در حال انتقال به آدرس درخواستی

فتح المبین از طریق صلح حدیبیه بدست آمد / برخی به جای همنوایی با مردم در قرائت پیام صلح بر طبل جنگ و...