در حال انتقال به آدرس درخواستی

تشکیل کمیته‌ ویژه برای رفع بحران مالی پلی اکریل با حضور وزیر صنعت