18:52
  • وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • ۹۸،۹۲۳.۵۳
   ۳۲۶.۶۵
  • ارزش بازار
  • ۳،۹۴۳،۸۶۴ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۶/۱۰/۲۷    ۱۳:۲۵

دعوت از دوستان

دعوت از دوستان

ajavaher26

احمد جواهری عضو از ۱۳۹۴/۰۱/۱۷

  احمد جواهری(@ajavaher26)
  #شاخص کاهش دوباره نرخ بهره چین و چند نکته مهم در خصوص بازار سرمایهhttp://ema-co.ir/index.php/12-3/2449-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D9%86%DA%A9%D8%AA%D9%87-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87
  احمد جواهری(@ajavaher26)
  #شاخص #ولساپا تحلیل جامع تکنیکی ولساپا http://ema-co.ir/index.php/2015-04-27-09-53-52/%D8%A2%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D9%88-%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%84-%D9%86%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%84/2432-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%88%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%BE%D8%A7-2-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%DB%8C
  احمد جواهری(@ajavaher26)
  #شاخص #چکاوه پایان خوش بینی های "چکاوه" با تعدیل منفی 12 درصدیhttp://ema-co.ir/index.php/2015-04-27-09-53-52/%D8%A2%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D9%88-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%DA%A9%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%84/2458-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D9%85%D9%86%D9%81%DB%8C-12-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C
  احمد جواهری(@ajavaher26)
  #شاخص #سکرد بودجه ای غیر واقع بینانه!http://www.tedan.ir/fa/statement/comment/view?c=243
  احمد جواهری(@ajavaher26)
  #شاخص #سپاها سیمان سپاهان و کار سخت تحقق بودجه سال 95http://www.tedan.ir/fa/statement/comment/view?c=244
  احمد جواهری(@ajavaher26)
  #شاخص #سپاها بررسی بودجه سال مالی منتهی به 95.06.31 سیمان سپاهانhttp://ema-co.ir/index.php/2015-04-27-09-53-52/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84/2436-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-95-06-31-%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86
  احمد جواهری(@ajavaher26)
  #شاخص #سکرد بررسی بودجه سال مالی منتهی به 95.06.31 سکردhttp://ema-co.ir/index.php/2015-04-27-09-53-52/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84/2435-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-95-06-31-%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
  احمد جواهری(@ajavaher26)
  #شاخص #فاراک بودجه خنثی فاراک!http://www.tedan.ir/fa/statement/comment/view?c=234
  احمد جواهری(@ajavaher26)
  #شاخص #مرقام تحلیل بودجه سال 95 مرقامhttp://www.tedan.ir/fa/statement/comment/view?c=235
  احمد جواهری(@ajavaher26)
  #شاخص #رمپنا احتیاط رمپنا در پیش بینی سودhttp://www.tedan.ir/fa/statement/comment/view?c=237
  احمد جواهری(@ajavaher26)
  #شاخص #قشیر #قنقش #قلرست #قپیرا بهترین نقاط فروش کوتاه مدت نمادهای قندی - 1 شهریور
  احمد جواهری(@ajavaher26)
  #شاخص #قپیرا #قچار #قندی #قصفها بهترین نقاط فروش کوتاه مدت نمادهای قندی - 1 شهریورhttp://ema-co.ir/index.php/12-3/2404-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%AA-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D9%86%D8%AF%DB%8C-1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1
  احمد جواهری(@ajavaher26)
  #شاخص #خپارس #وبصادر #حسینا #دکوثر تعدیل منفی 29 درصدی سود 94 دکوثر، آیا امکان تعدیل منفی دیگری هم وجود دارد؟ http://tedan.ir/fa/statement/comment/view?c=182&name=%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86%20%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C
  احمد جواهری(@ajavaher26)
  #شاخص #خپارس #وبصادر #تحلیل #حسینا پساتحریم و صنایع پیشرو http://ema-co.ir/index.php/2015-04-27-09-53-52/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84/2307-%D9%BE%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%88
  احمد جواهری(@ajavaher26)
  #شاخص #خپارس #خودرو #وبملت #وبصادر ترکیب خریداران و فروشندگان پرمعامله ترین نمادهای بازار 19 مرداد
  احمد جواهری(@ajavaher26)
  #شاخص #خپارس #خودرو #وبملت #وبصادر ترکیب خریداران و فروشندگان پرمعامله ترین نمادهای بازار 19 مرداد
  احمد جواهری(@ajavaher26)
  #شاخص #خپارس #وبصادر #شپنا #وبملت ترکیب خریداران و فروشندگان پرمعامله ترین نمادهای بازار 19 مرداد http://ema-co.ir/index.php/12-3/2295-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-19-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF
  احمد جواهری(@ajavaher26)
  #شاخص #خپارس #ذوب #خاور #شپنا 4 باور و اقدام اشتباه در بازار فعلی http://ema-co.ir/index.php/2015-04-27-09-53-52/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84/2289-4-%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B9%D9%84%DB%8C
  احمد جواهری(@ajavaher26)
  #شاخص #خپارس #ذوب #پترول #تاپیکو بهترین نقاط خرید و فروش کوتاه مدت 15 نماد پرمعامله 19 مرداد http://ema-co.ir/index.php/2015-04-27-09-53-52/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84/2287-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%AA-15-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%87-19-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF
  احمد جواهری(@ajavaher26)
  #شاخص #خپارس #وبصادر #پترول #خودرو بهترین نقاط خرید و فروش کوتاه مدت 15 نماد پرمعامله - 19 مرداد
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت نمادهای زیر برای بازه یک ماهه معاملاتی آتی چیست؟( تاثیر در امتیاز دهی)
#SECTIONS#
#LOGO# #SYMBOL#
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت یک ماهه نماد ##SYMBOL# چیست؟