در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایرنا - سود بانکی برای رونق اقتصادی و تحرک تولید کاهش می یابد