در حال انتقال به آدرس درخواستی

عبور تولید نفت ایران از 3.5 میلیون بشکه در روز