در حال انتقال به آدرس درخواستی

بوستون هرالد: هر وقت ظریف می گوید "بپر"؛ کری فقط می گوید "تا کجا بپرم"؟