16:06
  • وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • ۸۱،۱۴۶.۲
   ۲۱.۸۲
  • ارزش بازار
  • ۳،۳۱۰،۱۵۸ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۶/۰۳/۰۳    ۱۲:۳۶

دعوت از دوستان

دعوت از دوستان

123456ma

فرمان بهنام عضو از ۱۳۹۲/۱۰/۰۳

  فرمان بهنام(@123456ma)
  #شراز #شاوان #خساپا #خپارس مدتیست پالایشی هاروزیرنظردارم سوگندکه بین این گروه سهمی چون #شراز ندیدم ولی حیف حیف که این سهم میتونست تمام ضررایی #شبندر1700تومان روجبران کنه وامانوسان تو #شراز هرگز اخه مردحسابی کی تابحال دیدی ازنوسان گرفتن به جایی برسه "مخصوصااگه مبتدیم باشه به سوابق #شرازبرمیگردیم چندماه پیش از600کارشوشروع کردوامروز3برابرشده واینقدرخبرای مثبت پشت سهم هست که یکیش داشتن یک حقوقی "مومن باشرف "صادق امین ودریک کلمه باتقواومرد.تصورمن اینه این سهم باداشتن حقوقیای انسان هرگزضررتوش نیست وروندسهم روخودتون بررسی وبا2تاکارشناس وتحلیلگرخبره هماهنگی کن وسپس مبادرت به یه خرید(درازمدت)بله درازمدت کن تااگه توسهام دیگه خدای ناکرده ضرری کردی این سهم ظرف5-6ماه جبرانش میکنه من الان #شاوان ومقداری شرازدارم مخوام شاوان روبفروشم و #شرازبخرم کارشناسان میتونن نظرشونوبفرماین خوش بین
  فرمان بهنام(@123456ma)
  #شاوان #شراز اول مراتب تقدیرموازمدیریت محترم سهام یاب به حضرشون تقدیم میکنم به این دلیل که مامبتدی هاروحقا وانصافا خوب تحمل کردندتواین 4-5سال هرچه نوشتیم وهرپستی زدیم حتی یه مرتبه تذکرنشنیدیم بنوبه خودم سپاسگزارالطاف ومهربونیتون هستم وامایه حقوقی داره #شراز سوگندکه این مردانسان صادق ودرستکاری هست خداقوت مردکاش دیگران ازتودرس انسانیت وحمایت رویادمیگرفتندسلامتیتون ارزوی ما خوش بین
  فرمان بهنام(@123456ma)
  #خپاس #خساپا #شاوان #شراز #غدیس #اگه وقت داشته باشین یه سهم که دقایق اولیه مثل همین #غدیس که صف فروش میره یکی دیروزوامروزهردوروززیرنظرگرفتم شماهم اینکارروبکنین بااین نتیجه رسیدم که حقوقیش تنهابرای جمع کردن سهم کافیه هیجان واسترس ترس رودرمبتدی هایی چون من افزایش بده منم به خاطراینکه بیشترازاین منفی نخوره باضرر سریع میفروشم ودیدیم که این مردنماهای حقوقی قشنگ درطی دومرحلههرمرحله1میلیون و500روجمع کردوامروزم به همین شکل خوب این چطورمخوادضررکنه کلاهتوبزارجلوت وقاضی کن چرااااااااااااتوضررمثل مننننننننننننن خارج میشی ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟بازارمکاره این جماعت روزبعد مثبتتش میکنن فقط توصیه اول بخودممممممممباضرر ازسهم خارج مشووووووووووووووووووومجبورندایناسهم روبخاطرتسویه اعتباری وحقوق زیرمجموعه مثبت کنن پس باضررخارج نشووووووووووووووووووووووووووووووووووو
  فرمان بهنام(@123456ma)
  #شاخص #شاوان #شراز #غدیس #غشهداب #خساپا #خودرو #خپارس #یه سوال هرکس تونست بادلیل منطقی وکارشناسی لطفا پاسخ بده سهمی که شناوریش 0هست بهتره یاشناوریش25ویاشناوریش 70 بادلیل
  فرمان بهنام(@123456ma)
  #غدیس #غشهداب #غالبر #غشاذر -یکی ازکارشناسان خبره وتحلیلگرمیتونه بگه دلیل اینکه اکثریت گروه صف فروش شدن چیه زمان جنگ به این شکل نبودکه همون دقابق اولیه گروه محصولات غذایی صف بشن
