در حال انتقال به آدرس درخواستی

ردی از آقای‌رکن آبادی پیدا شده است/ او را به بیمارستان منتقل کردند