23:05
  • وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • ۸۵،۸۳۱.۸
   ۴۸۷.۹۱
  • ارزش بازار
  • ۳،۳۹۲،۵۱۴ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۶/۰۶/۲۹    ۱۲:۳۸

دعوت از دوستان

دعوت از دوستان

alirezaj

علیرضا جعفرزاده عضو از ۱۳۹۲/۰۸/۱۹

  علیرضا جعفرزاده(@alirezaj)
  #شیران مطمئنن تا عید سود خوبی خواهد داد. نمودار هفتگیش گویای مطلبه. خوش بین
  علیرضا جعفرزاده(@alirezaj)
  #غبشهر همه ی هم گروهاش دارن میرن بالا، از این شازده خبری نیست چرا؟؟؟
  علیرضا جعفرزاده(@alirezaj)
  #IRT3SATF0001 نظرتون چیه دوستان؟ آینده داره یا نه؟ خوش بین
  علیرضا جعفرزاده(@alirezaj)
  #خبر دوستان به نطرتون #اطلس تا شب عید چند میشه؟ من فکر میکنم حداقل 1300 خوش بین
  علیرضا جعفرزاده(@alirezaj)
  #خرید دوستان نماد اطلس کی اکتیو میشه؟ یعنی کی خرید و فروشش شروع میشه؟
  علیرضا جعفرزاده(@alirezaj)
  #غبشهر حتمن باید خرید. خوش بین
  علیرضا جعفرزاده(@alirezaj)
  @sahamyab دوستان به نظرتون رونق بازار بورس از امروز تا کی میتونه ادامه ی خوب داشته باشه؟
  علیرضا جعفرزاده(@alirezaj)
  #غبشهر بالاخره یعنی ما که 4313 خریدیم، الان چقد کاسب شدیم؟ یه فرمول شفاف میشه لطف کنین بدین؟
  علیرضا جعفرزاده(@alirezaj)
  #غبشهر و ﺑﻌﺪ از آن 2206 رﻳﺎل ﺷﺪ ، ﻣﻴﺘﻮان دﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ وﺟﻮدی ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺣﺪود 241% ﺑﻮده وﻟﻲ اﻓﺖ ﻗﻴﻤﺖ آن ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻧﺴﺒﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﻢ ، ﺑﻌﺪ از اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻤﻲ ﻛﻤﺘﺮ از، ﻧﺴﺒﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺳﺖ. ﻧﺴﺒﺖ ﺣﺪودا 210% ﺑﻮده اﺳﺖ. خوش بین
  علیرضا جعفرزاده(@alirezaj)
  #غبشهر ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻳﻜﻲ از ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ روش اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داده اﺳﺖ ، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﻣﻠﻲ اﻳﺮان ﺑﻮد ، ﻛﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 2050 ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل اﻓﺰاﻳﺶ داد. ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺒﻠﻎ را از ﻣﺤﻞ ﺳﻮد ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﺸﺪه و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻤﻮد . اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺣﺪودا 241 درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داد وﻟﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻗﻴﻤﺖ اﻳﻦ ﺳﻬﻢ ﻗﺒﻞ از ﻣﺠﻤﻊ 6851 رﻳﺎل خوش بین
  علیرضا جعفرزاده(@alirezaj)
  #غبشهر 1- اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻪ روش ﺟﺎﻳﺰه : ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﻴﺪاﻧﻴﻢ ، ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﻣﻘﺪاری از ﺳﻮد ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺧﻮد را در ﺣﺴﺎب اﻧﺪوﺧﺘﻪ ذﺧﻴﺮه ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﻨﺪ و در زﻣﺎن ﻣﻘﺘﻀﻲ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮﺟﻮدی اﻳﻦ ﺣﺴﺎب ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و اﻧﺘﺸﺎر اوراق ﺳﻬﺎم ﺟﺪﻳﺪ ، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺳﻤﻲ ﺷﺮﻛﺖ را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ و ﺳﭙﺲ اوراق ﺳﻬﺎم ﺟﺪﻳﺪ را ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻬﺎم ﻗﺒﻠﻲ ﺑﻴﻦ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﻨﺪ . ﭼﻮن در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﭘﻮﻟﻲ ﺑﺎﺑﺖ اوراق ﺟﺪﻳﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ، اﺻﻄﻼﺣﺎ ﺑﻪ آن اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻪ روش ﺟﺎﻳﺰه ﻣﻴﮕﻮﻳﻨﺪ . در اﻳﻦ خوش بین
  علیرضا جعفرزاده(@alirezaj)
  #مداران خوش بین
  علیرضا جعفرزاده(@alirezaj)
  #شبندر زیر لفظی میخواد!
  علیرضا جعفرزاده(@alirezaj)
  #شبندر بالاخره استارت صعودی خورد! به افتخارش!
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت نمادهای زیر برای بازه یک ماهه معاملاتی آتی چیست؟( تاثیر در امتیاز دهی)
#SECTIONS#
#LOGO# #SYMBOL#
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت یک ماهه نماد ##SYMBOL# چیست؟