  فرمان بهنام(@123456ma)
  #غشهداب #غدیس ایناچراامروزمنفی هستن انهم بی معرفتای حقوقی صفش کردن غدیس روهی باخودمون میگیم خودروییاوپالایشی هاچون زیرمجموعه دولت هستند وگروه مخالف ریاست جمهوری اجازه به رشدسهم نمیدن حرفتون ابداسندیت نداره چون همین گروه غذایی که بایدمثبت بشن همش الکیه فقط به این نتیجه رسیدم که رانت بازان وسفته بازان ودزدان تاانجاکه بتونن به ماسهامدارای کوچک فشارمیارن تاسهاممونو بفروشیم وباضرر خارج شیم
  فرمان بهنام(@123456ma)
  #خپارس #خساپا اگه بازارتموم نمیشدحقوقی بگوهمه جاشومیفروخت بیشرف ازسگ پست ترکسافتی که به چوب ندانم کاری سیاسی تواحمق بایدمابسوزیم
  فرمان بهنام(@123456ma)
  #خساپا #خپارس #شراز #شاوان بزرگان-----------ای مردنمایان نامرد"ای فکر شماچون خواب مشوش کودکان "کاش شمارونمیدیدم ونمی شناختم .......نفرین برشماکه باحیله ودسیسه ونیرنگ به زیردستان ضررمیزنیدوازراه های نامشروع رزق روزی وسودهای کلان بدست می اورید.براستی این پول وسرمایه ای که بدست می اورید"خوردن داره ووووووماچه جرمی مرتکب شدیم که بایددردام سیاست های غلط شماهابسوزیم خدایابی پناهترازهمیشه بتوپناه میبریم وانکه شایسته است وصادق ودریک کلمه خدمتگذارمردم اونوبعنوان رئیس ملت به مردم معرفی کن تابتونه اول خودش دزدنباشه واگرکسی خودش سالم بودمیتونه جلواختلاس "سفته بازی دزدی کلاهبرداری ورانت بازی هاروبگیره فقط امین مردم وصادق وباتقواماجماعت مردبه اورای میدهیم
  فرمان بهنام(@123456ma)
  #خساپا #خپارس #شاوان #شراز #غدیس چقدرنامردی بنده خداحقوقی پول لازم نیست اون میدونه که صف خریدم میشه میتونه توصف خریدبفروشه ولی مخوادبحساب خودش به کاندیایی روحانی صدمه بزنه اخه یکی نیست به این نامردبیشرف بگه بخداماکاری به سیاست بازی های شمانداریم چراقیمت 1245هست تواردرفروش1222میزاری "ماچه گناهی کردیم که بایددراتشسیاست بازی کذب وبی خودشماهابسوزیم توسرمایه ازخودت نیست ولی مایه پاداشی بوده که 30سال توسازمان زحمت کشیدیم "درسته که شماهاناجوانمردانه نابودشکنین
  فرمان بهنام(@123456ma)
  #شاوان #شراز #خساپا تاانجاکه یادمه وهرگزفراموش نمیکنم دیماه92بودکه باترفندودسیسه بمدت 10روزانچنان تبلیغی درگروه پالایشی "خودرویی بعمل اوردن که هرجامیرفتی پارک سینما"اداره "سوددهی وسرمایه گداری دربورس شده بودنقل محافل ومجالس وانچنان بااب وتابیتعریف میکردن که هرچه اندوخته داشتی وباغرض وغوله یه مرتبه میدیدی توکارگزاری هستی وبعد48ساعت کدبورسی ودرنهایت #شبندروووکچادووروزای اول شادوشنگول بودیم وغافل ازاینکه چه خوابی برامون دیدن "عدم اشنایی به این بازارمکاره باعث شدکه دردسرت ندم هرچه داشتیم دزدان به یغمابردند و شبندر1700تومانی رسیدبه چیزی که امروزمی بینین تمام این مشکلاتی که سرپالایشی هاامدفقط یه نفرازهمه بیشترنقش داشت این وزیرکه خداازش نگذره وتاوقتی او اراده نکنه غیرممکنه نفتیاحرکتی داشته باشن سرتونودردنیارم صبرم دیگه تاکی خدایاخودت بدادمان برس
  فرمان بهنام(@123456ma)
