18:51
  • وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • ۸۵،۸۳۱.۸
   ۴۸۷.۹۱
  • ارزش بازار
  • ۳،۳۹۲،۵۱۴ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۶/۰۶/۲۹    ۱۲:۳۸

دعوت از دوستان

دعوت از دوستان

ahan

tg tfg عضو از ۱۳۹۳/۰۲/۲۸

  علی اصغر آهنگرانی فراهانی(@ahan)
  #سبد شکربن (1.06%) فاراک (2.48%) شبهرن (2.14%) کروی (8.74%) فسرب (1.4%) غبشهر (4.93%) وصنعت (0.03%) همراه (0.92%) وبصادر (2.72%) دی (1.19%) وساپا (7.12%) ورنا (0.8%) خودرو (5.09%) ختوقا (1.17%) خپارس (1.39%) لسرما (0.01%) سصوفی (0.44%) وسینا (9.72%) ارفع (2.99%) اعتلا (2.39%) فولای (1.37%) فولایح (0%) ثتران (2.68%) خراسان (1.69%) ونور (2.14%) کابگن (0.22%) لازما (0.43%) قشکر (1.06%) ثشاهد (4.73%) تاپیکو (2.49%) خرینگ (0.68%) تیپیکو (3.1%) خکمک (0.76%) کاصفا (0.74%) خفنر (0.36%) خوساز (0.57%) خمحرکه (3.92%) شپاکسا (1.26%) فاسمین (1.84%) خبهمن (3.69%) ثاخت (0.23%) اخابر (0.62%) ونفت (6.41%) کرمان (1.42%) وکادو (0.14%) غبهپاک (0.71%)
  علی اصغر آهنگرانی فراهانی(@ahan)
  #سبد شکربن (1.06%) فاراک (2.48%) شبهرن (2.14%) کروی (8.74%) فسرب (1.4%) غبشهر (4.93%) وصنعت (0.03%) همراه (0.92%) وبصادر (2.72%) دی (1.19%) وساپا (7.12%) ورنا (0.8%) خودرو (5.09%) ختوقا (1.17%) خپارس (1.39%) لسرما (0.01%) سصوفی (0.44%) وسینا (9.72%) ارفع (2.99%) اعتلا (2.39%) فولای (1.37%) فولایح (0%) ثتران (2.68%) خراسان (1.69%) ونور (2.14%) کابگن (0.22%) لازما (0.43%) قشکر (1.06%) ثشاهد (4.73%) تاپیکو (2.49%) خرینگ (0.68%) تیپیکو (3.1%) خکمک (0.76%) کاصفا (0.74%) خفنر (0.36%) خوساز (0.57%) خمحرکه (3.92%) شپاکسا (1.26%) فاسمین (1.84%) خبهمن (3.69%) ثاخت (0.23%) اخابر (0.62%) ونفت (6.41%) کرمان (1.42%) وکادو (0.14%) غبهپاک (0.71%)
  علی اصغر آهنگرانی فراهانی(@ahan)
  #سبد شکربن (1.06%) فاراک (2.48%) شبهرن (2.14%) کروی (8.74%) فسرب (1.4%) غبشهر (4.93%) وصنعت (0.03%) همراه (0.92%) وبصادر (2.72%) دی (1.19%) وساپا (7.12%) ورنا (0.8%) خودرو (5.09%) ختوقا (1.17%) خپارس (1.39%) لسرما (0.01%) سصوفی (0.44%) وسینا (9.72%) ارفع (2.99%) اعتلا (2.39%) فولای (1.37%) فولایح (0%) ثتران (2.68%) خراسان (1.69%) ونور (2.14%) کابگن (0.22%) لازما (0.43%) قشکر (1.06%) ثشاهد (4.73%) تاپیکو (2.49%) خرینگ (0.68%) تیپیکو (3.1%) خکمک (0.76%) کاصفا (0.74%) خفنر (0.36%) خوساز (0.57%) خمحرکه (3.92%) شپاکسا (1.26%) فاسمین (1.84%) خبهمن (3.69%) ثاخت (0.23%) اخابر (0.62%) ونفت (6.41%) کرمان (1.42%) وکادو (0.14%) غبهپاک (0.71%)
  علی اصغر آهنگرانی فراهانی(@ahan)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  شکربن33793306-2.16 %1.06 %
  فاراک55005395-1.91 %2.48 %
  شبهرن25877265082.44 %2.14 %
  کروی23802337-1.81 %8.74 %
  فسرب217722533.49 %1.4 %
  غبشهر76507617-0.43 %4.93 %
  وصنعت21602154-0.28 %0.03 %
  همراه26666268710.77 %0.92 %
  وبصادر9519550.42 %2.72 %
  دی19891987-0.1 %1.19 %
  وساپا15151514-0.07 %7.12 %
  ورنا13931379-1.01 %0.8 %
  خودرو28512843-0.28 %5.09 %
  ختوقا30733040-1.07 %1.17 %
  خپارس27672763-0.14 %1.39 %
  لسرما378739424.09 %0.01 %
  سصوفی43684214-3.53 %0.44 %
  وسینا32553130-3.84 %9.72 %
  ارفع373037330.08 %2.99 %
  اعتلا40493997-1.28 %2.39 %
  فولای720072560.78 %1.37 %
  فولایح10001-99.9 %0 %
  ثتران27902734-2.01 %2.68 %
  خراسان981998220.03 %1.69 %
  ونور100010000 %2.14 %
  کابگن4504500 %0.22 %
  لازما659642-2.58 %0.43 %
  قشکر238223840.08 %1.06 %
  ثشاهد21522120-1.49 %4.73 %
  تاپیکو49154912-0.06 %2.49 %
  خرینگ23872352-1.47 %0.68 %
  تیپیکو629062920.03 %3.1 %
  خکمک24202418-0.08 %0.76 %
  کاصفا338933890 %0.74 %
  خفنر955953-0.21 %0.36 %
  خوساز170017010.06 %0.57 %
  خمحرکه231623160 %3.92 %
  شپاکسا51475120-0.52 %1.26 %
  فاسمین422642280.05 %1.84 %
  خبهمن22772266-0.48 %3.69 %
  ثاخت172717320.29 %0.23 %
  اخابر27102678-1.18 %0.62 %
  ونفت23032288-0.65 %6.41 %
  کرمان68176698-1.75 %1.42 %
  وکادو29022901-0.03 %0.14 %
  غبهپاک30001088-63.73 %0.71 %

