در حال انتقال به آدرس درخواستی

یک مقام مسئول به فارس عنوان کرد ارزش 1500 میلیارد تومانی دارایی ها در«فاراک»/پروژه سیراف معطل تصمیم...