در حال انتقال به آدرس درخواستی

گنجور » مولوی » مثنوی معنوی » دفتر چهارم » بخش 66 - حکایت آن مداح کی از جهت ناموس شکر ممدوح...