  #سبد
  علی اصغر آهنگرانی فراهانی(@ahan)
  #سبد شکربن (2.06%) فاراک (4.48%) شبهرن (4.05%) کروی (16.97%) فسرب (2.62%) غبشهر (9.64%) وصنعت (1.79%) همراه (1.78%) وبصادر (5.94%) دی (2.39%) وساپا (13.82%) ورنا (1.43%) خودرو (9.44%) ختوقا (2.14%) خپارس (1.72%) لسرما (0.02%) سصوفی (0.86%) وسینا (18.86%)
  علی اصغر آهنگرانی فراهانی(@ahan)
  #سبد شکربن (2.06%) فاراک (4.48%) شبهرن (4.05%) کروی (16.97%) فسرب (2.62%) غبشهر (9.64%) وصنعت (1.79%) همراه (1.78%) وبصادر (5.94%) دی (2.39%) وساپا (13.82%) ورنا (1.43%) خودرو (9.44%) ختوقا (2.14%) خپارس (1.72%) لسرما (0.02%) سصوفی (0.86%) وسینا (18.86%)
  علی اصغر آهنگرانی فراهانی(@ahan)
  #سبد شکربن (2.06%) فاراک (4.48%) شبهرن (4.05%) کروی (16.97%) فسرب (2.62%) غبشهر (9.64%) وصنعت (1.79%) همراه (1.78%) وبصادر (5.94%) دی (2.39%) وساپا (13.82%) ورنا (1.43%) خودرو (9.44%) ختوقا (2.14%) خپارس (1.72%) لسرما (0.02%) سصوفی (0.86%) وسینا (18.86%)
  علی اصغر آهنگرانی فراهانی(@ahan)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  شکربن33793306-2.16 %2.06 %
  فاراک55005395-1.91 %4.48 %
  شبهرن25877265082.44 %4.05 %
  کروی23802337-1.81 %16.97 %
  فسرب217722533.49 %2.62 %
  غبشهر76507617-0.43 %9.64 %
  وصنعت21602154-0.28 %1.79 %
  همراه26666268710.77 %1.78 %
  وبصادر9519550.42 %5.94 %
  دی19891987-0.1 %2.39 %
  وساپا15151514-0.07 %13.82 %
  ورنا13931379-1.01 %1.43 %
  خودرو28512843-0.28 %9.44 %
  ختوقا30733040-1.07 %2.14 %
  خپارس27672763-0.14 %1.72 %
  لسرما378739424.09 %0.02 %
  سصوفی43684214-3.53 %0.86 %
  وسینا32553130-3.84 %18.86 %

  #سبد
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت نمادهای زیر برای بازه یک ماهه معاملاتی آتی چیست؟( تاثیر در امتیاز دهی)
#SECTIONS#
#LOGO# #SYMBOL#
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت یک ماهه نماد ##SYMBOL# چیست؟