در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایرنا - سیف:به محض رفع تحریم ها ارتباطات بانکی ایران به حالت طبیعی بازمی گردد