01:00
  • وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • ۸۵،۸۳۱.۸
   ۴۸۷.۹۱
  • ارزش بازار
  • ۳،۳۹۲،۵۱۴ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۶/۰۶/۲۹    ۱۲:۳۸

دعوت از دوستان

دعوت از دوستان

alibk22

علی بهرامی عضو از ۱۳۹۲/۰۹/۲۵

  علی بهرامی(@alibk22)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  شبندر13934140520.85 %11.34 %
  کلوند42314151-1.89 %6.15 %
  تاپیکو56815453-4.01 %3.81 %
  فخوز4481343240-3.51 %6.07 %
  وساخت4231682161.21 %1.08 %
  شراز2189020970-4.2 %9.99 %
  فخاس1029110145-1.42 %17.72 %
  وساپا18261782-2.41 %6.6 %
  سهگمت860089684.28 %11.87 %
  ثغرب3360428327.47 %2.27 %
  ثتران2684326221.54 %1.73 %
  وبصادر112411532.58 %1.59 %
  شکربن570062018.79 %3.28 %
  ولیز2223256515.38 %1.02 %
  وپترو37303638-2.47 %6.82 %
  کرماشا940094450.48 %2.75 %
  تکمبا37093510-5.37 %4.09 %
  مداران341734340.5 %1.82 %

  #سبد لطفا نظرتونو در مورد این پورتفو بدید
  علی بهرامی(@alibk22)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  شبندر13934140520.85 %11.34 %
  کلوند42314151-1.89 %6.15 %
  تاپیکو56815453-4.01 %3.81 %
  فخوز4481343240-3.51 %6.07 %
  وساخت4231682161.21 %1.08 %
  شراز2189020970-4.2 %9.99 %
  فخاس1029110145-1.42 %17.72 %
  وساپا18261782-2.41 %6.6 %
  سهگمت860089684.28 %11.87 %
  ثغرب3360428327.47 %2.27 %
  ثتران2684326221.54 %1.73 %
  وبصادر112411532.58 %1.59 %
  شکربن570062018.79 %3.28 %
  ولیز2223256515.38 %1.02 %
  وپترو37303638-2.47 %6.82 %
  کرماشا940094450.48 %2.75 %
  تکمبا37093510-5.37 %4.09 %
  مداران341734340.5 %1.82 %

  #سبد لطفا نظرتونو در مورد ایت پورتفو بدید
  علی بهرامی(@alibk22)
  #سبد شبندر (11.34%) کلوند (6.15%) تاپیکو (3.81%) فخوز (6.07%) وساخت (1.08%) شراز (9.99%) فخاس (17.72%) وساپا (6.6%) سهگمت (11.87%) ثغرب (2.27%) ثتران (1.73%) وبصادر (1.59%) شکربن (3.28%) ولیز (1.02%) وپترو (6.82%) کرماشا (2.75%) تکمبا (4.09%) مداران (1.82%)
  لطفا نظرتونو در مورد این پورتفو بدید
  علی بهرامی(@alibk22)
  #سبد شبندر (11.34%) کلوند (6.15%) تاپیکو (3.81%) فخوز (6.07%) وساخت (1.08%) شراز (9.99%) فخاس (17.72%) وساپا (6.6%) سهگمت (11.87%) ثغرب (2.27%) ثتران (1.73%) وبصادر (1.59%) شکربن (3.28%) ولیز (1.02%) وپترو (6.82%) کرماشا (2.75%) تکمبا (4.09%) مداران (1.82%)
  لطفا نظرتونو در مورد ایت پورتفو بدید
  علی بهرامی(@alibk22)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  شبندر13934140520.85 %11.34 %
  کلوند42314151-1.89 %6.15 %
  تاپیکو56815453-4.01 %3.81 %
  فخوز4481343240-3.51 %6.07 %
  وساخت4231682161.21 %1.08 %
  شراز2189020970-4.2 %9.99 %
  فخاس1029110145-1.42 %17.72 %
  وساپا18261782-2.41 %6.6 %
  سهگمت860089684.28 %11.87 %
  ثغرب3360428327.47 %2.27 %
  ثتران2684326221.54 %1.73 %
  وبصادر112411532.58 %1.59 %
  شکربن570062018.79 %3.28 %
  ولیز2223256515.38 %1.02 %
  وپترو37303638-2.47 %6.82 %
  کرماشا940094450.48 %2.75 %
  تکمبا37093510-5.37 %4.09 %
  مداران341734340.5 %1.82 %

