در حال انتقال به آدرس درخواستی

فرماندار لنجان: فضاي سبز ذوب آهن ، كارخانه توليد اكسيژن است