در حال انتقال به آدرس درخواستی

ظریف: مردم ایران باید هر چه زودتر نتایج مذاکرات هسته ای را احساس کنند