در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایرنا - بهای نفت تحت تأثیر داده های اقتصادی مثبت آمریکا باز هم افزایش یافت