  #سبد لطفا نظرتونو در مورد ایت پورتفو بدید
  علی بهرامی(@alibk22)
  #سبد شبندر (11.34%) کلوند (6.15%) تاپیکو (3.81%) فخوز (6.07%) وساخت (1.08%) شراز (9.99%) فخاس (17.72%) وساپا (6.6%) سهگمت (11.87%) ثغرب (2.27%) ثتران (1.73%) وبصادر (1.59%) شکربن (3.28%) ولیز (1.02%) وپترو (6.82%) کرماشا (2.75%) تکمبا (4.09%) مداران (1.82%)
  لطفا نظرتونو در مورد ایت پورتفو بدید
  علی بهرامی(@alibk22)
  #سبد شبندر (11.34%) کلوند (6.15%) تاپیکو (3.81%) فخوز (6.07%) وساخت (1.08%) شراز (9.99%) فخاس (17.72%) وساپا (6.6%) سهگمت (11.87%) ثغرب (2.27%) ثتران (1.73%) وبصادر (1.59%) شکربن (3.28%) ولیز (1.02%) وپترو (6.82%) کرماشا (2.75%) تکمبا (4.09%) مداران (1.82%)
  علی بهرامی(@alibk22)
  با سلاممن امروز تکمبا را خریدم با توجه به منفی شدنش، نگه دارم یا بفروشمبا تشکر
  علی بهرامی(@alibk22)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  شبندر13934146715.29 %12.34 %
  کلوند42314142-2.1 %6.39 %
  تاپیکو568158422.83 %4.25 %
  فخوز4481343240-3.51 %6.32 %
  وساخت4231659255.8 %1.09 %
  شراز2189021787-0.47 %10.81 %
  فخاس102919989-2.93 %18.18 %
  وساپا182618260 %7.05 %
  سهگمت86008526-0.86 %11.75 %
  ثغرب3360431028.27 %2.38 %
  غشان7498890518.77 %2.46 %
  ثتران268427181.27 %1.5 %
  وبصادر11351120-1.32 %0.62 %
  شکربن5700636411.65 %3.51 %
  ولیز2223266920.06 %1.1 %
  وپترو37303705-0.67 %7.23 %
  کرماشا940099866.23 %3.03 %

  #سبد لطفا اینجانب راهنمایی جهت خرید و فروش نمایید
  علی بهرامی(@alibk22)
  #سبد شبندر (12.34%) کلوند (6.39%) تاپیکو (4.25%) فخوز (6.32%) وساخت (1.09%) شراز (10.81%) فخاس (18.18%) وساپا (7.05%) سهگمت (11.75%) ثغرب (2.38%) غشان (2.46%) ثتران (1.5%) وبصادر (0.62%) شکربن (3.51%) ولیز (1.1%) وپترو (7.23%) کرماشا (3.03%)
  لطفا اینجانب راهنمایی جهت خرید و فروش نمایید
  علی بهرامی(@alibk22)
  #سبد شبندر (12.34%) کلوند (6.39%) تاپیکو (4.25%) فخوز (6.32%) وساخت (1.09%) شراز (10.81%) فخاس (18.18%) وساپا (7.05%) سهگمت (11.75%) ثغرب (2.38%) غشان (2.46%) ثتران (1.5%) وبصادر (0.62%) شکربن (3.51%) ولیز (1.1%) وپترو (7.23%) کرماشا (3.03%)
  لطفا سهام اینجانب را تحلیل نموده و راهنمایی فروش و خرید نمایید
  علی بهرامی(@alibk22)
  سلام شبندر را بفروشیم یا نگهداریم؟
  علی بهرامی(@alibk22)
  سلاملطفا پرتفوی منو تحلیل بفرمایید، خدا بهتون خیر بدهادحفاری1خاور1ولیز1فملی1وپترو1کرماشا1شبندر1تاپیکو1خرینگ1خصدرا1وسپه1غشان1وساپا1وتوسم1ثغرب1
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت نمادهای زیر برای بازه یک ماهه معاملاتی آتی چیست؟( تاثیر در امتیاز دهی)
#SECTIONS#
#LOGO# #SYMBOL#
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت یک ماهه نماد ##SYMBOL# چیست؟