  #خساپا #شاوان #خودرو #شراز #خپارس کاش این گروه مافیایی دست ازسرماسهامداران کوچک برمیداشتن اخه ماچه جرمی مرتکب شدیم که بایددراتش سیاست بازی های مسخره شمانامردمان سفته باز رانت خواربسوزیم 2دوگروه که روحانی میتونست ازسهامداراش حمایت کنه ومانوربده حقوقیانمیدونم وعده وعیدبهشون دادن پستی مقامی منسبی که به ساعت 0900نرسیده همون پیش گشایش دل سهامداراروخالی کردن بی همه کساوانچنان استرس وهیجانی باگداشتن اردرای فروششون درست کردن که هربیننده ای خاطرات جنگ روتداعی میکنه "ای نفرین خدابرشماخدایاماسهامداران کوچک جزتوکسیرونداریم به غیرتوهم نمیشه به کسی اعتمادکردبه دادمان برس مثل همیشه بی پناهیم وبی پناهترازهمیشه بتو پناه میبریم
  فرمان بهنام(@123456ma)
  #خساپا معذرت مخوام 17تاحقوقی بیشرف دارن تواین سهم بازی میدن همه روبکشن بالاسوگندمیخورم که دست خودایناتوکاره
  فرمان بهنام(@123456ma)
  #شبندر #درمدت 2سال انقدرتوصیه شدکه #اقا "برادرسهامدارهواست بهش باشه رفت بالای530 تامل جایزنیست بزارش توسبدوخیالتو راحت کن این بودتحلیل کارشناسانه تون خداهمه ماروهدایت کنه سبزسبزوپرسودباشید خوش بین
  فرمان بهنام(@123456ma)
  #شبندر ممکنه یه تحلیلگر|کارشناس خبره بگه چرا #شبندربرگشت خوش بین
  فرمان بهنام(@123456ma)
  #شبندر #بلوکبلوک شبندر با حجم 3.8 میلیارد سهم به قیمت هر سهم 4841 ریال انجام شد
  فرمان بهنام(@123456ma)
  #خساپا #غشهداب یه گروهی هستند که اجازه نمیدن به سهم بیادبالاتایه ریال میادبالااین بی همه کسا4ریالپایین ترمیفروشن مشخصه این گروه دوستان کدام رئیس جدیدانتخاباتی هستن
  فرمان بهنام(@123456ma)
  #خساپا #شاوان همین دوصنعتی که روحانی قدرت مانورداره منفی کی مخواداین وضع تغییرکنه
  فرمان بهنام(@123456ma)
  #خساپا #شاوان #غشهداب تجمع سهامداران بورس تهران ضمن تبریک عیدمبعث "دراعتراض به عملکرد4ساله بازارسرمایه "شنبه9اردی بهشت 96ساعت10صبح"تهران میدان ونک ابتدای ملاصدراشماره13سازمان بورس واوراق بهادار "فرصت رومقتنم شمرده وباحضورپررنگ خودثابت کنیدکه حق گرفتنی است خوش بین
  فرمان بهنام(@123456ma)
  #قثابت #قشگر #غشهداب #شاوان #خساپا همیشه رسم براین بودبامتحول شدن بازارسرمایه مخصوصا #خودروییا #قندیایامنفی میشدن یادرجامیزدن " خداروشکرکه این بهاربقول ان دوستمان که میگفت زنده بادبهارتاییدصلاحیت نشدچه رسدبه اینکه رای بیاره اینو بهش میگن سیاست وخداروشاکریم که این حرکت خداپسندانه خودروییارومتحول کردحداقل برا15روزشادباشیدوپرسودوسبزسبزسبز خوش بین
  فرمان بهنام(@123456ma)
  #خصدرا سهامدارعزیزحالاتودیگه نمک روزخممان نپاش همه حرفاتونو مابهترازتومیدونیم یه شبه راه صدساله وحرص وطمع ایناچیه که توروخوشحال کرده میتونی کاری بکن .ای که دستت میرسدکاری بکن ...پیش ازان کزتونیایدهیچ کار...بلاخره هرسراشیبی یه سربالاییم داره مگه نه باتوکل زانوی اشترببندصبرمیکنیم تاغوره حلواشود
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت نمادهای زیر برای بازه یک ماهه معاملاتی آتی چیست؟( تاثیر در امتیاز دهی)
#SECTIONS#
#LOGO# #SYMBOL#
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت یک ماهه نماد ##SYMBOL# چیست؟