در حال انتقال به آدرس درخواستی

رییس کل بانک مرکزی کشورمان با روسای بانک مرکزی و چند بانک آلمانی دیدار می کند