در حال انتقال به آدرس درخواستی

رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی: خط اعتباری 1200 میلیارد تومانی مکانیزاسیون کشاورزی ابلاغ شد