در حال انتقال به آدرس درخواستی

اعمال مالیات بر افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها با چه توجیه اقتصادی؟/ یک پیشنهاد برای...