در حال انتقال به آدرس درخواستی

گنجور » مولوی » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش 157 - قصهٔ مری کردن رومیان و چینیان در علم نقاشی و...