در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایرنا - 2 دی 1349 - سفر شهردار مسکو به تهران