در حال انتقال به آدرس درخواستی

تاریخ لغو تحریم ها توسط جان کری اعلام شد - تی نیوز