در حال انتقال به آدرس درخواستی

چرا دولت اقدامی نکرد تا گرفتار تحقیق و تفحص از بورس شود ؟!