14:47
  • وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • ۸۲،۵۴۱.۸
   ۱۶۹.۴۴
  • ارزش بازار
  • ۳،۲۵۵،۳۲۵ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۶/۰۶/۰۱    ۱۲:۳۸

دعوت از دوستان

دعوت از دوستان

alinejati68

علی نجاتی عضو از ۱۳۹۲/۰۳/۰۴

  علی نجاتی(@alinejati68)
  #خساپا #خودروـبازار ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮﺍﻧﺴﻮﯼ ﭘﮋﻭ / ﺳﯿﺘﺮﻭﺋﻦ ﺧﺒﺮﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺠﺎﺭﯼ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ 150 ﻫﺰﺍﺭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺭﺍ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺳﺎﻝ ﺟﺎﺭﯼ ﻣﯿﻼﺩﯼ ، ﺑﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻓﺮﻭﺧﺖ .ﭘﮋﻭ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ 458 ﻫﺰﺍﺭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺧﻮﺩﺭﻭ ، ﺑﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﺍﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺭﻭﯾﺘﺮﺯ ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺿﺎ ﻧﻌﻤﺖ ﺯﺍﺩﻩ ﻭﺯﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﺩﺭ ﺳﻔﺮﯼ ﺑﻪ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﺍﺯ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﭘﮋﻭ ﺳﯿﺘﺮﻭﺋﻦ ﺩﺭ ﻧﺰﺩﯾﮑﯽ ﭘﺎﺭﯾﺲ ﺩﯾﺪﺍﺭ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼﻫﺎﯼ ﻫﺎﯼ ﺗﺠﺎﺭﯼ ﻣﺬﺍﮐﺮﻩ ﮐﺮﺩ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﮋﻭ ﺳﯿﺘﺮﻭﺋﻦ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﻫﺎﯼ ﺟﺪﯾﺪ ﻗﺼﺪ ﺩﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 2017 ﻣﯿﻼﺩﯼ ﺣﺪﻭﺩ 300 ﻫﺰﺍﺭ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺩﯾﮕﺮ ﻭﺍﺭﺩ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﮐﻨﺪ .ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﯼ ﭘﮋﻭ ، ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻮﺩ ، ﺍﺯ ﺳﺎﻝ 2012 ﻣﯿﻼﺩﯼ ﻭ ﺁﻏﺎﺯ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎﯼ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺗﻬﺮﺍﻥ ، ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﮐﺮﺩ . خوش بین
  علی نجاتی(@alinejati68)
  #خساپا ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻭ ﻧﻮﺳﺎﺯﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ ‏( ﺍﯾﺪﺭﻭ ‏) ﻭ ﺷﺮﮐﺖ ﺭﻧﻮ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﺩﺭ ﺩﻭﻣﯿﻦ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﭘﺎﺭﯾﺲ ، ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﺍﻣﻀﺎ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺁﻥ ﺭﻧﻮ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ، ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺗﻮﺯﯾﻊ ، ﻓﺮﻭﺵ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺵ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ .ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺧﺒﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﺗﺴﻨﯿﻢ ، ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﺧﻮﺩﺭﻭﯼ ﭘﺎﺭﯾﺲ ﺩﻭﺭ ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩﺭﻭﯾﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻭ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﯾﺪﺭﻭ ﻭ ﺭﻧﻮ ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪ . ﺍﯾﻦ ﺗﻮﺍﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻣﻌﻈﻤﯽ ﺭﺋﯿﺲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻭ ﻧﻮﺳﺎﺯﯼ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻭ ﺗﯿﺮﯼ ﺑﻠﻮﺭﻩ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻡ ﺷﺮﮐﺖ ﺭﻧﻮ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﺟﻮﯾﻨﺖ ﻭﻧﭽﺮ ﺑﻪ ﺍﻣﻀﺎﺀ ﺭﺳﯿﺪ .ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻧﺎﻣﻪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺻﻨﻌﺖ ﻭ ﺷﺮﮐﺖ ﺭﻧﻮ ، ﺍﯾﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯ ﻓﺮﺍﻧﺴﻮﯼ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ، ﺗﻮﺯﯾﻊ ، ﻓﺮﻭﺵ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺵ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﯼ ﮐﻨﺪ . ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼﻫﺎﯼ ﺭﻧﻮ ﺑﺎ ﺩﻭ ﺷﺮﯾﮏ ﺧﻮﺩ ﺳﺎﯾﭙﺎ ﻭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﺟﻮﯾﻨﺖ ﻭﻧﭽﺮ ﺭﻧﻮ ﭘﺎﺭﺱ ، ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ .ﺩﻭ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺳﯿﻤﺒﻞ ﻭ ﺩﺍﺳﺘﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﯼ ﺗﻮﻟﯿﺪﯼ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 2018 ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺭﺳﻨﺪ .ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺿﺎ ﻧﻌﻤﺖ ﺯﺍﺩﻩ ، ﻭﺯﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ، ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺟﺰﺋﯿﺎﺕ ﺍﯾﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ : ﺍﯾﻦ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ 60 ﺩﺭﺻﺪ ﺭﻧﻮ ﻭ 40 ﺩﺭﺻﺪ ﻃﺮﻑ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻓﺎﺯ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ . ﺑﻪ ﻧﺤﻮﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻓﺎﺯ ﺍﻭﻝ ﺗﻮﻟﯿﺪ 150 ﻫﺰﺍﺭ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﻭ ﺩﺭ ﻓﺎﺯ ﺩﻭﻡ 300 ﻫﺰﺍﺭ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺑﺎ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﯼ ﻗﺒﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﻝ 90 ﻭ ﺳﺎﻧﺪﺭﻭ ﺣﺠﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺍﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ 500 ﻫﺰﺍﺭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﯿﺪ .ﻭﯼ ﺍﻓﺰﻭﺩ : ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ ﻭ ﺳﺎﯾﺮ ﺍﺟﺰﺍﺀ ﻧﯿﺰ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ . ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬﺍﺭﯼ ﻣﺸﺘﺮﮎ ﻭ ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﻄﻌﻪ ﺳﺎﺯﺍﻥ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﻪ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﻭﺯﯾﺮﺻﻨﻌﺖ ﺩﺭ ﺩﻭﺭ ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﻫﺎﯼ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯼ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﯾﻢ ﻭ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺭﺳﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺭﻧﻮ ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺴﺘﻤﺮ 12 ﺳﺎﻟﻪ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ، ﺷﺮﯾﮑﯽ ﺍﯾﺪﻩ ﺁﻝ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺭﺳﺎﻧﺪﻥ ﺍﯾﻦ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﺍﺳﺖ . خوش بین
  علی نجاتی(@alinejati68)
  #شپلی من تو صف فروش ساختگی تک سهم شپلی شدم.تبریک به همه شپلی داران خوش بین
  علی نجاتی(@alinejati68)
  #شپلی کارای افزایش سرمایه توسط شرکت در حال پیگیری هست.بنده به شخصه نه تنها یک سهم از شپلی رو نخواهم فروخت که سایر سهام سبدم رو به شپلی تبدیل و تک سهم خواهم شد. خوش بین
  علی نجاتی(@alinejati68)
  #شپلی افزایش سرمایه قطعی هست حتی تو گزارش منتشر شده هم قید کرده از محل تجدید پس بحث افزایش نقدی جز جو منفی چیزی جز سم پاشی روی سهم نیست.دوستان با سهامداری منتظر گزارش باشید.طبق آخرین اطلاعیه های کدال همش در ساعات غیررسمی بورس بوده پس منتظر آمدنگزارش توجیهی در ساعتی غیر از ساعت کاری بورس بود.شاد و پر سود باشید خوش بین
  علی نجاتی(@alinejati68)
  #شپنا #شبندر - حقوقی ها گند زدن به سهم بد بین
  علی نجاتی(@alinejati68)
  #شپنا اینم از قیمت نفت خوش بین
  علی نجاتی(@alinejati68)
  #ذوب آخروقت مثبت میشه خوش بین
  علی نجاتی(@alinejati68)
  #ذوب خبر جدیدگزارش توجیهی ذوب دست حسابرس خوش بین
  علی نجاتی(@alinejati68)
  #شبندر کسی میدونه شبندر کی باز میشه؟
  علی نجاتی(@alinejati68)
  #شپنا #شبندر این بازار گند زده یعنی میرفتم ورودی بازار آب میفروختم بیشتر سود میکردم.
  علی نجاتی(@alinejati68)
  #شپنا سهامدران شپنا خواهشأ سهامتون مفت ندید طبق گفته ها قرار بر اصلاح نرخ خوراک و کاهش این نرخ هست که باعث افزایش سود شرکت های پالایشی می شود خوش بین
  علی نجاتی(@alinejati68)
  #شپنا سود نقدی شپنا دریافت شد.
  علی نجاتی(@alinejati68)
  قیمت پایانی شبندر 5046 خوش بین
  علی نجاتی(@alinejati68)
  #شبندر فقط سود نقدی رو از قیمت سهام کم کردنقیمت هر پایانی رو 5046 زده خوش بین
  علی نجاتی(@alinejati68)
  #شبندر دوستان شبندر کی باز میشه حالا؟
  علی نجاتی(@alinejati68)
  #شپنا جون هرکی دوس دارید سهام تون مفت ندید
  علی نجاتی(@alinejati68)
  #شپنا جون مادراتون سهم مفت نفروشید به اندازه کافی همه تو ضرر هستیم سهامداری کنید تا جلو ضرر گرفته بشه.
  علی نجاتی(@alinejati68)
  #شپنا سهامداران شپنا خواهشأ سهامتون رو مفت نفروشید عرضه زیاده که باعث افت قیمت این سهم شده.
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت نمادهای زیر برای بازه یک ماهه معاملاتی آتی چیست؟( تاثیر در امتیاز دهی)
#SECTIONS#
#LOGO# #SYMBOL#
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت یک ماهه نماد ##SYMBOL# چیست؟