در حال انتقال به آدرس درخواستی

خودروسازان ایرانی کارخانه های خود را برای فروش به فرانسوی‌ها به حراج گذاشتند