در حال انتقال به آدرس درخواستی

از سوی بانک مرکزی دستورالعمل پرداخت تسهیلات در بسته خروج از رکود ابلاغ می‌شود