در حال انتقال به آدرس درخواستی

نامه یک سهامدار به وزیراقتصاد درباره تجدید ارزیابی دارایی ها و جلوگیری از زیان