﻥ ﻣﺠﺪ(@ashkan33)
  ﺗﺎ ﺍﺳﻔﻨﺪ سابیا حاقل 500 و خودرا و خبهمن 600 رو رد خواهند کرد شک نکنید
  ﺍﺷﻜﺎﻥ ﻣﺠﺪ(@ashkan33)
  ﺷﺒﻨﺪﺭ و ﺗﺎﺑﻴﻜﻮ افتاده دست سفته بازا بدجور استرس زا شدن
  ﺍﺷﻜﺎﻥ ﻣﺠﺪ(@ashkan33)
  ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎ سایبا محصول جدید s300 ﺭﻭ تولید خواهد کرد خبرهای خوبی ازش به کوش میرسه
  ﺍﺷﻜﺎﻥ ﻣﺠﺪ(@ashkan33)
  ﺑﻪ ﻧﻆﺮﻡ خودرویی ها با توجه به رفع تحریمشون حرکت صعودیشون ﺭﻭ دارن شروع میکنند خصوصا خودرو-سایبا-خبهمن
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت نمادهای زیر برای بازه یک ماهه معاملاتی آتی چیست؟( تاثیر در امتیاز دهی)
#SECTIONS#
#LOGO# #SYMBOL#
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت یک ماهه نماد ##SYMBOL# چیست؟