در حال انتقال به آدرس درخواستی

الف - حقوق و مزایا چند صد میلیونی برای آقای مدیرعامل